Reports

Publicerat: 2011-02-23 15:00:33

MedicPen AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2010

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 * Nettoomsättningen uppgick till 346 363 SEK (30 469) * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 755 218 SEK (-11 079 474) * Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 SEK (-0,45) * Soliditeten per den 31 december 2010 uppgick till 35,80 % (82,0 %) Beräknat utifrån 24 438 477 antal aktier

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2010 * MedicPen presenterar den intelligenta tablettdispensern Medimi™ som är Bolagets nya produkt och uppföljaren till produkterna i MedicPen C100 serien * MedicPen levererar produkter till läkemedelsbolaget Genzyme * Healthprize Technologies LLC undertecknar Letter of Intent om att köpa produkter av den nya Medimi™ serien. * Healthprize Technologies LLC tecknar order om köp av Medimi™ produkter. Initialt är ordern på 100 produkter och med vissa mindre anpassningar är ordervärdet 220 000 SEK. Uppfyller leveransen av de 100 produkterna specifikationen köper HealthPrize LLC ytterligare 1000 produkter. * MedicPen säkrar likviditeten genom 2 mkr i utökad kredit hos Almi företagspartner. Genom en överenskommelse med ALMI Företagspartner har MedicPen fått utökat kreditutrymme med 2 Mkr till 2,75 Mkr. Det möjliggör fortsatta marknadssatsningar för att nå ett positivt kassaflöde. * En avsiktsförklaring har tecknats mellan MedicPen och Transplantationskirurgiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset. Sjukhuset avser använda MedicPens produkt Medimi för att öka följsamheten hos transplantationspatienter. I samband med organtransplantationer tar patienterna läkemedel för att minimera risken för avstötning av det transplanterade organet. * MedicPen ingår avtal med familjeapoteket.se, Sveriges första apotek bara på nätet, om försäljning av Medimi™. * Klinisk studie vid Karolinska Sjukhuset visar en följsamhet på 95 % vid användning av MedicPen® I en studie som utfördes med den tidigare produkten MedicPen® CLINIC MP-01 vid Karolinska Institutet. Studien genomfördes på en grupp patienter under behandling för Crohn's sjukdom eller ulcerös kolit och visade på en kraftig förbättrad följsamhet. Följsamheten uppgick till hela 95 %, något som ses som ett mycket bra resultat då man inom kliniska prövningar brukar ligga mellan 43 % och 78 %. * Global Emerging Markets (GEM) har ingått ett avtal med MedicPen om att investera 10 000 000 kr genom riktade nyemissioner. * MedicPen får ökat kreditutrymmet med 1,9 Mkr. Genom en ny överenskommelse med ALMI Företagspartner, Exportkreditnämnden (EKN) och bolagets bank har MedicPen ökat sitt kreditutrymme med ytterligare 1,9 Mkr. * Extra bolagsstämma godkände styrelsens förlag om att ställa ut optioner i MedicPen AB till GEM Global Yield Fund Limited (GEM). Stämman beslutade att varje option ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i MedicPen AB under perioden 1 november 2010 till och med den 20 september 2013 för en teckningskurs om 3,50 kr per aktie. Fullt utnyttjade tillför optionerna MedicPen 3 500 000 SEK. * MedicPen Tecknar försäljningsavtal med branschens största aktör; Det amerikanska företaget E-Pill, världens största återförsäljare av tablettdispenseringsprodukter, har tecknat ett återförsäljaravtal med MedicPen AB om den intelligenta tablettdispensern Medimi. E-Pill, LLC driver www.epill.com och är världens största internetförsäljare av tablettdispensers och elektroniska påminnelseprodukter för medicinering på konsumentmarknaden. * MedicPen ställde genom ett samarbete med Thor Medical Systems, i november 2010 ut på den årliga Medica mässa i Düsseldorf. Medica mässan i Düsseldorf är världens största fackmässa för medicinteknik. * MedicPen genomför första leveransen av tablettdispensern Medimi® till familjeapoteket.se , Sveriges första internetbaserade apotek. Det är den första leveransen till en återförsäljare som säljer direkt till konsumenter på den svenska marknaden. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 2010 * MedicPen tecknar ett Letter of Iintent med Finlands ledande leverantör av nyckelfärdiga end-to-end tjänster för egenvård i hemmet, Emtele, avseende distribution av MedicPens tablettdispenser Medimi på den finska marknaden. Undertecknandet av Letter of Intentet har föregåtts av att Emtele köpt ett mindre antal Medimi-enheter från MedicPen i utvärderingssyfte. Styrelsen för MedicPen bedömer att ett färdigt avtal kommer att kunna presenteras för marknaden redan under Q2 2011. * MedicPen får patent på Medimi beviljat av EPO, (Europeiska Patentverket). Patentet avser den unika egenskapen att Medimi kan ställa in flertablettsmedicinering på tablettnivå, och i önskade fall även mäta och logga medicineringshistoriken. Det faktum att Medimi är patenterbar på denna nivå visar verkligen vilken unik produkt det är. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari - mars 2011: 2011-05-19 Halvårsrapport 2010: 2011-08-18 Delårsrapport januari - september: 2011-11-17 Bokslutskommuniké för 2011: 2012-02-23 VD har ordet 2010 har varit ett mycket händelserikt år i positiv bemärkelse. Vår produkt Medimi™ utvecklades under året från prototyp till att gå i serieproduktion. Produkten har fått ett mycket bra gensvar från kunderna och den första faktureringen kom igång i samband med produktionsstarten. Vårt fokus är försäljning! Strategiskt riktar vi in arbetet på kunder som vi bedömer ha potential att generera försäljning i större volymer och som har kapacitet att hantera stora produktflöden. Vi är övertygade om att det är rätt sätt att arbeta. Under året har vi ingått avtal med kundföretag som blir våra distributionskanaler på olika marknader, och fler är på gång. Beroende på vilken fas våra kunder befinner sig i, och var i värdekedjan Medimi™ kommer in tar det olika lång tid att komma till avslut. Ett område där produkten passar riktigt bra in i är Telemedicin som bara under de senaste åren utvecklats till en helt egen marknadsnisch som upplever en verkligt stark tillväxt. Telemedicin utnyttjar dagens olika mobila kommunikationslösningar till att övervaka och se till att vård på distans fungerar. När vi utvecklade Medimi™ utgick vi från att det ligger ett stort värde i att utnyttja modern kommunikationsteknik som ett led i vår datoriserade tablettdispensering. Kundresponsen visar att det var helt rätt att satsa på det. 2010 års försäljning karaktäriserades av vad vi skulle vilja kalla provförsäljningar inför större marknadssatsningar senare under detta år. Så länge volymerna är mindre har vi möjlighet att på ett bra sätt sammanställa användarfeedbacken från kunderna. Det ger oss förutom inkomster, om än i hittills i mindre skala, väldigt bra information om hur produkten används och upplevs. Vi är glada över att Medimi™ fått ett så positivt gensvar i USA. Det är där vi fått våra första ordrar och nyligen blev också registreringen hos den amerikanska myndigheten FDA klar. Detta behövs när vår produkt säljs direkt till konsument på den amerikanska marknaden. Under året som gått har MedicPen AB fått leva ur "hand i mun". Vart efter vi uppnått resultat har Almi, bolagets bank och Exportkreditnämnden ställt upp med den likviditet bolaget behövt. Under hösten ingick vi ett på den svenska marknaden ovanligt avtal om vidare finansiering med den amerikanska fonden GEM. GEM har 3,4 miljarder USD under förvaltning. Detta avtal har varit mycket betydelsefullt för MedicPen. Särskilt i förhandlingar med större kunder till bolagets produkt. Att vi har tillgång till kapital från en så kapitalstark investerare upplevs som positivt. Försäljning av aktier till GEM är volymviktat. Det betyder i praktiken att ju högre omsättningen är i handeln på Aktietorget desto mer aktier kan MedicPen emittera till GEM. Styrelsen bevakar handeln och kommer att välja ett lämpligt tillfälle att utnyttja avtalet. Senaste halvåret har vi bedömt att omsättningen i aktien på Aktietorget varit aningen för låg. Vår relation med vår första kund HealthPrize fortgår i positiv anda och vi har kontinuerlig kontakt med dem. Signalen därifrån är att det kommer att dröja till senare under detta år innan HealthPrize är färdiga med den tekniska lösningen till sitt system där Medimi™ ska implementeras. Under tiden arbetar HeaththPrize med en lösning som de kallar "self reporting" vilken är tänkt för billigare läkemedel och som rent tekniskt är enklare. Vi är mycket glada över vårt samarbete med HealthPrize och är övertygade om att ett system som på ett så elegant sätt motiverar patienter till följsamhet kommer att bli en framgång. Vår uppgift i HealthPrize lösningen är tillhandahålla Medimi™ med en fungerande Bluethooth lösning, något som vi kan och som är en viktig del i deras lösning. Vi har tecknat ett Letter of Intent med det finska företaget Emtele som är den typen av kund vi vill ha. Vidare har våra affärer med familjeapoteket börjar komma igång. Det gör att Medimi™ Basic som är modellen framtagen för privatkundmarknaden nu finns att köpa på den svenska marknaden,och det är vi glada över. Förberedelsearbetet pågår för fullt inför säljstarten hos E-Pill och där håller vi tidplanen. E-Pill har en fantastisk kännedom om, och närvaro på den nordamerikanska marknaden. E-Pill är mycket professionella i sitt tillvägagångssätt, och har ställt stora krav på oss som leverantör. Vi är i allra högsta grad involverade i processen inför säljstarten på ett sätt som gör att vi har fullt förtroende för att E-Pill kommer att vara en bra kanal ut på den nordamerikanska marknaden. E-Pill säljer till många typer av kunder, allt från privatpersoner, patientorganisationer, sjukhus, apotekskedjor och bolag i läkemedelsindustrin. E-Pill levererar till exempel i stora volymer till kliniska prövningar. Vi är mycket glada för samarbetet med E-Pill och ser en stor potential i vår relation med dem. Vi har också sålt ett mindre antal produkter till en potentiell kund som visat intresse för Medimi™ och själv velat testa flera produkter. Vi kommer att ha anledning att återkomma till detta om en inte allt för lång framtid. Att kunna ge varje tablett ett digitalt avtryck kombinerat med påminnelsefunkton, antingen som fristående enhet eller som del av ett monitorerat system gör vår produkt helt unik. MedicPens senaste patent som hanterar övervakning och dispensering av varje enskild tablett i ett system, kommer att betyda mycket för oss framöver. Det gångna året 2010 har varit fyllt med uppnådda milstolpar, vars ekonomiska nytta inte syns i siffrorna ännu. 2011 fortsätter lika actionorienterat och i år bedömer vi oss kunna leverera på nyheterna vi kommunicerade 2010! Sammanfattningsvis har MedicPen positionerat sig väl för både tillväxt och lönsamhet framöver. MedicPen befinner sig i sin mest intressanta fas hittills. Förutsättningarna för framtiden är gynnsamma och vi har mycket spännande i pipelinen! Cristian Hallin VD MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB