Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-18 17:38:08

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics AB tillförs 5,2 MSEK genom optionsinlösen och riktad nyemission

Den 16 december 2020 avslutades nyttjandeperioden för Medfield Diagnostics ABs (publ) ("Medfield" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 1 497 547 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket innebär en anslutningsgrad om 93,4 procent. För att bolaget ska erhålla den fulla finansieringen som avsetts med teckningsoptionsnyttjande har styrelsen, med stöd av bemyndigande från en extra bolagsstämma, beslutat om en riktad nyemission om 105 912 aktier, motsvarande cirka 0,3 MSEK, till bland annat aktieägarna: Olle Stenfors, Ivar Nordqvist och Lars Ekengren som lämnat garantiåtagande i samband med optionsinlösenförfarandet. För garantiåtagandet utgår ingen ersättning. Medfield tillförs genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 samt genom den riktade nyemissionen totalt 5,2 MSEK före emissionskostnader.

"Vi ser en mycket positiv reaktion från marknaden på att bolaget inom kort låser algoritmen för strokedetektion och tar steget in i verifieringen av prestandan i MD100, Strokefinder. Det reflekteras dessutom i anslutningsgraden i emissionen. Aktieägarnas engagemang i emissionen visar på ett förtroende vilket ger trygghet och stabilitet i det fortsatta arbetet" säger bolagets VD Stefan Blomsterberg

Teckningsoptioner av serie TO 1 och riktad nyemission

Totalt påkallades 1 497 547 teckningsoptioner av serie TO 1 för teckning av lika många aktier. Härutöver har styrelsen beslutat att, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman i november 2020, genomföra en riktad nyemission om 105 912 aktier till bland annat aktieägarna: Olle Stenfors, Ivar Nordqvist och Lars Ekengren inom ramen för det vederlagsfria garantiåtagandet. Detta innebär att totalt 1 603 459 nya aktier kommer att registreras hos Bolagsverket. Medfield tillförs 5,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, var att möjliggöra för garanterna att fullgöra sitt garantiåtagande och teckna nya aktier i bolaget motsvarande den andel av aktier som inte tecknades av teckningsoptionsinnehavarna under lösenperioden.

Antal aktier och aktiekapital

När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Medfield Diagnostic AB att uppgå till 30 465 733 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 2 284 929,98 SEK.

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Medfield i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB