Hem

Reports

Publicerat: 2010-02-11 09:34:49

MedicPen AB: Bokslutskommuniké 1 januari 2009 - 31 december 2009 (korrigerad)

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari 2009 - 31 december 2009 MedicPen AB (publ) har tidigare haft brutet räkenskapsår, med start den 1 september. På extra bolagsstämma den 23 juli 2008 beslutades om byte från det brutna räkenskapsåret till kalenderår. Det förra räkenskapsåret var således förlängt till 16 månader. Detta medför att de jämförande räkenskaper som presenteras nedan är baserade på 16 månader. " Resultatet efter finansiella poster uppgick till* -11 079 474 SEK (-6 121 079). " Resultatet per aktie** uppgick till -0,45 SEK (-0,40). " Soliditeten per den 31 december 2009 uppgick till 82 %, vilket kan jämföras med 89 % per 2008-12-31. * Varav 5 407 143 är kostnader för utrangering. ** Beräknat utifrån 24 438 477 utestående aktier.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret * Per den 2 februari 2009 förstärktes personalstyrkan med en ny försäljningschef med stor branscherfarenhet. * Det avtal med Remium som likviditetsgarant, som inleddes 21 maj 2008, sades upp. * Svenska Exportrådet i Berlin har under året, på uppdrag av MedicPen AB (publ), genomfört en kartläggning av den tyska marknaden. Svenska Exportrådet bistår även bolaget i de inledande kontakterna med kunder i Tyskland. * MedicPen inledde den 10 juni 2009 ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge avseende genomförande av en klinisk prövning. * MedicPen genomförde under andra kvartalet 2009 en nyemission som tillförde bolaget drygt 4,9 MSEK före emissionskostnader. Efter emissionens registrering ökade antalet aktier i bolaget till 24 438 477 aktier och aktiekapitalet ökade till 1 539 624,051 SEK. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång * MedicPen har till följd av beslut att inrikta Bolagets resurser på försäljningen av Medimi® gjort en utrangering av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten med 5 407 143 kr, som är produktspecifika för produktserien MedicPen C 100®, vilket belastar resultatet för 2009. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari - mars 2010 2010-05-19 Halvårsrapport januari - juni 2010 2010-08-18 Delårsrapport januari - september 2010 2010-11-17 Bokslutskommuniké för 2010 2011-02-23 VD har ordet Det gångna året har varit ett år med stora framsteg inom produktutveckling, men också ett mycket prövande år fyllt av svåra beslut. Det har i slutändan lett fram till den nära förestående lanseringen av vår nya produkt Medimi®, som jag nu har i min hand. Året inleddes med en stor tilltro till vår förra produkt MedicPen C100® som är en entablettdoserare. Fokus låg på försäljning och att leverera ut de produkter som vi hade i lager. Marknaden för MedicPen C100 ® har varit trög, kombinerat med att produkten visade sig dras med vissa tekniska problem har gjort att försäljningen uteblivit. De produkter av MedicPen C100® som vi hade i lager har vi låtit våra kunder läkemedelsbolagen och kliniker på sjukhus använda för utvärdering som en del av vår produktutveckling, där MedicPen fått del av användarnas erfarenheter och kommentarer. MedicPen C100® har också framgångsrikt använts vid en klinisk prövning på Huddinge sjukhus, som vi nämner lite mer senare i kommunikén. MedicPen C100® har fått ett mycket gott omdöme och rapporterats ge betydligt bättre följsamhet. Dessa användartester har visat att konceptet är helt rätt. Denna utvärdering, och att tillhandahålla produkter till våra kunder har uppskattats mycket, givit oss värdefull kunskap och skapat en närhet till våra kunder som vi har stor glädje och nytta av när vi nu börjar sälja uppföljaren Medimi®. Utvecklingsarbetet av vår nästa generation Medimi® har bedrivits intensivt och framgångsrikt under hösten/vintern och prototyper är nu framme. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med ett läkemedelsföretag. Medimi® är en moduluppbyggd flertablettsdoserare och fungerar därför också som entablettsdoserare. Att utvecklingen av denna hade kommit så långt som den gjort, har tillsammans med trögheten på marknaden under speciellt 2009 gjort att vi beslutat att sluta marknadsföra Classic och Clinic. De kunder som har startat tester med dessa kommer fortfarande att kunna få tillgång till dem. Under senvåren 2009 då de värsta effekterna av den globala finanskrisen ebbade ut fokuserade vi på kapitalanskaffning och färdigställandet av Medimi®. Emissionen som genomfördes i maj-juni gav inte det förväntade kapitalet. Bolaget tillfördes 4,9 Mkr före emissionskostnader, och vi är tacksamma för tillskottet från våra aktieägare. För att pengarna ska räcka längre har styrelsen beslutat att genomföra ett sparprogram som alla ställer upp på. Det har gjort att vi nu har kunnat göra färdig Medimi® och ha framme väl fungerande prototyper som vi redan visat för kund. Medimi® är genom sin flexibilitet och högre tekniska innehåll en produkt som är bättre anpassad för marknaden. 2009 har varit ett omvälvande år som både stämt till eftertanke men faktiskt också resulterat i ett mycket mer fokuserat företag som är på rätt väg. Vi har investerat väl i våra produkter och vår organisation. Vi har lagt grunden för en effektiv försäljning där vi redan har kunder internationellt. MedicPens position har stärkts, liksom vår möjlighet att snabbt komma i gång med affärerna. Med hjälp av våra nya produkter i Medimi®-serien, vår kunskap och vårt engagemang kommer vi att skapa värde och bra avkastning för våra aktieägare. Jag är mycket positiv inför framtiden. Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ) Räkenskapsåret 2009 Försäljningsarbetet Försäljningsarbetet har tagit en annan form än vad som var tänkt vid inledningen av året. Produkten MedicPen C100® har visat sig dras med vissa tekniska problem som nämnts i VD ordet. Bolaget har därför beslutat att satsa på uppföljaren produkten Medimi®, en moduluppbyggd flertablettdoserare, som är bättre anpassad för marknaden. Försäljningsinsatserna har inriktats på att förbereda introduktionen av produkten Medimi® samt att övervaka användartest av MedicPen AB:s första produkt MedicPen C100®. För att framgångsrikt arbeta med lanseringen och försäljningen av Medimi® är vi glada att ha knutit till oss vår försäljningschef Jan Sylvén som har arbetat hos oss sedan februari 2009. Jans arbete ligger till grund för vår uttalade tillväxtstrategi. Jans bakgrund är en nästan tio år lång karriär i läkemedelsbranschen på företag som AstraZeneca AB, Roche AB och Medac GmbH där han innehaft olika marknadsfunktioner, både som distriktsansvarig och chef, med stort eget resultatansvar. Senaste åren har han varit produktchef på det tyska bolaget Medac:s Sverigekontor. MedicPen intar en ödmjuk hållning för det faktum att införsäljningen kräver både idogt arbete och tid. Responsen från våra kunder är mycket positiv och produkten Medimi® har fått sin slutgiltiga utformning i nära samarbete med ett läkemedelsbolag. Vi känner att sättet vi arbetar med försäljningsarbetet ger gott resultat. Patent MedicPen skyddas av flera patent, såväl europeiska, asiatiska som amerikanska. Bolagets produkter är unika med sin kombination av enkelt handhavande och möjlighet till lagring av utmatningshistorik. Detta möjliggör säkrare dosering av läkemedel, i rätt tid och i rätt mängd. Utvecklingsarbetet under året har resulterat i inlämnandet av flera patent för att ytterligare stärka skyddet av produkten Medimi® och MedicPen AB:s produktplattform. Medimi® MedicPen AB:s nya produkt Medimi® är en vidareutveckling av produkten MedicPen C100®. Medimi® är en flertablettdoserare som är uppbyggd på ett modulsystem. Idén med MedicPens produktplattform är att varje tablett matas ut när användaren med en knapptryckning kvitterar produktens larm. Produkten registrerar också varje utmatning i sitt minne. Vi USB port kan man koppla upp Medimi® mot en dator. För att hålla rätt på varje tablett förvaras varje tablettsort i ett separat magasin. Varje magasin blir en modul. Tar patienten exempelvis två olika mediciner bestyckar patienten sin Medimi® med två magasin med tabletter. (magasinen är storleksmässigt små). Tabletterna hålls då åtskilda så att de inte förväxlas och Medimi® matar ut rätt tablett vid varje inställt larmtillfälle. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat. Just nu produceras en förserie av Medimi® som ska tillhandahållas våra kunder. MedicPen kommer att närmare presentera produkten Medimi® den 23 februari 2010 på bolagets hemsida (www.medicpen.com) och via pressmeddelande. Klinisk prövning MedicPen Clinic C100® har använts som hjälpmedel vid en klinisk prövning på Karolinska Institutet, Huddinge sjukhus. Den sista patienten i den kliniska studien har nyligen fullföljt den del av studien där MedicPen Clinic C100® använts. Nu återstår provtagningar, analys, bearbetning och sammanställning. Resultatet beräknas vara klart i mars månad. MedicPen har fått positiva omdömen om produkten som ett bra verktyg i studien. Vi kommer att meddela studieresultatet via pressmeddelande och på vår hemsida så snart det är klart. Vidare planeras fler kliniska prövningar i bl.a. Sahlgrenska sjuhusets regi, där MedicPens nya produkt Medimi® kommer att användas. Medica MedicPen ställde ut på Medica mässan i Düsseldorf, Tyskland. Medica är världens största medicintekniska fackmässa som vänder sig till branschfolk. Bolaget ställde ut i en monter arrangerad av Svenska Exportrådet. Mässan besöktes av 138 000 personer. Vi har fått flera bra kontakter genom att vi ställde ut, som vi för förhandlingar med. Resultatet av Medica har varit mycket givande och MedicPen kommer att ställa ut på nästa Medica-mässa som är i november i år. Försäljning Vi räknar med att nu när Medimi® är så pass klar att förserien produceras kommer vi inom en nära framtid kommer att kunna presentera konkreta affärer. Följsamhet MedicPens produkter är till för att förbättra följsamheten och övervakning vid medicinering. Att problemet finns och behovet är stort visar nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till: " 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus. " 25 procent av alla intagningar av patienter över 65 år. " 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar. " Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet. Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm Utrangering Bolaget har i januari 2010 tagit ett strategiskt beslut att inte aktivt arbeta med att sälja MedicPen C100®. Då den framtida försäljningen av MedicPen C100 och de framtida ekonomiska fördelarna knutna till MedicPen C100® är svårbedömda har Bolaget utrangerat balanserade utgifter för utvecklingsarbeten med 5 407 143 kr, för den produktspecifika produktserien MedicPen C100®, vilket belastar resultatet för 2009. Bolaget redovisar i balansräkningen den 31 december 2009 balanserade utvecklingskostnader för utvecklingsarbeten på 7 780 000 kr. Vilket avser utgifter för utvecklingsarbeten för den gemensamma produktplattformen för produkterna Medimi® och MedicPen C100®. MedicPen AB (publ) MedicPen AB (publ) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen AB (publ) är listat på AktieTorget sedan den 11 december 2006. I dagsläget har företaget cirka 1 000 aktieägare. MedicPen AB (publ) har sitt huvudkontor i Halmstad. Advisory board För att tillse att användares perspektiv på ett tidigt stadium i utvecklingen av Bolagets framtida produkter tillgodoses, har MedicPen inrättat ett Advisory Board. Medlemmarna i bolagets Advisory Board är representanter från läkarkåren, patientorganisationer, konstruktörer samt marknaden. De intryck och synpunkter som MedicPen har från detta Advisory Board har stor betydelse vid framtagningen av de kommande produkterna. Bolagets Advisory Board är ett mycket bra forum vid produktutvecklingen, för att på ett tidigt stadium få feedback på vad bolaget åstadkommer. Insynspersoners innehav (för tabell se bifogad fil) Principer för bokslutskommunikéns upprättande Bolaget upprättar sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommen-dation RR1 t.o.m. RR 29. Aktien MedicPen AB (publ) listades den 11 december 2006 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 31 december 2009 var 24 438 477 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Förslag till disposition beträffande bolagets förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret den 1 januari 2009 till den 31 december 2009. Årsredovisning tillgänglig MedicPen AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2009 är planerad att publiceras på bolagets (www.medicpen.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida i april 2010. Årsstämma i MedicPen AB (publ) är planerad att hållas 18 maj 2010. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. Granskning av revisor Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor. Avlämnande av bokslutskommuniké Halmstad, den 10 februari 2010 MedicPen AB (publ) Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration