Hem

Reports

Publicerat: 2020-11-13 08:30:00

Amido AB (publ): Amidos delårsrapport för juli-semtember 2020

Tempot ökade rejält under tredje kvartalet på driftsättningsfronten. Intäkterna därifrån ökade med 72 procent jämfört med föregående år och med 47 procent jämfört med andra kvartalet. Trots detta är leveranskön större i slutet av kvartalet än den var i början.

Tillväxten fortsätter, 25-75 procent uppåt på de flesta områden men vad som är riktigt glädjande är att ambulanspersonal i SOS Alarms pilot i Växjö nu regelbundet kommer snabbare fram till nödställda.

Detta kommer rädda liv.

De viktiga SaaS intäkterna från vår huvudtjänst ökade med 33 procent och återkommande intäkter stod för 76 procent av Bolagets nettoomsättning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SOS Alarm och Växjö kommun gör en pilot med Region Kronoberg i Växjö. Omfattningen är runt tretusen digital lås.
 • Passersystem som en tjänst (ACaaS) för installatörer lanserad med Monitor Larm som första partner.
 • Tecknat ramavtal med SJ AB som blir ett led i internationaliseringen då det planeras installeras i Norge och Danmark också.
 • Två nya ramavtal med fastighetsbolag.

Tredje kvartalet i siffror

 • Antalet digitala nycklar ökade till 750 980 (651 153).
 • Omsättningen växte 50% och uppgick till 5,1 MSEK (3,4). 
 • Aktiverat arbete uppgick till 2 MSEK (0,9). 
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 0,1 MSEK (-0,5). 
 • Resultatet före skatt uppgick till -0,4 MSEK (-0,8). 
 • Abonnemangsstockvärde 135,2 MSEK (108,1)

Perioden januari - september i sammandrag

 • Omsättningen har ökat 48% till 16,6 MSEK (11,2).
 • Resultatet blev -1,9 MSEK (-0,6).
 • Investeringsverksamheten har ökat till 6,7 MSEK (2,7).
 

Investeringar och finansiell ställning under kvartalet

Kassaflödet för Bolaget från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under kvartalet till 0,1 MSEK (-0,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,3 MSEK (-0,4). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under samma period till -2 MSEK (-0,9). Från finansieringsverksamheten var kassaflödet 0 MSEK (0).

Periodens kassaflöde uppgick till -2,4 MSEK (-1,4). Ej kassaflödespåverkande poster i form av avskrivningar uppgick till 0,6 MSEK (0,2). Under perioden har Bolaget gjort kortfristiga placeringar i avkastningsgenererande tillgångar vilket omdisponerat omsättningstillgångar från kassa och bank till kortfristiga fordringar. Balansomslutningen uppgick i periodens slut till 31,4 MSEK (12,4) och soliditeten var 86 procent (67).

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido
Amido levererar tjänster som ska förenkla passageadministrationen för fastighetsägare. Genom Bolagets egenutvecklade plattform Alliera kan fastighetsägare digitalt ge behörighet och därmed bestämma vem som ska ha tillgång till en fastighet. I Amidos webbaserade plattform Alliera, kan kunder administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för sin administration.

 

Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet

Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi genom vår plattform Alliera som förenar många olika passersystem så de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt – många fabrikat, ett system.

Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten och Regioner samt i industrin.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amido AB (publ)

Prenumeration