Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-13 08:20:34

Medfield Diagnostics AB: Styrelsen för Medfield Diagnostics AB beslutar om en företrädesemission om cirka 21,3 miljoner kronor

Styrelsen för Medfield Diagnostics AB (publ) ("Medfield Diagnostics" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 10 november 2020, beslutat om en nyemission av högst 5 077 622 aktier med företrädesrätt för Medfield Diagnostics befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit garantiåtaganden och teckningsåtaganden från bl.a Equinor Ventures AS motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 21,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Syftet med emissionen är kapitalisera Bolaget för att slutföra verifiering, validering och CE-certifiering av MD100 Strokefinder samt att bemanna organisationen för lansering av MD100 Strokefinder på de fem främsta marknaderna inom Europa.

Företrädesemissionen förväntas att genomföras under det andra kvartalet 2021.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Följande villkor i sammandrag gäller för företrädesemissionen:

 
  • Teckningsperioden löper från och med den 10 maj 2021 till och med den 24 maj 2021.

  • Teckningskurs uppgår till 4,20 kronor per aktie.
  • Avstämningsdagen för erhållandet av teckningsrätter är den 5 maj 2021. Sista dagen för handel i Medfield Diagnostics aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 maj 2021 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 maj 2021.
  • Erbjudandet omfattar högst 5 077 622 aktier och innebär, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 21,3 miljoner kronor före emissionskostnader.
  • Varje befintlig aktie i Medfield Diagnostics berättigar till en (1) teckningsrätt, och sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Bakgrund och motiv

Syftet med emissionen är kapitalisera Bolaget för att slutföra verifiering, validering och CE-certifiering av MD100 Strokefinder samt att bemanna organisationen för lansering av MD100 Strokefinder på de fem främsta marknaderna inom Europa.

"Bolaget och styrelsen är ett fantastiskt bra team som tillsammans med konsulter har lyckats väl i utvecklingen av algoritmer och mjukvarulösningar med tillämpningar i mikrovågstekniken. Det är nu dags att bygga organisationen ytterligare och förbereda för kommersialiseringsfasen. Det är tryggt och stabilt att arbeta med ägarna och jag är mycket glad över det engagemang som finns inom ägarkretsen", säger Stefan Blomsterberg, verkställande direktör på i Medfield Diagnostics.

Företrädesemissionen

Styrelsen beslutade den 13 april 2021 om en företrädesemission av högst 5 077 622 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 380 821,65 kronor. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande som erhölls från extra bolagsstämman den 10 november 2020. Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 21,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen den 5 maj 2021 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckningskursen uppgår till 4,20 kronor per aktie.

Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier enligt följande principer. I första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, pro rata deras ställda garantier.

Teckningsperioden löper från och med den 10 maj 2021 till och med den 24 maj 2021. Handeln i teckningsrätter förväntas äga rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 10 maj 2021 till och med den 20 maj 2021 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 10 maj 2021 till och med att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Medfield Diagnostics utspädd med cirka 14,29 procent.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 21,3 miljoner kronor, varav teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen utgör cirka 20 procent (cirka 4,3 miljoner kronor) och garantiförbindelser cirka 60 procent (cirka 12,8 miljoner kronor).

Informationsmemorandum

Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum med anledning av emissionen, innehållande detaljerade villkor om emissionen. Informationsmemorandum beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida den 7 maj 2021 inför det att teckningsperioden inleds den 10 maj 2021.

Preliminär tidplan

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

3 maj 2021 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
4 maj 2021 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
5 maj 2021 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter.
7 maj 2021 Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum
10 – 20 maj 2021 Handel med teckningsrätter
10 – 24 maj 2021 Teckningsperiod
10 maj 2021 till och med det att emissionen registrerats hos Bolagsverket Handel med BTA (betald tecknad aktie)
27 maj 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och sole bookrunner och Fredersen Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med nyemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 72 305 87 00, e-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

www.medfielddiagnostics.com

Om Medfield Diagnostics

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

För mer information se: www.medfielddiagnostics.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.


Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-13 08:20 CET.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB