Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-19 17:45:51

Blick Global Group AB: Årsredovisning 2020

Blick Global Group AB (publ) 1/1 - 31/12 2020

VD HAR ORDET

Vi lämnar ett väldigt speciellt år bakom oss. Bolaget ändrade verksamhetsinriktning och började handlas under namnet Blick Global och därtill valdes i höstas en ny styrelse in i verksamheten. Vårt helägda dotterbolag Wiget inledde 2020 starkt och vi var i princip klara med försäljningsprognosen för helåret när pandemin slog till med full kraft.

För oss som bolag förändrades fokus från många beslut till få och kloka beslut. Från mars och framåt lades i stort sett all sport i malpåse varpå Wiget viktade verksamheten från sin prestationsbaserade affär med sportinriktning till sin betydligt bredare volymbaserade produkt Marketplace som är ett globalt marknadsföringsnätverk men med lägre marginal än övriga produkter i Wigets erbjudande. Parallellt med att dramatiken i världen accelererade rensade vi bort tidigare struktur och verksamheter på Malta till att i dagsläget ha tre företag i bolagsgruppen. Vi skulle enligt avtal betala den första tilläggsköpeskillingen i förvärvet av Wiget
med aktier och kontanter. Aktier har tilldelats och kontantdelen reglerades genom att ställa ut reverser till tidigare ägare vilket
ger oss en möjlighet att betala detta med egen kassa under innevarande år.

Andra och tredje kvartalet handlade om att på daglig basis manövrera utvecklingen av pandemin i relation till dess påverkan på vår affär. Detta innebar att vi intog stor försiktighet gällande löpande medieinvesteringar kopplade till prestationsaffären som är ett verksamhetsben helt beroende utav kampanjexponering för att därtill kunna utöka spelardatabasen. Dessa kampanjer är kopplade till att Wiget delar potentiella vinster med sina kunder; iGaming-operatörer samt affiliatenätverk. Trots att vi höll igen fortlöpte bägge
kvartalen relativt väl och när sporten så sakteliga kom igång igen fick vi allt större tilltro till att vi var på väg att rida ut stormen
och fortsätta utvecklas till vår fulla potential.

Under året förde vi flertalet diskussioner med intressanta förvärvskandidater. Blicks ambition är att genomföra fler förvärv men av flera skäl låter vi denna process ta tid. Valutan på aktien må vara ett viktigt nyckeltal men för oss är det av ännu större betydelse att entreprenörerna bakom bolagen ser värdet och potentialen i ett samgående med Blick och hur vi tillsammans kan utveckla börsbolaget på fem års sikt.

Fjärde kvartalet var ett kvartal då vi kunde återinvestera i media. Under perioden valde vi att utöka våra medieinvesteringar till nivåer som sammantaget var de högsta under året vilket belastar kvartalsresultatet men som förväntas ge avkastning under hela 2021. Lägg därtill så påverkade neddragningen av kampanjinvesteringarna i mitten på året även omsättningen. Wiget lade stort fokus på att implementera och testa sina nya och förädlade produkter på marknaden. Pandemin hade negativ inverkan på hur dessa engagemang utvecklades utifrån möjligheterna att driva projekten i den hastighet vi önskade.

2020 var som sagt oerhört speciellt och en tid jag aldrig kommer att glömma. Trots de utmaningar vi som litet bolag stod inför så lyckades vi ändå öka omsättningen på helåret med 54%, och gick från ett negativt EBITDA om 15,5 MSEK 2019 till ett positivt EBITDA om 5,3 MSEK exklusive extra ordinära poster om 9 MSEK. Kassan var vid årsskiftet närmare 2 MSEK efter avbetalning av brygglån etc. Vi har stora visioner med Blick, och kommer förmodligen aldrig bli riktigt nöjda, men en resultatförbättring på närmare 20 MSEK på helåret betyder att vi har lyckats vända verksamheten till att bli en väldigt spännande affär. Vi är tillfreds med hur vi lyckades manövrera oss igenom förra årets utmaningar och kan konstatera att vi idag befinner oss i ett helt nytt läge jämfört med tidigare år.

Erik Ahlberg
VD Blick Global Group AB

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Styrelsen och verkställande direktören för Blick Global Group AB (publ),
organisationsnummer 556724-8694, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2020.

HELÅRET

Koncernens nettoomsättning uppgick till 21 884 KSEK (14 177 KSEK). EBITDA uppgick till 14 370 KSEK (-15 496 KSEK). EBIT
uppgick till -1 709 KSEK (- 30 624 KSEK). Resultatet efter skatt uppgick till -2 901 KSEK (- 31 314 KSEK).

VERKSAMHETEN

Koncernens enda rörelsedrivande verksamhet under året var Wiget Group AB. Wiget är specialister på nykundsanskaffning till spel-
och kasinooperatörer genom dess egenutvecklade teknikplattform. Pandemin hade stor påverkan på hela verksamheten under 2020. Med tanke på Wigets tyngdpunkt inom sport, och att i stort sett all idrott ställdes in, så tappade bolaget hastigt det positiva momentum som Wiget befann sig i när pandemin blev ett faktum. 2020 utvecklades till ett år som krävde manövrering av verksamheten i realtid tillika total kontroll över kostnader. Wiget utvecklade tre stycken produkter under året som kom att bli huvudfokus; Market Place, React samt Ace. Produkterna riktar sig till olika kundsegment och flera tester inleddes tillsammans med nya och befintliga kunder under det fjärde kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
• Start av 2020 utan att tyngas av kostnader som hörde till förlustbringande kasinon.
• Coronarelaterade beslut avseende sportevenemang kom under hela mars.
• Huvuddelen av världens sportevenemang ställdes in under andra kvartalet. Wiget Group tappade fint momentum som har tagit
tid att återfå.
• Bolaget genomförde namnbyte till Blick Global Group.
• Bolaget redovisade positivt EBITDA varje kvartal under året.
• Styrelsen ändrades, ny styrelseordförande och två nya styrelseledamöter.
• Överenskommelse träffades avseende första kontantdelen i tilläggsköpeskillingen till Wiget Group, skall betalas mot reverslån
som löper till oktober 2021.
• Bolaget genomförde tre riktade nyemissioner.
• Tidigare styrelsen kvittade arvoden mot aktier.
• Brygglånefinansiärerna som utöver förlängning av lånet investerade 2 MSEK.
• Aktiekomponenten i första tilläggsköpeskillingen avseende förvärv av Wiget Group.
• Första tilläggsköpeskillingen avseende förvärvet av Wiget Group AB fastställdes till 14,8 MSEK varav 6,6 MSEK betalades med
aktier och 8,2 MSEK i form av reverser till säljarna.
• Under 2020 intäktsfördes 9 MSEK av de 29 MSEK som var avsatta för tilläggsköpeskilling 1 och 2 i förvärvet av Wiget Group
AB vilket innebär att 5,2 MSEK kvarstår som avsättning för tilläggsköpeskilling 2.
• Brygglån om 5,5 MSEK förlängdes ett år.
• Under kvartalet löstes ett brygglån om 870 KSEK.
• Wiget Group ökade medieinvesteringarna i slutet av året för att fortsätta expandera prestationsaffären.
• Flertalet förvärvsdiskussioner fortlöpte under 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
• Wiget fokuserar på att fortsätta bredda kundstocken för att inte vara så beroende utav ett fåtal stora annonsörer.
• Blick Global byter till IFRS - senarelägger därför första kvartalsrapporten till 27 maj.

FINANSIERING

Koncernens likvida medel uppgick per 2020-12-31 till 1 821 KSEK. Under 2020 har det tillförts 2 Mkr i kontanta medel i en riktad
nyemission. Tilläggsköpeskilling I som uppgick till 8,3 Mkr inkl. ränta per 2020-12-31 för köp av aktierna i Wiget Group har lagts
upp som lån med betalning 12 månader efter fastställande, dvs låneförfall i oktober 2021. Vidare har bolaget en option om att även
lägga upp Tilläggsköpeskilling II som ett lån vilket då regleras april 2022 om det anses bäst för verksamheten. Bolagets arbetar
löpande med att hitta lösningar för att kunna lösa dessa lån vid förfallodatumet. Brygglånet har omförhandlats under året där
förfallodatumet förlängdes ett år till. Brygglånet uppgår till 5,9 Mkr (inklusive upplupen ränta och avgifter) och förfaller i september
2021. Betalning av brygglånet behöver finansieras. Förhandlingar pågår med flera intressenter och bolaget är förvissade om att finna
en för bolaget och aktieägare bra lösning inom kort. Det faktum att finansieringen av de kortfristiga brygglånens reglering vid tiden
av årsredovisningens angivande ännu inte är säkerställd innebär dock en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

EGET KAPITAL

Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 35 934 KSEK (29 766 KSEK).

AKTIEN OCH ÄGARSTRUKTUREN

Antalet aktier i bolaget uppgick vid årets utgång till 161 470 577 st. Samtliga aktier ger innehavaren en rösträtt samt lika rättigheter
till tillgångar och vinster i Blick Global Group AB. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market (Aktietorget) med beteckningen
BLICK den 25 juni 2014. De största ägarna i bolaget per 31 december 2020 var: Cronus Holding AB (14,16 %), Vision Invest AB
(8,58 %), Nordnet Pensionsförsäkring AB (4,35 %), Avanza Pension AB (4,12 %) och Barego Holdings AB (4,02 %).

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Blick bedömer att marknaden för digital marknadsföring med egenutvecklad teknisk plattform har en mycket stark potential. Online
spelmarknaden (iGaming) utgör ett fokus där bolagets mångåriga erfarenhet och datainsamling tillsammans med
högvärdetransaktioner ger en unik position. Besparingspotentialen för våra kunder genom stöd av Wiget Group är väsentlig vilket
gör att positionen över tid kommer kunna stärkas med motivet att ju större andel av en operatörs mediabudget som läggs på Wigets
plattform desto högre är potentialen i besparing och träffsäkerhet i kampanjer. Vi bedömer dessutom möjligheten att förvärva fler
bolag inom sektorn som lovande.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com.

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB