Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-27 08:30:00

Blick Global Group AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

Delårsperioden 1 januari - 31 mars

Summa intäkter 6 801 KSEK (6 547). Omsättning 4 474 KSEK (6 389).
EBITDA 2 749 KSEK (1 636). Justerad EBITDA 604 KSEK (1 636).
EBITDA-marginal 61% (26%). Justerad EBITDA-marginal 14% (26%).
EBIT 1 950 KSEK (852).
Resultat per aktie 0,01 SEK (0,01).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Förvärvsdiskussioner fortlöper.
Byte till IFRS som redovisningsmetod vilket kommunicerades i samband med senareläggning av första delårsrapporten.
Fotbolls EM 2021 bekräftas genomföras 11 juni - 11 juli.
Produkttester genomförs med lovande utfall.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Delårsrapporten flyttas till 27 maj.

VD-ORD

Kassan fortsätter att stärkas genom ökade vinstmarginaler vilket ger oss möjlighet att frigöra resurser till Wigets marknadsföring samt ger trygghet i pågående förvärvsdiskussioner.

Pandemins andra och tredje fas har präglat även inledningen av 2021 men naturligtvis med betydligt fler sportevenemang genomförda. Fokus har lagts på att bredda och fördjupa Wigets affär till fler kunder och marknader. Som tidigare redovisats har många tester startats under kvartalet och optimeringsfaser har inletts på ett antal marknader. Nya kunder har tillkommit och andra har i vissa fall en lägre takt i investeringarna då de positionerar sina resurser till ett år med flera stora mästerskap som normalt sett ger stora bettingvolymer såsom Fotbolls EM.

Kvartalets resultat

Omsättningen låg relativt konstant under årets första kvartal och i paritet med sista kvartalet 2020. Prestationsaffären påverkar omsättningstillväxten kortsiktigt men att bolaget över tid kommer bygga en kundstock som förväntas generera högre marginaler givet plattformens starka KPI:er och den ökade kundnöjdheten. Våra kunder kommer ge bolaget mer affärer långsiktigt eftersom vi som leverantör är med och investerar i marknadsföringen och därmed initialt delar risker kring densamma.

IFRS

En omläggning av redovisningsprinciper till IFRS gör att vi får en redovisning som är bättre lämpad för vår förvärvsstrategi. Konverteringen är gjord från 1 januari 2020 och krävde mer tid att sammanställa varpå vi beslutade att senarelägga denna den första kvartalsrapporten för året. I korthet innebär detta att vi inte gör goodwillavskrivningar om vi inte anser att värdet i våra förvärv skall skrivas ner, jämfört med att vi tidigare följde tidsbestämda avskrivningsplaner. I dagsläget har vi inget behov av nedskrivning i förvärvet av Wiget och framtida förvärv avser vi förvärva till marknadsmässiga villkor där goodwill normalt sett uppstår. Det innebär också att vi nu med det positiva EBITDA vi redovisar även har ett positivt rörelseresultat, EBIT för årets första kvartal och en vinst per aktie på 0,01 kr.

Förvärv och finansiering

Vi har över tid kunnat intensifiera våra diskussioner kring förvärv och har närmat oss ett antal kandidater inom iGaming. Vi kommer naturligtvis meddela marknaden när vi har slutit överenskommelser om eventuella förvärv men kan säga att vi har märkt ett allt större intresse för Blick Global som bolagsgrupp från flertalet entreprenörer. Som vi tidigare kommunicerat bygger vår förvärvsstrategi på att vi får en långsiktighet i förvärven genom att entreprenörerna eller säljarna väljer att ta en stor aktiekomponent i betalningen och har för avsikt att bidra till att bygga Blick Global Group långsiktigt till en viktig aktör inom iGaming-segmentet.

När vi har lyckats med denna strategi kommer varje förvärv att bidraga till nya förvärvsmöjligheter och flera positivt bidragande verksamheter. Varje bolag står dessutom för en unik position hos våra gemensamma kunder tillika operatörerna i branschen. Det gör att vi över tid kommer spela en allt viktigare roll för att bidra positivt till våra kunders utveckling. Förvärvmodellen bygger på en grundsyn kring inkubatormodell som ett sätt att långsiktigt tillvarata bra idéer och främja utvecklingen av nya startups i en miljö där vi har en stark position för att få ut nya lösningar till våra kunder i marknaden.

Diskussioner pågår med externa kreditinstitut parallellt med bolagets befintliga finansiärer av kortfristiga lån som tagits upp som ”brygglån” och förfaller under senare delen av innevarande år. Långivarna består både av externa partners med god inblick i spel och andra branscher samt av säljarna till Wiget tillika stora ägare i Blick. Vi är förvissade om att kunna lämna besked och kommunicera positiva lösningar till en lägre kapitalkostnad till marknaden inom kort.

Sammantaget ser vi fram mot en riktigt intensiv period med potentiellt ökade bettingvolymer under kommande mästerskap och ett gynnsamt förvärvsklimat som kan skapa stora aktieägarvärden.

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB

 

FEM FRÅGOR TILL WIGET GROUP OM FÖRSTA KVARTALET

Hur många nya deponerande spelare genererade ni under perioden?

Vi levererade 1368 FTD's i vår prestationsbaserade affär till rekordlåga CPA-kostnader fördelade på åtta stycken operatörer.

Vad är status med Ace?

Vi har gått från testfasen med vår första Ace-kund och var fullt integrerade i en marknad under Q1. Efter kvartalets utgång har vi för den kundens räkning adderat en ny större marknad, samt diskuterar kommande aktivitet om en tredje marknad. Därmed är vi på väg att etablera den första fullfjädrade kunden på den produkten.

I slutet av förra året löpte tio produkttester hos totalt sju kunder. Hur har dessa följts upp under första kvartalet?

Dessa kunder är fortfarande i testfas, vilket innebär att vi gör en initial investering och därefter avvaktar en eller två månader för att mäta av resultaten. Därefter aktiveras de som presterat bra och ger övriga mer tid att mätas av. De som inte faller väl ut ser vi ingen anledning att fortsätta jobba med men i den här omgången har vi tre stycken kunder som vi valt att fortsätta med redan nu och en handfull andra där vi fortfarande väntar på att resultaten ska mogna. Det är mycket möjligt att vi kör igång en ny fas under EM då resultaten tenderar att vara bättre under stora mästerskap.

Några intressanta insikter om hur vardagsspelandet har utvecklats under perioden?

Vi ser att Insättningsnivåerna börjar likna pre-covid, även om intäkterna fortfarande laggade efter lite i Q1. Antal aktiva användare i databasen var också mycket högre under första kvartalet 2021 än föregående år.

Fotbolls EM nästa månad. Hur står ni rustade inför evenemanget och vilken betydelse har EM för er?

Vi har under en tid byggt våra rev-share-databaser i marknader vi tror kan prestera bra under EM. Vi har även ökat medieköpen under året för att ha en så stor databas med spelare som möjligt under mästerskapet. Vidare har vi också aktiverat en rad nya trafikkällor som vi kommer att använda för att skala upp under själva mästerskapet för att få en så bred räckvidd som möjligt.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB