Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-09 15:10:11

Blick Global Group AB: Kommuniké från bolagsstämma i Blick Global Group (publ)

Blick Global Group (publ), 556724-8694, höll idag tisdagen den 9 juni 2021 kl 13:00 årsstämma.

§ 1
Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Johannes Thomhave

§ 2
Stämman beslutade att utse Johannes Thomhave till ordförande för stämman.

§ 3
Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

§ 4
Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av Göran Stark.

§ 5
Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats i Post- och Inrikes och på bolagets hemsida den 12 maj 2021. Annons om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

§ 6
Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman.

§ 7
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

§ 8
a. Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.
b. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
c. Årstämman beslutade bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Det noterades att styrelse och VD inte deltog i beslutet.

§ 9-11 Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisor och arvoden samt val av styrelse och revisorer

Att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

Att ordförande skall ersättas med 140 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med 80 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning,

Att omval sker av styrelseledamöterna Erik Fischbeck, Soheil Amorpour och Marcus Petersson samt Johannes Thomhave. Johannes Thomhave föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Att omval sker av revisionsbolaget Mazars AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

§ 12 Beslut om ändring av bolagsordningen fattades enligt följande lydelse:

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 17 900 000 kronor och högst 71 600 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000.”

§ 13 Stämman beslutade att tillstyrka förslaget om bemyndigande enligt följande:

Bemyndigande att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med.

§ 14 Samtliga beslut fattades enhälligt

Det antecknades att samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet, varefter stämman avslutades.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB