Reports

Publicerat: 2020-11-19 09:15:00

MedicPen AB: Delårsrapport kvartal 3 2020 MedicPen AB (publ)

Sammanfattning kvartal 3 2020

2020-01-01 – 2020­-09-­30

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,32 mSEK (0,52 mSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10,5 mSEK ( -8,8 mSEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,06 SEK)
 • Kassaflöde: -9,08 mSEK (-7,9 mSEK)
 • Soliditeten per den 200930 uppgick till 89 % (84%)

* Beräknat utifrån 221 068 931 antal aktier

2020-07-01 – 2020-­09-­30

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,12 mSEK (0 mSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,34 mSEK (-2,90 mSEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 SEK (-0,02 SEK)
 • Kassaflöde: -3,2 mSEK (-2,9 mSEK)

* Beräknat utifrån 221 068 931 antal aktier

Vd-kommentar: Fokuserat arbete flyttar fram positionerna

Under tredje kvartalet har vi fortsatt att arbeta efter den strategi och de målsättningar vi definierade under kvartal två. Vi såg en minskad aktivitetsnivå på marknaden under och efter sommaren, som vi relaterar till en period av återhämtning inom vårdsektorn efter den intensiva våren. Trots detta hade vi en hög aktivitetsnivå inom bolaget och vi flyttade sakta men säkert fram positionerna på våra målmarknader. Vår lista av potentiella projekt växte tack vare vårt nya sätt att bearbeta marknaden med partners och den digitala marknadsstrategin. Ett bra bevis på detta är kontrakten vi signerat med Midtjylland och Ringsted efter periodens slut. Vinsten i Malmö i konkurrens med lösningar som använder dospåsar är även den ett bra bevis att vi arbetar rätt även om tilldelningen överklagades.

I Danmark hade TIM-kommunerna en relativt låg aktivitet under perioden för att sedan öka mot slutet. Framöver förväntar vi oss en successiv kontinuerlig ökning av antalet patienter då vi även startat diskussioner med resterande TIM-kommuner. Extra glädjande i Danmark är såklart att vi signerade kontrakt med både Midtjylland och Ringsted efter periodens utgång.

I Sverige bearbetade vi marknaden kontinuerligt tillsammans med Telenta. Fokus är att öka kännedomen om Medimi®Smart och att säkerställa att specifikationen på de upphandlingar som kommer ut reflekterar vår lösning på ett bra sätt. I Lund presenterade vi vår lösning för många i personalen inom hemsjukvården som ett led i deras utvärdering av breddinförande av Medimi®Smart. Tyvärr drar processen ut på tiden och det kommer troligen inget slutgiltigt beslut innan årets slut. Efter försening relaterat till Covid-19 planerar nu Tranås att starta upp piloten innan året är slut. Upphandlingen i Malmö, som vi vann men som överklagades, kommer att göras om helt och hållet under 2021, enligt Malmö stad. Den tidigare kommunicerade studien på Malmö Universitet om följsamhet kommer att starta upp under våren 2021. Studien är viktig för oss då den på ett vetenskapligt sätt kommer att undersöka kliniska fördelar med vår lösning på en större population.

Efter periodens slut slöts ett samarbetsavtal med Hepro A/S i Norge. Avtalet innebär att Hepro kommer att fungera som leverans-, sälj- och marknadspartner på den norska marknaden. Den gemensamma bearbetningen av den norska marknaden börjar i december.

Försäljningen under kvartalet uppgick till 0,12 mSEK (0), vilket tydligt bekräftar att vi har kontinuerliga intäkter på plats jämfört med föregående år då vi endast hade projektfinansiering. Försäljningen för årets första tre kvartal uppgick till 0,32 mSEK (0,5 mSEK) vilket visserligen var på en fortsatt låg nivå, men enligt våra förväntningar. Detta är relaterat till den påverkan vi sett av Covid-19 under året.

Resultatet försämrades jämfört med föregående år från -8,8 mSEK till -10,5 mSEK. Kassaflödet uppgick till -9,0 mSEK (-7,9 mSEK). Om man bortser från kostnader relaterat till vd-bytet och fakturering av projektkostnader för TIM 2019 ligger vi på samma nivå som föregående år både avseende kassaflöde och resultat.

För att summera, så ser jag nu att vi arbetat upp en bra plattform och ett moment för exekvering enligt strategi och målsättningar. Den ökade aktivitetsnivå vi såg inom TIM kommunerna i slutet av perioden, nya kontrakt samt de samarbeten vi nu har på plats gör att vi ser positivt på utvecklingen under Q4 och 2021.

Jan AnderssonVd, MedicPen AB

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2020

 • MedicPen meddelar den 3 juli att Bolaget svarat på en snabbupphandling från Malmö stad. Malmö stads funktionsstödsförvalting ville genomföra ett pilotprojekt med en läkemedelsrobot som kan följa upp vårdtagares medicinhantering i realtid. MedicPen konkurrerade med lösningar som använder dospåsar i upphandlingen. Efter att Malmö stad utvärderat funktion och kommersiella villkor tilldelades MedicPen projektet i början av juli.
 • MedicPen meddelar den 5 augusti att Evondos AB motsätter sig tilldelningen av pilotprojekt till MedicPen av Malmö stads funktionsstödsförvaltning och att en ansökan om överprövning har skickats in till förvaltningsrätten. Fram tills ett nytt beslut i ärendet är fattat kan inte Malmö Stad ingå kontrakt med någon leverantör i snabbupphandlingen i fråga.
 • MedicPen meddelar den 30 augusti att TIM-projektet som letts från Hjörrings kommun vann publikens pris när det årliga digitaliseringspriset delades ut i Danmark i somras. TIM-projektet är baserad på MedicPens lösning Medimi®Smart. Utrullning och utveckling av TIM-projektet har gjorts i samarbete mellan 9 kommuner på Jylland och MedicCare konsortiet där MedicPen ingår. Priset delas ut årligen av den Danska Digitaliseringsstyrelsen i samarbete med andra danska IT-aktörer.

Händelser efter utgången av tredje kvartalet 2020

 • MedicPen meddelar den 23 oktober att bolaget skriver kontrakt med Region Midtjylland i Danmark. Som tidigare kommunicerats har MedicCare (konsortiet där MedicPen ingår) och regionen under en tid planerat för en längre test av MedicPens lösning Medimi®Smart för medicinhantering. Testen är en del av ett större projekt i regionen med målsättningen att förbättra medicinhanteringen. Parterna har skrivit ett kommersiellt avtal över ett år med intentionen för bredare utrullning vid bra resultat.
 • MedicPen meddelar den 4 november att Ringsted kommun väljer Medimi®Smart. Ringsted kommun på Själland i Danmark vill förbättra följsamhet och effektivitet i sin medicinhantering och ser Medimi ®Smart som en bra lösning för att uppnå sina målsättningar. Kommunen har därför ingått ett kommersiellt avtal med MedicCare-konsortiet där MedicPen ingår. Avtalet löper över ett år med option för förlängning och bredare utrullning vid bra utfall.
 • MedicPen meddelar den 17 november att bolaget skrivit ett avtal med Hepro A/S om ett samarbete på den norska marknaden. Samarbetet innebär att Hepro kommer att fungera som sälj och marknadspartner på den norska marknaden till bolaget. Hepro kommer även att fungera som leveransorganisation på den norska marknaden. Avtalet är "icke exklusivt" och initialt med löptid på ett år med option på förlängning. Den gemensamma bearbetningen av den norska marknaden startar i slutet av 2020.

Tidpunkter för ekonomisk information

                                    

 • 2021-02-18 Bokslutskommuniké 

'
 

Jan Andersson
CEO/VD
0733 600196
jan.andersson@medicpen.com

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB