Reports

Publicerat: 2021-02-26 08:15:00

MedicPen AB: MedicPen AB Bokslutskommuniké 2020

Sammanfattning kvartal 4 2020

2020-01-01 – 2020­12-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,49 mSEK (1,17 mSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13,6 mSEK ( -12,1 mSEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,08 SEK)
 • Kassaflöde: -13,0 mSEK (8,8 mSEK)
 • Soliditeten per den 201231 uppgick till 78 % (94 %)

* Beräknat utifrån 221 068 931 antal aktier

2020-10-01 – 2020­12­31

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,16 mSEK (0,65 mSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,06 mSEK (-3,3 mSEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till –0,01 SEK (-0,02 SEK)
 • Kassaflöde: -3,59 mSEK (16,7 mSEK)

* Beräknat utifrån 221 068 931 antal aktier

Vd-kommentar: Från utvecklingsbolag till kommersiellt fokus i utmanande tider

2020 var ett mycket händelserikt år för MedicPen. När vi startade resan tillsammans i april var målsättningen klar: Skifta från utvecklingsbolag till kommersiellt fokus. När vi tittar tillbaka på 2020 har vi flyttat fram våra positioner signifikant trots en mycket utmanande marknadssituation relaterat till Covid-19. Vi har nu en tydlig strategi och en stabil kommersiell plattform på plats för att utveckla bolaget vidare.

Även om vi inte nådde upp till våra målsättningar för försäljning ökade vi kontinuerligt antalet installerade enheter under året. Nettoomsättningen för hela året uppgick till 0,49 mSEK vilket var lägre än 2019. Jämförelse med föregående år är dock missvisande då nettoomsättningen 2019 var baserat på projektfinansiering, inte "ren" försäljning.

Under året expanderade vi också vår kundbas. Avtal skrevs med de nio TIM-kommunerna i Danmark i början på året och i slutet av året ökade vi med Ringsted kommun och Region Mittjylland.

Precis som vi kommunicerade under våren är Norden vårt fokus det kommande året. Därför satte vi på plats viktiga kommersiella och operationella samarbetspartners under året. Tack vare de nya avtalen med Hepro och ATEA, har vi nu en stark kommersiell representation i Norden (ex Finland).

Till sist initierade vi en mycket lyckad företrädesemission som tecknades till 370 %. Företrädesemissionen, som slutfördes under inledningen av 2021, tillförde bolaget 25,9 MSEK (före emissionskostnader) och de teckningsoptioner som emitterades kan tillföra bolaget ytterligare 18,9 MSEK under 2022. I och med det har vi nu goda förutsättningar att fortsätta utveckla bolaget och uppfylla kommunicerad strategi och målsättningar.

Försäljningen under året uppgick till 0,49 mSEK (1,17 mSEK). Detta var lägre än våra initiala målsättningar och helt relaterat till den påverkan vi sett av Covid-19 under året.

Resultatet försämrades jämfört med föregående år, från -12,1 mSEK till -13,6 mSEK. Försämringen i resultat är relaterat till lägre försäljningen än planerat. Kassaflödet uppgick till -13,0 mSEK (8,0 mSEK). Om man bortser från kostnader relaterat till vd-byte, fakturering av projektkostnader för TIM samt företrädesemissionen 2019, ligger vi på samma nivå som föregående år - både avseende kassaflöde och resultat.

I sammanfattning ser vi att de initiativ och det fokus vi haft under året har gett effekt. Det är värt att notera att omsättningen var hela 77 % högre i kvartal fyra jämfört med kvartal ett.

Det sista kvartalet under 2020 var mycket intensivt med många viktiga händelser för bolaget. Under kvartalet satte vi på plats de sista delarna för att göra skiftet från utvecklingsbolag till kommersiellt fokus. Vi signerade kommersiella och operationella samarbetsavtal (ATEA och Hepro) i Danmark och Norge. Vi initierade företrädesemissionen, kommunicerade vår strategi och nya målsättningar för bolaget.

Under kvartalet signerade vi även avtal med region Mittjylland och Ringsted kommun. Dessa kontrakt är mycket viktiga då de representerar och är knutna till större regioner i Danmark.

Försäljningen under kvartal 4 uppgick till 0,16 mSEK (0,65 mSEK). Försäljningen ökade med 33 % jämfört mot kvartal tre innevarande år. Resultatet förbättrades något jämfört med föregående år från -3,6 mSEK till -3,1 mSEK. Kassaflödet uppgick till -3,6 mSEK (16,7 mSEK).

När vi summerar var vi är idag och jämför med var vi startade i början på året, är jag nöjd med vad vi åstadkommit under en mycket utmanande marknadssituation. Jag skulle vilja tacka våra kunder, vårt team och alla partners som arbetat hårt tillsammans med oss under året. Nu ser vi en positiv trend, vi har den kommersiella plattformen på plats och vi har utökat vår kassa för att utveckla bolaget vidare. Vi ser fram emot 2021 och att få se frukten av det vi gjort under 2020.

Jan Andersson

Vd, MedicPen AB

Viktiga händelser under kvartal 4 2020

 • MedicPen meddelar den 23 oktober att bolaget skriver kontrakt med Region Mittjylland i Danmark. Som tidigare kommunicerats har MedicCare (konsortiet där MedicPen ingår) och regionen under en tid planerat för en längre test av MedicPens lösning Medimi®Smart för medicinhantering. Parterna har skrivit ett kommersiellt avtal under ett år med intentionen för bredare utrullning vid bra resultat.
 • MedicPen meddelar den 4 november att Ringsted kommun väljer Medimi®Smart. Kommunen vill förbättra följsamhet och effektivitet i sin medicinhantering och ser Medimi®Smart som en bra lösning för att uppnå sina målsättningar. Avtalet löper under ett år med option för förlängning och bredare utrullning vid bra utfall.
 • MedicPen meddelar den 11 november att efter en snabbupphandling av system för läkemedelsrobot av Finspångs kommun, antas Telenta som leverantör. Telentas erbjudande består av MedicPens lösning Medimi®Smart samt deras egen "dygnet runt" support. Kontraktet omfattar minst tio patienter och löper under ett år. Upphandlingen dras sedan tillbaka för att tas om våren 2021 på grund av felaktigheter i upphandlingsförfarandet.
 • MedicPen meddelar den 17 november att bolaget skrivit ett avtal med Hepro A/S om ett samarbete på den norska marknaden. Avtalet är "icke exklusivt" och initialt med löptid på ett år med option på förlängning
 • MedicPen kommunicerar den 21 december ny strategi och finansiella målsättningar.
 • MedicPen meddelar den 21 december att bolaget planerar genomföra en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission av units om totalt cirka 25,9 mSEK.
 • MedicPen meddelar den 22 december att konsortiet MedicCare (MedicPen AB och CareConsult A/S) och Atea Danmark omvandlar det LOI (Letter of Intent) som skrivits tidigare och tecknar ett kommersiellt samarbetsavtal på den danska marknaden. Avtalet är icke exklusivt och löper under två år.

Händelser efter utgången av kvartal 4 2020

 • MedicPen meddelar den 12 januari att Brönderslevs kommun i Danmark har lagt sina första beställningar på Medimi®Smart. Initialt har kommunen identifierat ca 20 patienter som kommer att starta upp under våren 2021.
 • MedicPen meddelar den 12 januari att Ringsteds kommun lägger sina första beställningar på MedimiSmart.
 • MedicPen offentliggör 27 januari utfallet av företrädesemissionen. Teckningsperioden i MedicPen Aktiebolags avslutades den 22 januari 2021. Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen, som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent, visar att Företrädesemissionen tecknades till motsvarande cirka 370 procent varav cirka 90 procent med stöd av uniträtter och till cirka 280 procent utan stöd av uniträtter. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 25,9 mSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 4,8 mSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 2,4 MSEK. Garantiersättningen kommer att erläggas med nyutgivna units i enlighet med det Informationsmemorandum som offentliggjordes den 7 januari 2021.

Tidpunkter för ekonomisk information            

 • Bolagsstämma: 27 april 2021
 • Delårsrapport kvartal ett: 6 maj 2021
 • Delårsrapport kvartal två: 5 augusti 2021
 • Delårsrapport kvartal tre: 10 november 2021
Jan Andersson
CEO/VD
0733 600196
jan.andersson@medicpen.com

MedicPen utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB