Press release from Companies

Publicerat: 2021-01-27 15:00:00

MedicPen AB: MedicPen Aktiebolag (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Teckningsperioden i MedicPen Aktiebolags (publ) ("MedicPen" eller "Bolaget") företrädesemission ("Företrädesemissionen") avslutades den 22 januari 2021. Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen, som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent, visar att Företrädesemissionen tecknades till motsvarande cirka 370 procent varav cirka 90 procent med stöd av uniträtter och till cirka 280 procent utan stöd av uniträtter.

Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk. Före­trädes­emissionen tillför Bolaget därmed cirka 25,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 4,8 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 2,4 MSEK. Garantiersättningen kommer att erläggas med nyutgivna units i enlighet med det Informationsmemorandum som offentliggjordes den 7 januari 2021.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i Informationsmemorandumet. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Med anledning av att emissionsgaranterna har rätt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Bolaget har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2020, beslutat om en kvittningsemission ("Kvittningsemissionen"), vilken omfattar totalt 2 983 306 units, bestående av 5 966 612 nya aktier och 2 983 306 nya teckningsoptioner av serie TO5 på samma villkor som i Företrädesemissionen.

Aktiekapitalet uppgår efter Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen till 18 137 458,165391 SEK, fördelat på totalt 290 198 093 aktier.

Handel med betalda tecknade units (MPEN BTU) sker på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen. Så snart denna registrering skett förväntas TO 5 att tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Registreringen beräknas ske under februari 2021.

Jan Andersson VD MedicPen kommenterar utfallet: "Jag är mycket nöjd med utfallet av företrädesmissionen och överteckningen av många olika anledningar. Först och främst är det ett bra bevis på att vi har flyttat fram positionerna för bolaget under året som gått. Våra ägare och nya investerare har förtroende för att vi kan uppnå våra nya målsättningar med kommunicerad strategi. Vi har nu det kapital vi behöver för att utveckla bolaget och fortsätter med full fokus på att genomföra våra planer".

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Vidare agerar Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För mer information kontakta

MedicPen Aktiebolag (publ), VD Jan Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, mobil 0733-600196.

Denna information

Denna information är sådan information som MedicPen Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2021 kl:15.00

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i MedicPen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i MedicPen kommer endast att ske genom det memorandum som MedicPen kommer att offentliggöra med anledning av emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i MedicPen har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

MedicPen utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB