Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-18 16:01:04

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ): Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) har ingått tilläggsavtal till avtal om förvärv från Celon

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) ("Bolaget") kommunicerade den 27 november 2020 att Bolaget ingått ett överlåtelseavtal avseende förvärv av en fastighetsportfölj ("Avtalet") från Celon Förvaltning AB ("Säljaren"), ett helägt dotterbolag till Celon AB, vartefter Bolaget kallade till extra bolagsstämma med förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission till Säljaren, som en del av betalningen av köpeskillingen för aktierna enligt Avtalet. Såsom tidigare kommunicerat beslutade den extra bolagsstämman i Bolaget den 16 december 2020 att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission under tiden fram till nästa årsstämma. Med anledning till den korta tiden mellan den extra bolagsstämman och den beräknade tillträdesdagen, idag den 18 december 2020, har Bolaget och Säljaren denna dag ingått ett tilläggsavtal till Avtalet ("Tilläggsavtalet").

Tilläggsavtalet innebär att tillträdet till aktierna enligt Avtalet ska ske den dag som infaller två bankdagar efter det att Bolaget erhållit lånefinansiering för förvärvet enligt Avtalet på villkor godtagbara för Bolaget, samt att finansieringsvillkoret för tillträde enligt Avtalet ska vara uppfyllt senast den 15 februari 2021.


Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-18 16:01 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Bülow

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter AB

Telefon: +46 (0) 70 745 01 60

post@mofastab.se

Mälardalens Omsorgsfastigheter i korthet

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar idag ca 75 700 kvadratmeter, fördelat på 67 fastigheter. Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort underliggande behov i kombination med en brist på platser för patienter som behöver vård.

Information

För mer information gällande Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), vänligen besök www.mofastab.se och www.spotlightmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Prenumeration