Hem

Reports

Publicerat: 2009-11-11 08:35:48

MedicPen AB: Delårsrapport januari till september 2009

Sammanfattning av delårsrapport januari till september 2009 2009-01-01 - 2009-09-30 (9 månader) * Nettoomsättningen uppgick till 30 469 SEK (0). * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 139 830 SEK (-3 366 256). * Resultatet per aktie* uppgick till -0,17 SEK. * Soliditeten per den 30 september 2009 uppgick till 92 %. * Beräknat utifrån 24 438 477 utestående aktier.

2009-07-01 - 2009-09-30 (3 månader) * Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 359 619 SEK (-1 423 349). * Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK. * Beräknat utifrån 24 438 477 utestående aktier. Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2009 * MedicPen genomförde under andra kvartalet 2009 en nyemission som tillförde bolaget drygt 4,9 MSEK före emissionskostnader, vilken registrerades under tredje kvartalet 2009. Efter registreringen ökade antalet aktier till 24 438 477 aktier och aktiekapitalet ökade till 1 539 624,051 SEK. Väsentliga händelser efter periodens utgång * MedicPen har inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2009: 2010-02-10 Delårsrapport januari - mars 2010: 2010-05-19 Halvårsrapport 2010: 2010-08-18 Delårsrapport januari - september 2010: 2010-11-17 Bokslutskommuniké för 2010: 2011-02-23 VD har ordet Under årets andra kvartal genomförde vi en nyemission som tillförde bolaget drygt 4,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Vi har nu möjlighet att slutföra framtagandet av våra flertablettdoserare för att skapa en möjlighet att även attrahera konsumentmarknaden. De nya produkterna kommer även att tillföra nya affärsmöjligheter mot läkemedelsindustrin, då de har kapacitet för flera olika tabletter och möjlighet att hantera komplicerade medicineringsschema. Under tredje kvartalet har arbetet med våra flertablettsdoserare fortskridit och vi går nu in i slutfasen för framtagande. Vi håller vår tidsplan och har målmedvetet siktet inställt på att lansera våra nya produkter under vintern 2009/2010. Som ett led i vårt arbete kommer vi tillsammans med Svenska Exportrådet att ställa ut på Medica 2009 i Düsseldorf; världens största medicintekniska mässa som går av stapeln den 18-21 november. Medica 2009 är ett utmärkt forum för att träffa såväl nationella som internationella presumtiva kunder. "Under tredje kvartalet har arbetet med våra flertablettsdoserare fortskridit och vi går nu in i slutfasen för framtagande" I och med att vi genomförde nyemissionen under andra kvartalet kommer vi också att fullfölja satsningen med MedicPen® Clinic mot läkemedelsbolagen. Vår marknadsbearbetning och fokus är precis som tidigare riktat mot Sverige, Danmark och Tyskland. När det gäller den löpande verksamheten praktiserar vi sparsamhet och strikt kostnadskontroll. Även marknadssatsningen kommer att justeras till prioriterade områden. Detta kan komma att påverka våra möjligheter för att kunna nå ett positivt kassaflöde inom utsatt tid. Vi kan inte utesluta att vi kan komma att behöva utnyttja det bemyndigande som styrelsen fick på årsstämman för att tillföra MedicPen ytterligare kapital. I mitten av juni inledde vi ett spännande samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Vi har sedan sommaren 2008 arbetat för att kunna genomföra denna kliniska prövning och förutsatt att vi uppnår förväntat positiva resultat, kommer prövningen att utgöra en mycket viktig referens för oss framöver vid införsäljningen mot läkemedelsindustrin och privatkundsegmentet. Vi ser med spänning fram emot att få ta del av utfallet av den kliniska prövningen, som kommer att presenteras i början av 2010. Prövningen fortlöper generellt sett enligt plan, men har dock blivit något fördröjd på grund att patientrekryteringen har tagit längre tid än beräknat, vilket vi tidigare har kommunicerat. Vi har goda förhoppningar om att detta ska ge oss den plattform som är nödvändig för att komma till affär med läkemedelsbolagen. Det ger även ett bra utgångsläge på den mycket spännande privatkundsmarknaden. Vi bedömer att avregleringen av apoteksmarknaden kommer att ge oss en god möjlighet att göra affärer via någon av aktörerna. Cristian Hallin, VD MedicPen Aktiebolag (publ) MedicPen Aktiebolag (publ) MedicPen Aktiebolag (publ) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen är listat på AktieTorget sedan den 11 december 2006. I dagsläget har bolaget cirka 1 000 aktieägare. MedicPen har sitt huvudkontor i Halmstad. MedicPen befinner sig i en intensiv marknadsbearbetningsfas. Lanseringen av MedicPen® pågår för fullt och bolagets marknadsfokus har under räkenskapsåret planenligt varit riktat mot Sverige, Danmark och Tyskland. Produkter " MedicPen® Clinic C100 " MedicPen® Classic C100 " MedicPen® Carma " MedicPen® Classic C500 " MedicPen® Classic C1000 MedicPen® Clinic C100 vänder sig till en målgrupp bestående av läkemedelsbolag och CRO-företag, som är specialiserade på kliniska prövningar och gör medicinska studier på uppdrag från läkemedelsindustrin. MedicPen® Classic C100 är en konsumentmodell som är baserad på MedicPen® Clinic C100. MedicPen® Carma, MedicPen® Classic C500 och MedicPen® Classic C1000 är flertablettsdoserare som är under utveckling för lansering under vintern 2009/2010. MedicPen® Clinic C100 - säker och användarvänlig MedicPen® Clinic C100 är en egenutvecklad och patenterad, datoriserad tablettdoserare som specialanpassats för kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. Produkten registrerar all medicinering, samlar statistik över följsamheten och överför informationen, via datoranslutning till databasen hos företaget som utför den kliniska prövningen, för vidare analys och utvärdering. MedicPen® Clinic C100 består av en doserare, en dockningsstation som kommunicerar med PC via USB samt mjukvara till PC. Trots avancerade funktioner är produkten enkel att använda. Doseraren är ergonomisk, enkel att använda och lätt att bära med sig samt utrustad med den senaste teknologin för att underlätta, effektivisera och säkerställa tablettintaget. Patienten får en påminnelse via ljus, ljud eller vibration vid varje tillfälle som en medicin ska tas samt information om hur många tabletter som är ordinerade. Samtliga tablettutmatningar registreras i doseraren, hämtas in i dockningsstationen och skickas via datoranslutning till aktuellt företag som utför den kliniska prövningen. Minnet har ett kodat lås och kan ej raderas. MedicPen® Clinic C100 kan hantera en typ av tablett, med upp till 24 uttagningar per dygn. Magasinet rymmer tabletter för upp till två veckors normal konsumtion. MedicPen® Clinic C100 är en patenterad och CE-märkt innovation som är konstruerad för att klara framtida säkerhets-, kvalitets- och miljökrav. Produkten uppfyller kraven i Medicintekniska produktdirektivet MDD 93/42/ECC Klass 1. MedicPen® Classic C100 - säker och användarvänlig MedicPen® Classic C100 är en egenutvecklad och patenterad serie datoriserade tablettdoserare, med syfte att optimera medicineringen för patienter och därmed öka följsamheten. Samtliga tablettutmatningar registreras, vilket möjliggör för läkare och vårdgivare att följa medicineringen och jämföra med ordination. Lanseringen av MedicPen® Classic C100 inleddes i maj 2008 och produkten marknadsförs initialt mot utvalda terapiområden. Säker och användarvänlig Produkterna i Classic 100-serien består av en doserare med möjlighet att välja till en dockningsstation som kommunicerar med PC via USB samt mjukvara till PC. Trots avancerade funktioner är produkten enkel att använda och kan dessutom lätt programmeras av användaren själv. Doseraren är ergonomisk, enkel att använda och lätt att bära med sig samt utrustad med den senaste teknologin för att underlätta, effektivisera och säkerställa tablettintaget. Patienten får en påminnelse via ljus, ljud eller vibration vid varje tillfälle som en medicin ska tas samt information om hur många tabletter som är ordinerade. Samtliga tablettutmatningar registreras i doseraren, vilket medför att såväl patient som vårdpersonal kan avläsa historiken i produktens display och följa medicineringen. Möjlighet finns även att överföra historiken, via dockningsstationen, till en dator, samt dokumentera och illustrera medicineringen grafiskt. MedicPen® Classic C100 är en patenterad och CE-märkt innovation som är konstruerad för att klara framtida säkerhets-, kvalitets- och miljökrav. Produkten uppfyller kraven i Medicintekniska produktdirektivet MDD 93/42/ECC Klass 1. Produkter under utveckling MedicPen har tre flertablettsdoserare under utveckling för lansering under vintern 2009/2010; MedicPen® Carma, MedicPen® Classic C500 och MedicPen® Classic C1000. Patentansökningar för dessa produkter är inlämnade. Under det kommande året räknar bolaget med ytterligare framsteg i forsknings- och utvecklingsarbetet kring framtidens MedicPen®-produkter. Eftersom bolaget arbetar med de befintliga produkternas patenterade teknikplattform kan arbetet utföras med låga kostnader. Arbetet bedöms även innebära små risker och fortskrider enligt plan framåt i god takt. De nya produkterna är en breddning av bolagets produktsortiment, i syfte att nå nya och större målgrupper. MedicPen® Carma C1000 MedicPen® Carma C1000 utgör ett koncept för tablettdispensering där styrning, övervakning och registrering av medicinering kan ske centralt. Systemet bygger på att en modifierad variant av MedicPen® Classic C1000 installeras vid en användares sängplats och sedan kopplas in på ett datornätverk, där information lagras och kontrolleras. Fördelarna med systemet är att det är lätt att övervaka, med få felmedicineringar som följd. Förutom detta tillåter konceptet också att ändring av dos eller tillägg av mediciner sker centralt, vilket är både tids- och arbetsbesparande. Sjukhuspersonal kan på så sätt utnyttja sin tid mer effektivt. Intresset för MedicPen® Carma C1000 är stort också som ett led i att kvalitetssäkra vården. MedicPen® Classic C500 och MedicPen® Classic C1000 MedicPen® Classic C500 och C1000 är flertablettsdoserare avsedda för användning av större kvantiteter läkemedel. Doseraren innehåller fem respektive tio magasinrör, för upp till tio olika mediciner. De är trots sin större storlek portabla. MedicPen® Classic C500 och C1000 är konstruerade med utgångspunkt från användarna. Bolaget har haft nära kontakt med användare för att få med deras synpunkter vid framtagningen av produkterna. Produkterna är enkla att använda; hela enheten manövreras med en enda knapp. Ett tryck på den är allt som behövs för att rätt kombination och antal tabletter ska matas fram vid rätt tillfälle. Produkterna är tänkta att vara så lättanvända att det inte ska vara något hinder för någon person att använda dem. Principer för delårsrapportens upprättande Bolaget upprättade sin senaste årsredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och RR1 tom RR29. Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper. Aktien MedicPen Aktiebolag (publ) listades den 11 december 2006 på AktieTorget, som är ett värde-pappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 30 september 2009 var 24 438 477 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. Avlämnande av delårsrapport Halmstad, den 11 november 2009 MedicPen Aktiebolag (publ) Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration