Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-01-13 14:42:07

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ): Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) har genomfört tillträde samt genomför tidigare kommunicerad riktad nyemission om 169 999 986,24 kronor

Tillträde har skett i den sedan tidigare meddelade transaktion mellan Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) ("Bolaget") och Celon Förvaltning AB, org.nr 556954-3878 ("Celon"), så som säljare, om förvärv av en fastighetsportfölj om åtta fastigheter, bestående av framförallt flerfamiljshus i storstockholmsområdet ("Transaktionen"). Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 16 december 2020, har styrelsen i samband med tillträdet i Transaktionen beslutat om en riktad nyemission av 1 707 856 aktier till Celon, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom nyemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 1 707 856 kronor till 7 557 856 kronor, och antalet aktier ökar med 1 707 856 aktier till 7 557 856 aktier. Kursen för nyemissionen är 99,54 kronor, och baseras på en genomsnittskurs för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de två veckorna föregående ingåendet av avsiktsförklaring avseende Transaktionen.

Syftet med beslutet om nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra genomförandet av Transaktionen.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att det nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 22,6 procent (baserat på antalet aktier och röster före och efter den riktade nyemissionen).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Bülow

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter AB

Telefon: +46 (0) 70 745 01 60

post@mofastab.se

Mälardalens Omsorgsfastigheter i korthet

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar idag ca 75 700 kvadratmeter, fördelat på 67 fastigheter. Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort underliggande behov i kombination med en brist på platser för patienter som behöver vård.

För mer information gällande Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ), vänligen besök www.mofastab.se och www.spotlightmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Prenumeration