Reports

Publicerat: 2021-04-16 08:00:00

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport Första kvartalet 2021 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2021

  • Omsättningen uppgick till 1 697 (1 601) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 960 (-2 083) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,07) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -3 590 (-6 398) KSEK

Väsentliga händelser första kvartalet 2021

Marknad

Arbetet med Offshore Health Services (OHS) i Trondheim har fortsatt enligt plan och parterna skissar på flera samarbetsprojekt bland annat kring ett s.k. Virtual Examination Room (VER) – ett rum där man lokalt på distans m.h.a. olika tekniska lösningar, ofta inkluderande video, kan undersöka en patient nästan som om man var på plats. Det innebär att man använder en gemensam plattform för patientdata som kan skickas till mottagande sjukhus. IBM har en samordnande roll i detta projekt.

I Australien fortsätter Medfield tillsammans med Palser Marketing att utvärdera kommersiella möjligheter med både militära och civila pre-hospitala hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Under perioden har Medfield fått möjlighet att presentera bolaget i ett flertal viktiga och intressanta sammanhang. Bland annat gjordes en presentation för Philips i Holland samordnat från Europeiska Innovationsbyrån (EIC), samt i januari en VD-intervju i samverkan med Analyst Group. Medfield fick också möjlighet i februari att presentera på ProHearings i Stockholm. Artiklar i Dagens Industri och Svenska Dagbladet under mars månad har också exponerat företaget för en bredare publik.

Produktutveckling och kvalitet

Under perioden har bolaget fortsatt effektivisera i sin produktion. Fler plastdetaljer kommer nu att kunna formsprutas vilket leder till ett bättre flöde av material, lägre produktionsrisker, bättre kontroll av biokompabilitet och lägre produktionskostnader. Bolagets mjukvaru-utveckling fortsätter som planerat och under perioden har arbetet varit fokuserat till att korta tiden i mätsekvensen samt resultatpresentationen. Snabba resultat är viktigt för att vinna acceptans hos användarna samt naturligtvis gynnsamt för patienten och en smidigare vårdprocess.

I mars signerade bolaget avtal med Intertek Medical Notified Body (IMNB) för att reglera tjänster för CE-certifiering av Medfields produkt enligt Medical Device Regulation (MDR). Det var ett mycket viktigt steg i förberedelserna för lansering av MD100 Strokefinder. Produktens komplexitet och Notified Bodys kunskaper och erfarenheter av produkten är styrande faktorer när det gäller val av Notified Body. Medfield valde att skriva avtal med IMNB eftersom de är notifierade för både ISO 13485, MDR och för bolagets typ av produkt.

Studier

Studien VGR01 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) var under delar av perioden pausad på grund av Coronapandemin. Man planerar att vara i gång igen så snart belastningen på IVA tillåter.

I Norge fortsatte MODS-studien, dock med reducerad kapacitet på sjukhusen i Stavanger och Bergen. Inkluderingen av patienter på plattformen Statfjord B samt i luftambulansen har fortsatt enligt plan.

I den brittiska traumastudien MINT pågår planering av de första patienterna. Pandemin har dock inneburit att studiestarten fördröjts.

I Australien fortsatte Hunter Medical Research Institute (HMRI) sin strokestudie och har inkluderat patienter enligt plan.

Den svenska studien (MF05) med friska frivilliga personer är pausad och återupptas när Medfield är välkomna att besöka de platser där mätningarna skall genomföras. Målet är att få in cirka 1000 mätningar och hittills är drygt 800 gjorda. Bolaget räknar med att återuppta mätningarna i maj 2021.

I Helsingborg planeras de första patienterna i traumastudien MBI01. Man har genomfört utbildning och träning av studiepersonal samt implementerat de administrativa stödsystem som krävs för att hantera studiedata.

Bolaget har deltagit i uppstarten av projektet PreViS (Prehospital Video i Samverkan) - ett svensk-norskt InterReg-projekt med syfte att gemensamt utveckla olika video-tillämpningar inom den prehospitala sjukvården. Projektet leds av Prehospital ICT Arena (PICTA) I praktiken innebär detta bl.a. att:

  • Förbättra triagering (prioritering och dirigering) av patienter
  • Ge rätt behandling tidigare
  • Reducera antalet onödiga transporter till sjukhusen
  • Transport direkt till rätt vårdinstans och vårdnivå

Ytterligare initiativ har också tagits till att utöka antalet studier och därmed tillgängliga data. Tillgång till data av god kvalitet och omfattning är en nyckelfråga vid utveckling av AI. Att fortsätta bedriva studier och att samla patientdata både nationellt och internationellt är därför oerhört viktigt både i det kortsiktiga och långsiktiga arbetet. Projekt och samverkan är också en viktig del i att bygga en långsiktig relation med nyckelpersoner inom de terapiområden som Medfield kan adressera på kort och lång sikt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Medfield Diagnostics AB, Chalmers Tekniska Högskola och Stavanger Universitetssjukhus har genomfört uppstartmöte i projektet "Microwave Technology as a diagnostic tool to detect traumatic torso injuries". Projektet är en fortsättning på de försök som gjorts tidigare (2014 samt 2017). Syftet med projektet är att sammanställa användarkrav, skriva specifikationer och ta fram en prototyp för fortsatt utvärdering.
  • Bolaget har inlett en kapitalanskaffning för att säkerställa slutförandet av CE-certifieringen av MD100 Strokefinder, samt för att säkerställa en marknadsintroduktion på de första kommersiella marknaderna. Se särskilt PM som beskriver villkoren.

VD kommentar

Låsningen av AI-algoritmen för strokedetektion i december 2020 gav verkligen en kickstart på år 2021. Det är fortsatt ett otroligt fokus i verksamheten och alla medarbetare och samarbetsorganisationer har under perioden bidragit på ett fantastiskt sätt.

I CE-certifieringsprocessen har ett flertal Notified Bodies utvärderats och till slut föll valet på Intertek. Avtalet innebär att Intertek skall granska Medfields kvalitetsledningssystem samt tekniska produktdokumentation för att säkerställa att kraven enligt ISO 13485 och MDR uppfylls. När granskningen av teknisk produktdokumentation är klar och godkänd kommer Intertek att kunna godkänna CE-certifieringen av MD100 Strokefinder.

De positiva händelserna i bolaget har fått en bra spridning och bolaget har fått möjlighet att presentera vid ett flertal tillfällen under perioden. AI-teknik i mjukvaruapplikationer blir allt vanligare i sjukvården och bolag som ligger långt framme i denna utveckling skapar stort intresse över hela världen. Medfield är här inom sitt tillämpningssegment en pionjär och har byggt upp en mycket värdefull kunskap och erfarenhet runt utveckling av algoritmer och machine learning som bedöms komma att säkerställa fortsatt långsiktig utveckling av bolagets teknologi.

Det är också nödvändigt att delta i de projekt som syftar till att utveckla arbetssätt och processer i samband med omhändertagande av stroke och traumatiska hjärnskador. Jag har tidigare nämnt betydelsen av att skapa harmoni mellan processutveckling och teknologiutveckling. Detta har vi säkerställt i de projekt som Medfield är engagerad i.

Aktien

Per den 31 mars 2021 uppgick antalet aktier i Medfield Diagnostics AB till 30 465 733 st (28 862 274 st).

Personaloptionsprogram

Medfield har av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Fullt nyttjade omfattar optionsprogrammen 1 061 002 aktier. Totala utspädningen kan maximalt bli cirka 4,8%.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2021-08-20 Delårsrapport för andra kvartalet 2021

2021-10-22 Delårsrapport för tredje kvartalet 2021

2022-02-25 Bokslutskommuniké för 2021

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 16 april 2021

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

Anders Nordin                                                   Styrelseordförande

Claes Beckman                                                 Styrelseledamot

Erik Brobjer                                                       Styrelseledamot

Jan Ellevset                                                       Styrelseledamot

Stefan Jacobsson                                              Styrelseledamot

Bengt Arne Sjöqvist                                           Styrelseledamot

Mikael Persson                                                  Styrelseledamot

Stefan Blomsterberg                                          VD

Resultaträkning KSEK 2021-01-01-2021-03-31 2020-01-01-2020-03-31 2020-01-01 -2020-12-31
Nettoomsättning - 400 1 200
Förändring av lager av produkter i arbete 36 -449 -126
Aktiverat arbete för egen räkning 1 607 1 594 6 322
Övriga rörelseintäkter 54 56 296
Summa 1 697 1 601 7 692
Rörelsens kostnader
Halvfabrikat och komponenter -145 -41 -1 565
Övriga externa kostnader -1 469 -1 712 -6 928
Personalkostnader -2 043 -1 885 -6 389
Avskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar - -42 -62
Övriga rörelsekostnader - -4 -4
Summa rörelsens kostnader -3 657 -3 684 -14 948
Rörelseresultat -1 960 -2 083 -7 256
Räntekostnader - - -
Summa resultat från finansiella poster - - -
Resultat efter finansiella poster -1 960 -2 083 -7 256
Periodens förlust -1 960 -2 083 -7 256
Balansräkning KSEK Not 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 45 123 39 070 43 522
Patenter, varumärke och liknande rättigheter 2 094 1 833 2 088
47 217 40 903 45 610
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 864 746 862
Summa anläggningstillgångar 48 081 41 649 46 472
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager 1 495 1 136 1 459
Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar 272 272 214
Övriga kortfristiga fordringar 262 263 299
Förutbetalda kostnader och upplupnaintäkter 595 438 464
1 129 973 977
Kortfristiga placeringarÖvriga kortfristiga fordringar 19 17 19
Kassa och bank 2 986 12 204 6 576
Summa omsättningstillgångar 5 629 14 330 9 031
Summa tillgångar 53 710 55 979 55 503
Balansräkning KSEK Not 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital 1
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 285 2 165 2 165
Ej registrerat aktiekapital -      -      120     
Reservfond 275 275 275
Fond för utvecklingsutgifter 26 190 20 146 24 589
28 750 22 586 27 149
Fritt eget kapital
Överkursfond 101 848 96 963 101 848
Balanserad förlust -78 835 -64 911 -69 978
Årets resultat -1 960 -2 083 -7 256
21 053 29 969 24 614
Summa eget kapital 49 803 52 555 51 763
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 405 463 483
Övriga kortfristiga skulder 1 235 1 011 1 106
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 267 1 950 2 151
Summa kortfristiga skulder 3 907 3 424 3 740
Summa eget kapital och skulder 53 710 55 979 55 503
Ställda säkerheter Inga Inga Inga
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga
Kassaflödesanalys Not 2021-01-01-2021-03-31 2020-01-01-2020-03-31 2020-01-01 -2020-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -1 960 -2 083 -7 256
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 2 - 42 -563
Erhållen ränta - - -
Erlagd ränta - - -
Betald preliminärskatt -58 -58 -
-2 018 -2 099 -7 818
Ökning/minskning övriga varulager -36 449 126
Ökning/minskning kundfordringar - - -
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -94 241 176
Ökning/minskning leverantörsskulder -79 -1 529 -1509
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 246 -1 682 -1 386
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 981 -4 620 -10 411
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 607 -1 595 -6 322
Investeringar i dotterbolag -2  -183  -299 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 609 -1 778 -6 621
Finansieringsverksamheten
Nyemission - - 5 006
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
0

0

5 006
Årets kassaflöde -3 590 -6 398 -12 026
Likvida medel vid periodens början 6 576 18 602 18 602
Likvida medel vid periodens slut 2 986 12 204 6 576

Noter

Not 1      Förändring av eget kapital

Aktie-
 kapital
Reserv-fond Fond för   utvecklings-utgifter   Över-
  kurs-
  fond
Övrigt
fritt eget
kapital
 Summa
 eget
 kapital
Eget kapital 2020-12-31   2 285 275 24 589 101 848   -77 235  51 763
Omföring av utvecklingskostnader  1 601   -1 601    
Resultat Q1 2021  -1 960   -1 960
Eget kapital 2021-03-31   2 285 275 26 190 101 848   -80 796 49 803
Aktiekapitalet består av 30 465 733 st aktier.

 Not 2     Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

2021-03-31 2020-03-31
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 0 42
0 42

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB