Reports

Publicerat: 2010-05-19 09:18:25

MedicPen AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2010

Sammanfattning av första kvartalet 2010 * Resultat efter finansiella poster uppgick till -662 163 SEK (-1 452 705) * Resultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK * Soliditeten per 31 mars 2010 uppgick till 76% Beräknat utifrån 24 438 477 antal aktier

Väsentliga händelser under första kvartalet 2010 * MedicPen presenterar den intelligenta tablettdispensern Medimi™ som är Bolagets nya produkt och uppföljaren till produkterna i MedicPen C100 serien * MedicPen levererar produkter till läkemedelsbolaget Genzyme * Healthprize Technologies LLC undertecknar Letter of Intent om att köpa produkter av den nya Medimi™ serien. Väsentliga händelser efter periodens utgång * Healthprize Technologies LLC tecknar order om köp av Medimi™ produkter. Initialt är ordern på 100 produkter och med vissa mindre anpassningar är ordervärdet 220 000 SEK. Uppfyller leveransen av de 100 produkterna specifikationen köper HealthPrize LLC ytterligare 1000 produkter. * MedicPen säkrar likviditeten genom 2 mkr i utökad kredit hos Almi företagspartner. Genom en överenskommelse med ALMI Företagspartner har MedicPen fått utökat kreditutrymme med 2 Mkr till 2,75 Mkr. Det möjliggör fortsatta marknadssatsningar för att nå ett positivt kassaflöde. * En avsiktsförklaring har tecknats mellan MedicPen och Transplantationskirurgiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset. Sjukhuset avser använda MedicPens produkt Medimi för att öka följsamheten hos transplantationspatienter. I samband med organtransplantationer tar patienterna läkemedel för att minimera risken för avstötning av det transplanterade organet Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport, januari - mars 2010 2010-05-19 Halvårsrapport, januari - juni 2010 2010-08-18 Delårsrapport, januari - september 2010 2010-11-17 Bokslutskommuniké för 2010 2011-02-23 VD:s kommentar Det råder febril aktivitet på MedicPen, året har inletts med en rivstart! Vår nya produkt Medimi™ som vi satsat helhjärtat på under senaste året blev som planerat klar i månadsskiftet februari/mars i år, då vi producerade en förserie av produkten. Dessförinnan arbetade vi aktivt på marknaden för att informera våra kunder om vår nya produkt Medimi™. Så fort produkterna i förserien var klar kom vi snabbt långt i dialogen med kunder då de kunde testa och utvärdera Medimi™. I början på kvartal två fick vi vår första order på produkten. Vi har också slutit avsiktsförklaringar med kunder om att införskaffa Medimi™, så snart serieproduktionen kommer i gång. Vi har många intresserade kunder under bearbetning. Hela organisationen jobbar för fullt på två fronter, dels med marknadskontakter och dels med produktions uppstarten. Med positivt resultat. Med erfarenhet från de gångna årens arbete känner jag att vi nu har hittat formerna för hur vi ska nå marknaden på både kort, och lång sikt. En avgörande förändring är att vi nu kan visa på kund och användarreferenser för Medimi™, vilket gör försäljningsprocessen mer tidseffektiv. Den responsen vi får från kunderna på vår nya produkt skapar inspiration bland medarbetare, samarbetspartners och aktieägare. Vi har en högst reell möjlighet till intäkter med god lönsamhet för Bolaget. Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB