Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-16 18:55:52

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 december 2020 i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) ("Bolaget") har hållit extra bolagsstämma onsdagen den 16 december 2020. Mot bakgrund av risken för smittspridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. På den extra bolagsstämman fattades följande beslut:

  • i enlighet med styrelsens förslag, att välja Dan Mangell till ny styrelseledamot i Bolaget.
  • i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen till att besluta om riktad nyemission om högst 1 700 000 aktier. Styrelsens beslut om nyemission med stöd av bemyndignadet kommer att ske i syfte att möjliggöra den transaktion med Celon Förvaltning AB som Bolaget tidigare kommunicerat ("Transaktionen").

I och med stämmobeslutet är ett av de två villkoren för Transaktionen uppfyllt. Bolaget avser därmed uppta lånefinansiering på villkor som är godtagbara för Bolaget, vartefter finansieringsvillkoret för Transaktionen är uppfyllt, och tillträde i Transaktionen kan genomföras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Bülow

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter AB

Telefon: +46 (0) 70 745 01 60

post@mofastab.se

Mälardalens Omsorgsfastigheter i korthet

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar idag ca 75 700 kvadratmeter, fördelat på 67 fastigheter. Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort underliggande behov i kombination med en brist på platser för patienter som behöver vård.

Information

För mer information gällande Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ), vänligen besök www.mofastab.se och www.spotlightmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Prenumeration