Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-26 07:00:00

Blick Global Group AB: Bokslutskommuniké 2020

1 januari - 31 december

HELÅRET 2020

Summa intäkter 31 837 KSEK (16 845)*. Omsättning 21 884 KSEK (14 177).
EBITDA 14 370 KSEK (-15 497). Justerad EBITDA 5 370 KSEK (-15 497).
EBITDA-marginal 66% (-109%). Justerad EBITDA-marginal 25% (-109%).
EBIT -1 709 KSEK (-30 624).
Kassaflöde 1 453 KSEK (-2 646).
Resultat per aktie -0,02 SEK (-0,34).
* Under Q4 2020 intäktsfördes 9 MSEK av de 29 MSEK som var avsatta för tilläggsköpeskilling 1 och 2 i förvärvet av Wiget Group AB.

DELÅRSPERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 

Summa intäkter 13 660 KSEK (5 110)*. Omsättning 4 462 KSEK (4 702).
EBITDA 9 719 KSEK (-2 963). Justerad EBITDA 719 KSEK (-2 963).
EBITDA-marginal 218% (-63%). Justerad EBITDA-marginal 16% (-63%).
EBIT 5 664 KSEK (-12 218).
Resultat per aktie 0,03 SEK (-0,10).
* Under Q4 2020 intäktsfördes 9 MSEK av de 29 MSEK som var avsatta för tilläggsköpeskilling 1 och 2 i förvärvet av Wiget Group AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
 

- Första tilläggsköpeskillingen avseende förvärvet av Wiget Group AB fastställdes till 14,8 MSEK varav 6,6
MSEK betalades med aktier och 8,2 MSEK i form av reverser till säljarna.
- Under 2020 intäktsfördes 9 MSEK av de 29 MSEK som var avsatta för tilläggsköpeskilling 1 och 2 i
förvärvet av Wiget Group AB vilket innebär att 5,2 MSEK kvarstår som avsättning för tilläggsköpeskilling 2.
- Brygglån om 5,5 MSEK förlängdes ett år.
- Under kvartalet löstes ett brygglån om 870 KSEK.
- Bolaget tillfördes 2 MSEK genom en riktad nyemission.
- Wiget Group ökade medieinvesteringarna för att fortsätta expandera prestationsaffären.
 

VD-ORD

Vi lämnar ett väldigt speciellt år bakom oss. Bolaget ändrade verksamhetsinriktning och började handlas under namnet Blick Global och därtill valdes i höstas en ny styrelse in i verksamheten. Vårt helägda dotterbolag Wiget inledde 2020 starkt och vi var i princip klara med försäljningsprognosen för helåret när pandemin slog till med full kraft. För oss som bolag förändrades fokus från många beslut till få och kloka beslut. Från mars och framåt lades i stort sett all sport i malpåse varpå Wiget viktade verksamheten från sin prestationsbaserade affär med sportinriktning till sin betydligt bredare volymbaserade produkt Marketplace, som är ett globalt marknadsföringsnätverk, men med lägre marginal än övriga produkter i Wigets erbjudande.

Parallellt med att dramatiken i världen accelererade rensade vi bort tidigare struktur och verksamheter på
Malta till att i dagsläget ha tre företag i bolagsgruppen. Vi skulle enligt avtal betala den första
tilläggsköpeskillingen i förvärvet av Wiget med aktier och kontanter. Aktier har tilldelats och kontantdelen
reglerades genom att ställa ut reverser till tidigare ägare vilket ger oss en möjlighet att betala detta med
egen kassa under innevarande år.

Andra och tredje kvartalet handlade om att på daglig basis manövrera utvecklingen av pandemin i relation
till dess påverkan på vår affär. Detta innebar att vi intog stor försiktighet gällande löpande
medieinvesteringar kopplade till prestationsaffären, som är ett verksamhetsben helt beroende utav
kampanjexponering, för att därtill kunna utöka spelardatabasen. Dessa kampanjer är kopplade till att
Wiget delar potentiella vinster med sina kunder; iGaming-operatörer samt affiliatenätverk. Trots att vi
höll igen fortlöpte bägge kvartalen relativt väl och när sporten så sakteliga kom igång igen fick vi allt större
tilltro till att vi var på väg att rida ut stormen och fortsätta utvecklas till vår fulla potential.

Under året förde vi flertalet diskussioner med intressanta förvärvskandidater. Vi har primärt fokuserat på att närma oss företag inom iGaming-sfären men även inom andra närliggande it-drivna branscher där vi bedömer bolagen som innovativa med unika affärsidéer. Blicks ambition är att genomföra fler förvärv men av flera skäl låter vi denna process ta tid. Valutan på aktien må vara ett viktigt nyckeltal men för oss är det av ännu större betydelse att entreprenörerna bakom bolagen ser värdet och potentialen i ett samgående med Blick och hur vi tillsammans kan utveckla börsbolaget på fem års sikt.

Fjärde kvartalet var ett kvartal då vi kunde återinvestera i media. Under perioden valde vi att utöka våra medieinvesteringar till nivåer som sammantaget var de högsta under året vilket belastar kvartalsresultatet men som förväntas ge avkastning under hela 2021. Lägg därtill så har neddragningen av kampanjinvesteringarna i mitten på året även påverkat omsättningen. Wiget lade stort fokus på att
implementera och testa sina nya och förädlade produkter på marknaden. Pandemin har haft negativ
inverkan på hur dessa engagemang har utvecklats utifrån möjligheterna att driva projekten i den
hastighet vi önskar. Mycket glädjande är att Wiget under det fjärde kvartalet förde fler diskussioner än
någonsin med potentiella kunder och adderat de aktiviteter som redan är initierade så ser vi med stor
förväntan fram emot 2021.

Sett ur ett långsiktigt perspektiv kan vi konstatera en vändning efter ett oerhört intensivt arbete med att
rensa bort gamla strukturer och ge nya utrymme för sin potential. Arbetet fortsätter nu med både organisk
och förvärvsbaserad tillväxt. Flera av våra kunder har haft utmaningar under 2020 men vi ser även
imponerande resultat hos flera sportoperatörer och speciellt under slutet av föregående år. Vår affär
ligger tidsmässigt förskjuten då vi framförallt satsar på en prestationsaffär som ger utdelning när våra kunder gör bra resultat. Det är också skälet till att vi under slutet av året återigen kunnat öka våra investeringar för att bygga kundbas.

2020 var som sagt oerhört speciellt och en tid jag aldrig kommer att glömma. Trots de utmaningar vi
som litet bolag stod inför så lyckades vi ändå öka omsättningen på helåret med 54%, och gick från ett
negativt EBITDA om 15,5 MSEK 2019 till ett positivt EBITDA om 5,3 MSEK exklusive extra ordinära
poster om 9 MSEK. Kassan var vid årsskiftet närmare 2 MSEK efter avbetalning av brygglån etc. Vi har
stora visioner med Blick, och kommer förmodligen aldrig bli riktigt nöjda, men en resultatförbättring på
närmare 20 MSEK på helåret betyder att vi har lyckats vända verksamheten till att bli en väldigt
spännande affär. Vi är tillfreds med hur vi lyckades manövrera oss igenom förra årets utmaningar och
kan konstatera att vi idag befinner oss i ett helt nytt läge jämfört med tidigare år.

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com.

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB