Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-05 08:20:14

Medfield Diagnostics AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDFIELD DIAGNOSTICS AB (publ)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics AB (publ), org.nr 556677–9871, kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Medfield Diagnostics AB:s årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Medfield Diagnostics AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 4 juni 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 maj 2021, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget senast den 3 juni 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 31 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.medfielddiagnostics.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 3 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Medfield Diagnostics AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso (Lilla Varvsgatan 14), 211 15 Malmö, eller per e-post till medfield@fredersen.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 2. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelseledamöter
  1. Anders Nordin (omval)
  2. Claes Beckman (omval)
  3.  Erik Brobjer (omval)
  4.  Jan Ellevset (omval)
  5.  Stefan Jacobsson (omval)
  6.  Mikael Persson (omval)
  7. Bengt Arne Sjöqvist (omval)
 4. Val av styrelseordförande

11.1 Anders Nordin (omval)

 1. Val av revisor (omval)
 2. Beslut om principer för utseende av valberedning
 3. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
 4. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 1 samt 8-13)

Valberedningen som bestått av Andreas Fhager (representant för eget innehav), Mikael Persson (representant för Electromagnetic Consulting Sweden AB) och Kristin Palmesan Solvang (representant för Equinor Ventures AS) föreslår:

att Maria Strömhage väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av sju ledamöter,

att antalet revisor ska vara en,

att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor,

att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp (två prisbasbelopp) till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp (ett prisbasbelopp) vardera till övriga styrelseledamöter,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete,

att Anders Nordin, Claes Beckman, Erik Brobjer, Jan Ellevset, Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

att Anders Nordin omväljs till styrelseordförande,

att Frejs Revisorer AB omväljs till revisor,

att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2020 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2022, samt

att arvode inte ska utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelsens förslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av Medfield Diagnostics AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås bolagets verkställande direktör Stefan Blomsterberg eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1- 3 och 5 aktiebolagslagen.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för denna kallelse. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om redaktionella ändringar av första och trettonde punkterna i bolagsordningen med anledning av lagändringar enligt nedan. Därutöver föreslås även att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras genom ändringar av fjärde och femte punkterna i bolagsordningen enligt nedan.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1. Firma 1. Företagsnamn
Bolagets firma är Medfield Diagnostics AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagets företagsnamn är Medfield Diagnostics AB. Bolaget är publikt (publ).
4. Aktiekapital 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 675.000 kronor och högst 2.700.000 kronor. Aktiekapitalet skall vara lägst 2 175 000 kronor och högst 8 700 000 kronor.
5. Antal aktier 5. Antal aktier
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 9.000.000 och högst 36.000.000. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 29 000 000 och högst 116 000 000.
13. Avstämningsförbehåll 13. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna 14 och 15 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 30 465 733.

Årsredovisning och revisionsberättelse, anmälnings- och fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Medfield Diagnostics AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso (Lilla Varvsgatan 14), 211 15 Malmö, eller per e-post till medfield@fredersen.se, senast den 25 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Medfield Diagnostics AB, Medicinaregatan 8B, 413 90 Göteborg, och på www.medfielddiagnostics.com, senast den 30 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bolaget har sitt säte i Göteborg.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Göteborg i maj 2021

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB