Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-27 09:45:00

MedicPen AB: Kommuniké från årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Idag, den 27 april 2021, hölls årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 • Resultatdisposition
  Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

   
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  Stämman beslutade att arvode ska utgå med 160 000 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

  Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

   
 • Val av styrelse och revisionsbolag
  Stämman beslutade att Sigrun Axelsson, Gun-Britt Fransson, Anders Haskel och Ulf Lindahl omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Sigrun Axelsson. Stämman beslutade vidare att bolagets revisor Maker Tilly MLT Kommanditbolag, med auktoriserade revisorn Berth-Åke Knutsson som huvudansvarig, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

   
 • Fastställande av riktlinjer för valberedningen
  Stämman beslutade att utse Ulf Andersson, Kjell-Åke Andersson och Sigrun Axelsson till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2022 samt att valberedningens uppdrag skall vara att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, styrelsearvode, val av revisor och arvode till revisor samt instruktion för valberedningen.

   
 • Beslut om ändring av företagsnamn
  Stämman beslutade om ändring av bolagets företagsnamn från MedicPen Aktiebolag (publ) till Medimi AB samt att ändra bolagsordningens § 1 varigenom ordet ”firma” ändrades till ”företagsnamn”. 

   
 • Beslut om ändring av bolagsordningen
  Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 2 varigenom bolagets säte skall vara Lunds kommun och att bolagsstämma kan hållas i Lund och Lomma, § 3 varigenom bolagets verksamhet utökades så att bolaget även skall kunna äga och förvalta fast och lös egendom samt därtill förenlig verksamhet, § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 9 900 000 kronor och högst 39 600 000 kronor samt bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier ska vara lägst 220 000 000 och högst 880 000 000.

   
 • Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust
  Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 5 078 543,980391 kronor. Minskning av aktiekapitalet ska ske för att täcka den ansamlade förlusten. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.

   
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 30 000 000 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka nio (9) procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att möjliggöra förvärv samt att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.

 • Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på www.medicpen.com.

För mer information kontakta
Jan Andersson, CEO/VD MedicPen AB
+46 733 60 01 96

jan.andersson@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration