Reports

Publicerat: 2021-08-05 08:45:00

Medimi AB: Medimi AB Halvårsrapport 2021

Sammanfattning första halvåret 2021

2021-01-01 – 2021­06­30

 • Nettoomsättningen ökade med 133 % och uppgick till 0,49 MSEK (0,22 MSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8,34 MSEK ( -7,17 MSEK)
 • Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till – 0,03 SEK (-0,03 SEK)
 • Kassaflöde: 14,80 MSEK (-5,87 MSEK)
 • Soliditeten per den 2021-06-30 uppgick till 92 % (90 %)

* Beräknat utifrån antal aktier: 290 198 093

2021-04-01 - 2021-06-30

 • Nettoomsättningen ökade med 122 % och uppgick till 0,27 MSEK (0,12 MSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,56 MSEK ( -3,84 MSEK)
 • Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till – 0,02 SEK (-0,02 SEK)
 • Kassaflöde: - 4,55 MSEK (-2,90 MSEK)
 • Soliditeten per den 2021-06-30 uppgick till 92 % (90 %)

* Beräknat utifrån antal aktier: 290 198 093

Vd-kommentar: Fortsatt bra momentum och stark tillväxt under andra kvartalet

Vi bibehåller vårt starka momentum under andra kvartalet med god tillväxt och hög aktivitetsnivå i bolaget. Omsättningen under årets första sex månader uppgick till 0,49 MSEK, en ökning med hela 133 % jämfört med motsvarande period 2020 (0,21 MSEK). Jämför man endast andra kvartalet 2021 med samma period 2020 ökar omsättningen med 122 %.

Trots den starka utvecklingen under andra kvartalet påverkades vi negativt av förseningar. Några av TIM-kommunerna och Mittjylland valde att flytta fram implementationer till tredje kvartalet till följd av interna omständigheter samt den sjuksköterskestrejk som bröt ut i Danmark i juni månad. Aalborg gjorde inga ytterligare implementeringar under andra kvartalet då fokus var att avsluta sin andra utvärdering av lösningen. Vi förväntar oss en ökad aktivitetsnivå efter semestern. Aalborgs andra utvärdering av Medimi®Smart presenterades under perioden och visade på goda resultat. Rapporten kommer att vara en viktig del av vår marknadsföring framöver. Detta tillsammans med pandemins påverkan, gjorde att TIM-kommunerna valde att lägga till ett extra år till redan existerande avtal.  Efter periodens slut förlängde även Mittjylland existerande avtal för att kompensera för sen uppstart.

Under årets första hälft har vi genomfört aktiviteter för att etablera oss i Norge vilket nu ger resultat. Det första avtalet i Norge kom på plats efter periodens slut när Snåsa kommun signerade kontrakt med Hepro, vår partner i Norge. Snåsa är en kommun i en grupp redan existerande Heprokunder vi haft djupa diskussioner med under våren. Detta avtal är viktigt för oss och visar att kommunen ser potentialen i vår lösning jämfört med dospåsar. Avtalet visar även att vi arbetar med rätt partner på den norska marknaden.

Vår kontinuerliga marknadsbearbetning ger fortsatt god effekt och vi har nu ett antal avtal på plats som tillsammans med uppstarten i Norge ger oss god tillväxtpotential. Totalt sett har vi nu 15 kommuner som är aktiva eller under implementering. Detta skall jämföras med samma period föregående år då antalet aktiva avtal var fem.

Under perioden skiftade vi namn från MedicPen till Medimi. Detta för att få en tydligare och mer effektiv marknadsföring. För att ytterligare stärka vårt säljfokus anställde vi en försäljningsansvarig, Johan Mårtensson, för Norge, Sverige och nya marknader. Johan kommer att arbeta med kundbearbetning och med existerande och nya kommersiella partners. Under perioden avslutade vi även flytten från Lomma till våra nya lokaler på Ideon Science Park i Lund. Vårt nya kontor passar verksamheten väl och ger oss möjlighet att växa och utveckla bolaget.

Under perioden arbetade vi vidare med kvaliteten i vår leverans- och kostnadsoptimering. Under andra kvartalet introducerade vi en ny version av Medimi®Smart med uppdaterad hårdvara och mjukvara vilken kommer att förbättra effektiviteten i vår support och service.  Vi uppgraderar nu alla aktiva maskiner till den nya versionen, ett arbete som förväntas vara klart under kvartal tre. Även inom produktutveckling förstärkte vi organisationen. Mats Eriksson, som länge arbetat som konsult för Medimi, arbetar från den första augusti hos oss.

Den starka tillväxten under årets första hälft samt det nya avtalet i Norge, visar på ett starkt momentum i verksamheten där vår strategi ger tydliga resultat. Resultatet för kvartal två uppgår till -8,34 MSEK,vilket visserligen är en försämring jämfört med samma period i fjol (-7,17 MSEK) men våra marginaler har stärkts avsevärt tack vare en ökande omsättning. Resultatutvecklingen speglar ökade legala kostnader och ökade utvecklingskostnader, vilka är en konsekvens av arbetet med att sänka driftskostnaden för lösningen på längre sikt. Kassaflödet för halvåret uppgick till 14,8 MSEK (-2,9 MSEK) relaterat till den nyemission som genomfördes under första kvartalet.

Även om jag tycker att vi har ett bra momentum nu, är jag inte helt nöjd med första halvåret 2021. Även om vi fortsätter signera nya avtal, ligger inte försäljningen på den nivå jag hade önskat.  Nu är det viktigt att vi utvecklar existerande avtal och använder de för att attrahera nya kunder. Vår pipeline av potentiella kunder växer och vi har ett starkt team internt samt starka partners på plats. Tillsammans ser vi fram emot att öka takten ytterligare under andra halvåret 2021.

Jan Andersson, VD Medimi AB

Viktiga händelser under första halvåret 2021

 • MedicPen AB meddelar den 16 april att bolaget har ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB om uppdragsanalys.
 • MedicPen AB meddelar den 26 april att bolaget har slutit ett avtal med Färgelanda kommun om implementering av Medimi®Smart. Avtalet omfattar minst 10 enheter och sträcker sig initialt över ett år med möjlighet till förlängning.
 • MedicPen AB meddelar att årsstämma hållits den 27 april i bolaget. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
 • MedicPen AB meddelar den 24 maj att Bolagsverket har registrerat namnändringen från MedicPen Aktiebolag (publ) till Medimi AB och bolaget byter därmed även aktienamn och kortnamn.
 • Medimi AB meddelar den 26 maj att Aalborgs kommun offentliggör rapport om värdet av Medimis lösning Medimi®Smart. Rapporten, som gjorts av Life Science Innovation North Denmark (LSI) på uppdrag av Aalborgs kommun, konkluderar att Medimi®Smart ger ekonomiska fördelar samt ökar kvaliteten och säkerheten i medicinhanteringen.
 • Medimi AB meddelar den 2 juni att Färgelanda kommun startar upp de första patienterna på Medimi®Smart.
 • Medimi AB meddelar den 15 juni att TIM kommunerna Mariagerfjord och Thisted startar upp med Medimi®Smart.
 • Medimi AB meddelar den 18 juni att Region Mittjylland startar upp fyra kommuner med Medimi®Smart. Fyra kommuner i region Mittjylland börjar nu implementeringen av Medimi®Smart.
 • Medimi AB meddelar den 28 juni att nio danska kommuner förlänger avtalet för Medimi®Smart. De nio TIM-kommunerna, (TIM: Totallösning för Intelligent Medicinhantering) på Jylland i Danmark lägger till ett extra år till existerande avtal för Medimi®Smart för att kompensera för påverkan av Covid-19

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Medimi AB meddelar den 20 juli att Region Mittjylland förlänger avtalet för Medimi®Smart. Nytt slutdatum för avtalet är 31 augusti 2022.
 • Medimi AB meddelar den 4 augusti att Medimis aktiviteter i Norge ger resultat och första avtalet för implementering av Medimi®Smart nu på plats. Medimis partner i Norge, Hepro A/S, expanderar existerande ramavtal med Snåsa kommun till att även innefatta implementation av Medimi®Smart. 

Tidpunkter för ekonomisk information                              

Delårsrapport kvartal 3: 10 november 2021 Jan Andersson

CEO/VD
0733 600196
jan.andersson@medimiab.com

Medimi utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB