Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-27 16:21:19

Medfield Diagnostics AB: FÖRSTA ALGORITMEN I STROKEFINDER VISAR BRA PRESTANDA

MEDFIELD DIAGNOSTICS AB MEDDELAR ATT MAN I TESTER VISAT RESULTAT SOM GÖR ATT MAN KOMMER KUNNA LÅSA DEN FÖRSTA ALGORITMEN FÖR STROKE

Utvecklingsarbetet och den kliniska insamlingen av data har nu resulterat i att den första algoritmen i MD100 har nått en prestanda som bolaget och sjukvården bedömer är tillräckligt hög för att lansera första generationen MD100 på marknaden. Det här betyder att Medfield nu påbörjar arbetet med att formalisera en låsning av algoritmen, vilket kommer att pågå under cirka 4 veckor. Den kliniska strokedata som ligger till grund för låsningen kommer från pågående strokestudier i Sverige, Norge och Australien.

Vår bedömning tillsammans med klinisk expertis är att en MD100, som i ambulansmiljön kan hjälpa till att skilja strokepatienter från patienter som inte har stroke, tillför ett stort kliniskt värde. På kortare tid än 5 minuter kommer ambulanspersonal få objektiv information som underlag för beslut om patienters vårdbehov. Det möjliggör kortare tid till att rätt behandling kan påbörjas.

Efter låsning av den första algoritmen kommer arbetet med att verifiera prestandan att inledas. För detta arbete behövs en ny uppsättning kliniska strokedata. Insamlingen av denna data har redan påbörjats.

"Hela teamet har arbetat hårt för att kunna nå denna milstolpe och det är väldigt glädjande att se positiva resultat av detta arbete." Säger CEO Stefan Blomsterberg.


Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-27 16:21 CET.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB