Press release from Companies

Publicerat: 2021-07-28 08:56:21

Blick Global Group AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

Delårsperioden 1 januari - 30 juni 

Summa intäkter 11 584 KSEK (13 224). Omsättning 9 015 KSEK (12 722).
EBITDA 3 438 KSEK (2 846). Justerad EBITDA 1 293 KSEK (2 846).
EBITDA-marginal 38% (22%). Justerad EBITDA-marginal 14% (22%).
EBIT 1 832 KSEK (1 250).
Resultat per aktie 0,01 SEK (0,01).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Tilläggsköpeskilling II - fastställd till 3,1 MSEK varav 48% betalas med aktier.
Förhandlingar kring en långsiktig finansieringslösning.
Årsstämman gav styrelsen bemyndigande vilket stärker oss i förvärvsstrategin.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Lovande uppstart med ny kund för den japanska marknaden.

VD-ORD

Återigen ett mycket aktivt kvartal med huvudfokus på att bygga grunden för Blick Global Group som en viktig aktör inom iGaming. Under perioden inleddes ett försenat Fotbolls-EM och Wiget ökade medieinvesteringarna med syfte att bredda kundbasen för sin prestationsaffär. Responsen var gynnsam och spelarbasen ökade även för våra största och mest väletablerade sportbetting-kunder vilket är en förutsättning för att vi skall kunna nå högre tillväxt i både omsättning och lönsamhet.

I juni hölls årsstämma och styrelsen bemyndigades att hålla hög takt i förvärvsstrategin. Under kvartalet har klimatet för investeringar och intresset för Blick ökat kraftigt varpå vi kunnat intensifiera förvärvsdiskussioner med ett flertal kandidater och har haft och har fortsatta diskussioner med ett antal verkligt intressanta verksamheter. Vår modell bygger på att ge entreprenörer inom iGaming en solid plattform för fortsatt utveckling i sin affär samtidigt som vi gemensamt bygger Blick. Det är en modell som vi tror starkt på och som kräver samsyn kring vad vi ska skapa tillsammans.

Områden som vi specifikt intresserat oss för är;

Spelaranskaffning

Datahantering inom kundanskaffning och CRM

Spelutveckling inom kasino och andra vertikaler

Kassan har under perioden stärkts till dryga 3 MSEK. För oss är det centralt att bygga kassa för att kunna utnyttja möjligheter att vidareutveckla våra affärer samt aktivt öka kundbasen genom medieinvesteringar. Över tid är detta det enskilt viktigaste för att dra fördel av styrkan i vår prestationsaffär. Vi finner det även väldigt intressant att nya kunder anslutit med fokus på marknader såsom Japan och Indien. Vi har själva inom gruppen stor erfarenhet av asiatiska marknader och känner väl till dess potential.

Vilket vi kommunicerat i tidigare rapporter har bolaget för avsikt att ersätta samtliga kortfristiga lån som under de senaste två verksamhetsåren finansierat verksamheten och förvärvet av Wiget. Vi ligger i slutfasen av omförhandlingar med bolagets huvudägare (som innehar ca 70% av de kortsiktiga lånen) i syfte att kunna presentera en långsiktig finansieringslösning. Vi är därmed konfidenta att komma i mål med en långsiktigt hållbar finansiering för bolaget under Q3 inklusive en lösning för samtliga av bolagets kortsiktiga lånefinansieringar. Vi bedömer att den nya finansieringslösningen kommer att påverka resultatet positivt för bolaget framledes. I denna process har vi återigen känt ett stort förtroende kring hur parterna ser på Blick och dess potential.

Tilläggsköpekilling II i förvärvet av Wiget Group fastställdes i utgången av första kvartalet till 3,1 MSEK varav 48% betalas med aktier. Resterande del finansieras på ett sätt som innebär att vi kortsiktigt inte har någon negativ kassapåverkan.

Bra vinstmarginaler och en sund finansiell bas har varit vårt primära mål i att skapa ett välmående bolag med stor potential inom iGaming. Vi har sett våra kunder växa vilket innebär att hela sektorn snabbt kommer tillbaka till en stark framtidstro och investeringsvilja. Med Wiget har vi en betydligt bättre position att växa då medieinvesteringarna överlag ökar i sektorn. Detta innebär vidare att vi ser fram emot en period med stärkt kassa och balansräkning samt fler potentiella förvärv. För oss innebär sommaren bara ett annat väderförhållande och vi hoppas inom en snar framtid återkomma med information kring ytterligare steg i att bygga en stark bolagsgrupp.

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB

FEM FRÅGOR TILL WIGET GROUP OM ANDRA KVARTALET

Hur förlöper utvecklingen av ACE-testerna?

Under kvartalet har vi arbetat löpande med att ta in nya kunder och under perioden tecknades tre nya Ace-testkunder som samtliga gick live i början på Q3 varav en av Ace-testerna var kombinerad med React. Totalt är 4 Ace-testkunder live.

Beskriv i korthet utfallet under fotbolls-EM.

Stor aktivitet under fotbolls-EM och Copa America i våra prestationsbaserade databaser. Dessvärre mycket spelarvinster under juni vilket gjorde att vi inte fick skjutsen i intäkter som vi hade hoppats på. Alla andra metrics var väldigt bra; låg förvärvskostnad, bra spelarintag, bra konvertering från signup till deposit.

Vad innebär de metrics du nämner över tid för affären?

De innebär att vi kan känna oss trygga i att vår prestationsbaserade affär växer enligt plan, och att vi över tid fortsätter att bygga en lönsam databas med bra livstidsvärden.

Några nya tekniska innovationer som ni vill framhäva?

Vi utvecklar tekniken löpande, det är den viktigaste parametern i hela Wigets affär. Under Q2 satte vi upp en viktig komponent för tillväxten i vår affär, nämligen ett amerikanskt datacenter som möjliggör större trafikköp åt våra kunder. Överlag märker vi på alla nya kunder vi lanserar att vår trafikkvalité är mkt bättre än tidigare vilket såklart beror på allt tekniskt arbete vi gjort. Det gör också att vi
troligtvis kommer kunna ha högre stickiness på både Ace/React såväl som Marketplace.

Vad är ert huvudfokus inom den närmaste framtiden?

Vi lägger just nu stort fokus på att leverera så bra resultat som möjligt till våra befintliga Ace-kunder så att vi säkerställer att de växer maximalt med oss, samtidigt som vi får fantastiska kund-case att visa upp när vi diskuterar Ace med nya kunder.


 

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com.

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB