Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-12 13:08:08

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics AB inhämtar teckningsförbindelser och ingår garantiåtaganden i samband med nyttjande av teckningsoptioner TO1 för att teckna aktier

I samband med den pågående anmälningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 har Medfield Diagnostics AB (publ) ("Medfield" eller "Bolaget") inhämtat teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 3,2 MSEK. Detta innebär att teckningsoptionerna till 63% är säkerställda, motsvarande 1 002 280 aktier. Teckningsförbindelseavtal har ingåtts med bland annat Equinor Technology Ventures AS omfattande deras pro-rata andel, uppgående till 12,6 % av emissionen, motsvarande 0,7 MSEK. Avtal om garantiåtaganden har ingåtts till ett värde om 2,4 MSEK, motsvarande 47% av emissionen.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande avseende TO 1

I samband med anmälningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 har Medfield erhållit teckningsförbindelser avseende nyttjande av teckningsoptioner från styrelse, ledning och huvudägare, vilka förbinder sig att nyttja sina respektive totala innehav av teckningsoptioner för teckning av aktier. Dessa sammanlagda teckningsförbindelser uppgår till 0,8 MSEK. Ingen premieersättning utgår för teckningsförbindelser. Teckningsförbindelser har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Garantiåtagande

Medfield har, utöver ovanstående teckningsförbindelser, erhållit garantiåtaganden motsvarande högst 47 procent av det totala belopp som bolaget kan erhålla genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1, från större existerande aktieägare i Bolaget bland annat: Olle Stenfors, Ivar Nordqvist och Lars Ekengren. Detta motsvarar ett åtagande om högst cirka 2,4 MSEK och innebär att parterna förbinder sig att, i det fall samtliga teckningsoptioner ej nyttjas, teckna det antal aktier som återstår för fullt nyttjande – dock maximalt till ett värde om cirka 2,4 MSEK. Aktiverande av garantiåtagandet är förutsatt styrelsebeslut om riktad nyemission av aktier, avseende motsvarande belopp till en kurs om 3,22 SEK per aktie. Ett sådant beslut fattas med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på bolagsstämman den 10 november 2020 och kommer att fattas efter att nyttjandegraden fastställts. För garantiåtagandet utgår ingen ersättning.

Villkor i sammandrag:

Anmälningsperiod: 7 december – 16 december.

Antal teckningsoptioner: 1 603 459 av serie TO1.

Antal utestående aktier: 28 862 274.

Teckningskurs: Innehavare av optioner av serie TO1 äger rätt att för varje option teckna en ny aktie i Medfield till kurs 3,22 SEK.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 tillförs Medfield 5 155 340 SEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med optioner av serie TO1: 14 december 2020.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO1 som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 16 december 2020 eller avyttras senast den 14 december 2020 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO1 finns tillgängliga i Medfields memorandum, utgivet i november 2019.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO1?

Förvaltarregistrerade innehav: Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.

Direktregistrerade innehav / VP-konto: Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner "Anmälningssedel TO 1" på Medfields hemsida (www.medfielddiagnostics.com). I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission skall betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB