Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-12 14:47:00

Blick Global Group AB: Kallelse till årsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Aktieägarna i Blick Global Group AB (publ), org. nr 556724-8694 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 juni 2021 klockan 13:00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 4tr i Stockholm.

Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken per den 1 juni 2021 och dels senast den 3 juni 2021 anmäla sitt deltagande till Bolaget
antingen per post till Blick Global Group AB (publ), Birger Jarlsgatan 20, 4tr, 114 34 Stockholm, eller
per e-post till erik@blickglobal.com.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär
för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets
hemsida www.blickglobal.com. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad
fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och
registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.
Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock
högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen
den 1 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos
förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.
Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 3 juni 2021 kommer att beaktas
vid framställningen av aktieboken.

 

B. Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisorer
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
14. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut
Punkt 8 b - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Punkt 9 – 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer,
arvoden till styrelsen och revisorn samt val av styrelse och revisor

Aktieägare representerande cirka 12,6 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår:
Att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att Bolaget ska ha ett
revisionsbolag som revisor.

Att ordföranden ska ersättas med 140 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget
ska ersättas med vardera 80 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd
räkning.

Att omval sker av styrelseledamöterna Johannes Tomhave, Soheil Amorpour, Erik Fischbeck och
Marcus Petersson. Johannes Tomhave föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Att omval sker av revisionsbolaget Mazars AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.
 

Punkt 12 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår därför att årsstämman fattar beslut om följande ändringar av bolagsordningen.
Nuvarande lydelse:

Ҥ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 6 110 000 kronor och högst 24 440 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000.”
Föreslagen lydelse:

Ҥ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 17 900 000 kronor och högst 71 600 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000.”

Punkt 13 - Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande
bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.
Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna
ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med.

C. Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig
skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende

på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska
situation.

För giltigt beslut enligt punkterna 12 och 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer från och med den 19 maj 2021 hållas tillgängliga
på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 20, 4tr, 114 34 Stockholm samt på bolagets hemsida
www.blickglobal.com. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.

Bolaget har 161 470 577 aktier och röster.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som
finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-
bolagsstammor-svenska.pdf

 

___________________________
Blick Global Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com.

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB