Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-28 08:00:00

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics företrädesemission övertecknad

Medfield Diagnostics AB (publ) (”Medfield Diagnostics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 13 april 2021 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 10 november 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 23,9 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 112 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen

Sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 3 994 245 aktier tecknades med stöd av företrädesrätt, motsvarade cirka 78,7 procent av Företrädesemissionen. Antalet aktier som tecknades utan stöd av företrädesrätt uppgick till 1 696 824 aktier, motsvarande cirka 33,4 procent av Företrädesemission. Totalt blev Företrädesemissionen därmed övertecknad med cirka 12 procent. Överteckningen innebär att emissionsgarantierna ej har tagits i anspråk. Företrädesemissionen innebär att Medfield tillförs cirka 21,3 MSEK före emissionskostnader.

”Resultatet av emissionen är mycket glädjande och vi känner förtroendet från alla aktieägare. Det har varit väldigt givande att tala med alla aktieägare som spontant ringt upp och mailat. Tillskottet säkrar aktiviteterna som är beskrivna i IM:et och det ska bli spännande att fortsätta med våra fokuserade aktiviteter mot en kommersialisering av MD100 Strokefinder.”, kommenterar Bolagets vd Stefan Blomsterberg.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 7 maj 2021. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald tecknad aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Exchange fram tills de omvandlats till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 25, 2021.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar Medfield Diagnostics aktiekapital med 380 821,650 SEK till 2 665 751,625 SEK. Antalet aktier ökar med 5 077 622 till 35 543 355 aktier.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå agerade legal rådgivare i samband med nyemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 72 305 87 00, e-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

www.medfielddiagnostics.com

Om Medfield Diagnostics

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

För mer information se: www.medfielddiagnostics.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB