Hem

Reports

Publicerat: 2021-04-27 08:45:00

MedicPen AB: MedicPen AB: Delårsrapport kvartal 1 2021

Sammanfattning kvartal 1 2021

2021-01-01 – 2021­03­31

 • Nettoomsättningen ökade med 144 % och uppgick till 0,22 mSEK (0,09 mSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,78 mSEK ( -3,33 mSEK)
 • Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till – 0,01 SEK (-0,02 SEK)
 • Kassaflöde: 19,35m SEK (-2,62 mSEK)
 • Soliditeten per den 210331 uppgick till 92 % (95 %)

* Beräknat utifrån antal aktier: 290198093

Vd-kommentar: Tillväxt med 144 % och positiv trend

Vi startar året med ett mycket bra kvartal och växer 144 % jämfört med första kvartalet föregående år. Den positiva trenden vi såg i slutet av förra året håller i sig. Jämför vi kvartal ett 2021 med kvartal fyra 2020 ökade försäljningen med 37 %. Orsaken till ökningen är kontinuerliga uttag inom existerande avtal samt start av två nya kommuner, Ringsted och Brönderslev, där den senare är inom ramen för TIM-avtalet. Under kvartalet har vi fortsatt arbeta fokuserat med att starta upp i Region MittJylland. Då regionen tagit extra tid på sig för uppstart kommer även slutdatumet för avtalet att flyttas fram.  Vi förväntar oss uppstart i mitten på andra kvartalet. Extra glädjande är att vi tilldelades upphandlingen i Finspång via vår partner Telenta. Implementeringen har startat och vi förväntar oss även här att de första patienterna startar upp i mitten på andra kvartalet. Dessa avtal är fullt kommersiella och kommer att påverka omsättningen positivt så fort de kommer i gång.

Vi ser att vårt fokuserade sälj och marknadsarbete på alla marknader ger effekt och antal kundprospekt som vi är i dialog med ökar allt eftersom. Specifikt i Norge har uppstarten med Hepro gått bra med många möten med Hepros existerande kunder. I Danmark bearbetar vi marknaden tillsammans med ATEA vilket även det genererat kommersiella aktiviteter med potentiella kunder.

Vidare spenderade vi en del tid under perioden för att bryta upp de existerande strukturer inom upphandlingar, som ger lösningar baserat på dospåsar ett "innerspår". Detta kräver både marknads- och juridiska aktiviteter. Vi förväntar oss att se resultaten av dessa aktiviteter under andra kvartalet. 

Försäljningen under perioden ökade med 144 % till 0,22 mSEK (0,09). Detta bekräftar tydligt att våra aktiviteter ger effekt. Trots det är vi ännu inte på den nivå vi önskar. Vi behöver fler pågående kundprospekt då processerna är långa. Vidare fortsätter pandemin att påverka oss. Fokus hos många kunder är fortsatt att hantera Covid-19, medan andra nu övergått till att nå vaccineringsmålen. Även om vi såg en viss lättnad i slutet av perioden är det fortsatt stora skillnader mellan regioner och länder.

Resultatet försämrades jämfört med föregående år, från -3,33 mSEK till -3,78 mSEK. Försämringen är enligt plan och beror på ökade marknadsföringskostnader samt legala kostnader relaterat till upphandlingar. Vidare beror en del av försämringen i resultat på ökade utvecklingskostnader för att sänka driftskostnaden för lösningen. Kassaflödet uppgick till 19,35 mSEK (-2,62 mSEK). Den stora skillnaden är relaterad till den avslutade företrädesemissionen.

I konklusion har vi nu bekräftat att vår strategi och våra kortsiktiga planer ger effekt. Allt fokus är nu på att exekvera och driva försäljning.

Jan Andersson, Vd MedicPen AB

Viktiga händelser under första kvartalet 2021

 • MedicPen meddelar den 12 januari att Brönderslevs kommun i Danmark har lagt sina första beställningar på Medimi®Smart. Initialt har kommunen identifierat ca 20 patienter som kommer att startas under våren 2021.
 • MedicPen meddelar den 12 januari att Ringsteds kommun har lagt sina första beställningar på Medimi®Smart enligt det kontrakt som tidigare kommunicerats. Under planeringsfasen har kommunen initialt identifierat 10 patienter att starta med.
 • MedicPen meddelar den 3 mars att Finspångs kommun, som i början av 2021 tog om sin snabbupphandling från 2020 för system av läkemedelsrobotar, även denna gång utnämnt Telenta som leverantör. Telentas erbjudande består av MedicPens lösning Medimi®Smart samt deras egen "dygnet runt" support
 • MedicPen meddelar den 27 januari att Teckningsperioden i MedicPen Aktiebolags (publ) ("MedicPen" eller "Bolaget") företrädesemission ("Företrädesemissionen") avslutades den 22 januari 2021. Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen, som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent, visar att Företrädesemissionen tecknades till motsvarande cirka 370 procent varav cirka 90 procent med stöd av uniträtter och cirka 280 procent utan stöd av uniträtter. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk. Före­trädes­emissionen tillför Bolaget cirka 25,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 4,8 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 2,4 MSEK. Garantiersättningen har erlagts med nyutgivna units i enlighet med det Informationsmemorandum som offentliggjordes den 7 januari 2021.

Tidpunkter för ekonomisk information                      

 • Delårsrapport kvartal 2: 5 augusti 2021
 • Delårsrapport kvartal 3: 10 november 2021
Jan Andersson
CEO/VD
0733 600196
jan.andersson@medicpen.com

MedicPen utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration