Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-04 16:19:44

Medfield Diagnostics AB: Kommuniké från årsstämma i Medfield Diagnostics AB (publ)

Medfield Diagnostics AB (publ) (”Medfield Diagnostics”) avhöll den
4 juni 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Medfield Diagnostics för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Medfield Diagnostics resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval Anders Nordin, Claes Beckman, Erik Brobjer, Jan Ellevset, Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist till styrelseledamöter. Anders Nordin omvaldes även till styrelseordförande och revisionsbolaget Frejs Revisorer AB omvaldes till revisor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2020 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2022.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier som ska kunna ges ut, eller tillkomma efter konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner, inte ska överstiga
20 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bland annat följande ändringar av bolagsordningen. Aktiekapitalet ska vara lägst 2 175 000 kronor och högst 8 700 000 kronor, istället för lägst 675 000 kronor och högst 2 700 000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 29 000 000 och högst 116 000 000, istället för lägst 9 000 000 och högst 36 000 000.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB