Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-03-15 19:44:31

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ): Mofast presenterar uppdaterad strategi och finansiella mål samt föreslår justering av utdelningsmål

Som ett led i den strategiska inriktningen mot att bli ett renodlat fastighetsbolag uppdaterar Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) ("Mofast") sin strategi och finansiella mål. Styrelsen i Mofast har vidare beslutat om ett antal fokusområden för Mofast, som sammanfattas nedan.

  • Bestånd: Inom 3 år ska Mofasts fastighetsbestånd uppgå till minst 5 miljarder.
  • Inriktning: Bolaget fastighetsbestånd ska vara fokuserat på samhälls- och bostadsfastigheter.
  • Finansiering: Den långsiktiga belåningsgraden ska inte överstiga 60 procent i relation lån till fastighetsvärde. Bolaget initierar även ett strategiskt arbete med översyn av nuvarande finansieringslösning och dess villkor i syfte att säkerställa att Mofast har konkurrenskraftiga finansieringskostnader.
  • Kostnader: Bolaget har som mål att inom 12 månader sänka kostnaderna för central administration med 30 procent genom en översyn samt effektivisering av den dagliga verksamheten.

Marknaden för samhällsfastigheter utvecklas starkt med sjunkande avkastningskrav som följd. För att Mofast skall vara konkurrenskraftigt vid möjliga förvärv i marknaden och med anledning av tydliga möjligheter till värdeskapande i egen portfölj har styrelsen för Mofast instruerat nytillsatte VD på heltid Mathias Bjerkerlius att inleda en strategisk översikt för Mofast fastighetsportfölj, och driva Mofasts förändringsarbetet mot ett fastighetsbolag med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Möjliga investeringar i Mofasts befintliga fastighetsbestånd beräknas uppgå till cirka 40 miljoner kronor, fördelat över en två års period. Sådana investeringar förväntas inbringa en ökad årlig hyresintäkt om cirka 4 miljoner kronor, vilket innebär en direktavkastning före extern finansiering om 10 procent vilket Mofasts styrelse ser som attraktivt för både Mofast och dess aktieägare.

Med anledning av ovan avser styrelsen därför föreslå att stämman beslutar om en justering av utdelningsmål för Mofast innebärande att dagens 7 kronor per år revideras till 4 kronor per år från och med 1 april 2021. Sådan reviderad utdelningspolicy motsvarar en utdelning om 30 231 424 kronor för 2021 (baserat på 7 557 856 utestående aktier). Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om att utdelning ska ske halvårsvis från och med halvårsskiftet för att sänka Mofasts administrativa kostnader för genomförandet av utbetalning av utdelning.


Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-15 19:44 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mathias Bjerkelius

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 794 20 40

post@mofastab.se

Mälardalens Omsorgsfastigheter i korthet

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar idag ca 84 000 kvadratmeter, fördelat på 75 fastigheter. Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort underliggande behov i kombination med en brist på platser för patienter som behöver vård.

För mer information gällande Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), vänligen besök www.mofastab.se och www.spotlightmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Prenumeration