Reports

Publicerat: 2011-05-19 08:49:42

MedicPen AB: Delårsrapport MedicPen AB (publ) 1 januari - 31 mars 2011

Sammanfattning av första kvartalet 2011 * Nettoomsättningen uppgick till 75 590 SEK (90 000) * Resultat efter finansiella poster uppgick till -327 512 SEK (-662 163) * Resultatet per aktie uppgick till -0,01 SEK * Soliditeten per 31 mars 2011 uppgick till 33% Beräknat utifrån 24 438 477 antal aktier

Väsentliga händelser under första kvartalet 2011 * MedicPen tecknar ett Letter of Iintent med Finlands ledande leverantör av nyckelfärdiga end-to-end tjänster för egenvård i hemmet, Emtele, avseende distribution av MedicPens tablettdispenser Medimi på den finska marknaden. * MedicPen och Hammarplast Medical skriver avtal om distribution av Medimi i Hammarplast Medicals försäljningskanal. * Europeiska Patentverket beviljar MedicPen's patentansökan på Medimi's unika egenskaper. Väsentliga händelser efter periodens utgång * MedicPen tecknar distributionsavtal med den portugisiska distributören Prestifarma vars försäljningsorganisation täcker såväl Portugal och Spanien. * MedicPen och Ericsson Nikola Tesla tecknar Letter of Intent (LoI) där avsikten är att integrera Medimi i Ericssons produktportfölj Ericsson Mobile Health. * MedicPen AB genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionsbeloppet är 8 553 466,25 kr och emissionen är fullt garanterad. Emissionen görs för att hålla uppe tempot i lanseringsprocessen inom ramen för tecknade avtal, och för uppfyllande av kravet på leveranskapacitet via ett planerat lager. Ledning och styrelse i MedicPen AB tecknar och garanterar ca 2 Mkr i emissionen. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport, januari - mars 2011 2011-05-19 Halvårsrapport, januari - juni 2011 2011-08-18 Delårsrapport, januari - september 2011 2011-11-17 Bokslutskommuniké för 2011 2012-02-23 VD:s kommentar Vi står mycket starka nu. Lanseringen av Medimi går bra och vi ser att en uppbyggnad av vår orderstock nu är på gång. Vårt arbetssätt på marknadssidan är att etablera samarbeten både med direkta distributörer, och med bolag där våra produkter passar in i en redan existerande värdekedja. De kunder som vi lägger stor kraft på är sådana som bedöms snabbt kunna generera större volymer. Medimi tas emot väl på marknaden och vi har tecknat såväl distributionsavtal som flera Letter of Intent med kunder och samarbetspartners. Det är för att kunna ta tillvara på de konkreta möjligheter som våra marknadssatsningar resulterat i, som vi beslutat att genomföra en företrädesemission som inbringar 8.55 mkr. De medel som emissionen tillför Bolaget behövs för att finansiera expansionen. För att möta våra kunders krav på leveranssäkerhet måste vi säkerställa tillgång på komponenter och ett tillräckligt stort färdigvarulager. Den nisch där Medimi snabbt fått genomslag är Telemedicin. Termen telemedicin innebär att man ger vård på distans. Medimi är med sin teknik och kommunikationsmöjligheter väl lämpad att ingå i en sådan vårdkedja. Vi kommer fortsättningsvis att sälja Medimi produkterna Basic och Advanced som egna produkter precis som nu. Genom de samarbeten vi har med HealthPrize och Ericsson har vi lärt oss vilka krav som ställs på produkter som ska vara anslutna till våra kunders system. Vi kommer inom kort att presentera Medimi System, som är avsedd att kommunicera med andra system och mjukvaror än vår egna mjukvara. Det är en fråga om att konfigurera Medimi men framförallt är det viktigt hur vi presenterar Medimi i varje kundsegment. Att lansera Medimi System är ett effektivt sätt att än mer nischa in sig mot området Telemedicin. Vidare har vi kunder som är intresserade av att Medimis tablettmagasin ska kunna laddas automatiskt, exempelvis vid kliniska prövningar. Genom ett samarbete som vi inlett med en tillverkare av maskiner för automatisk tablett hantering har vi hittat en lösning där vi låter modifiera ett utmatnings munstycke så att automatpåfyllaren kan fylla också Medimis tablettmagasin. Att automatisera påfyllningen av tabletter i magasinen och sedan skicka fyllda tablettmagasin till patienterna ger stordriftsfördelar och nya kunder till MedicPen AB. Det är viktigt för oss att kunna ta tillvara på de möjligheter som Bolaget har i nuläget. Det är därför Styrelsen beslutat om den aktuella nyemissionen. Emissionen är helt garanterad så vi vet redan nu att bolaget tillförs hela emissionsbeloppet. Teckningskursen i emission är satt för att vara attraktiv för de befintliga ägarna i Bolaget. Vi i ledningen för Bolaget tecknar och garanterar aktier för drygt två miljoner kronor i emissionen. Med tanke på att produkten säljer, emissionen är garanterad och kursen jämförelsevis låg, är emissionen attraktiv. MedicPen AB har gått in i en ny fas med försäljning och leveranser och vi har många spännande möjligheter att tillvara ta både på lång och kort sikt. Att förbättra följsamheten vid medicinering förbättrar människors liv och sparar stora summor, det är en bra affär! Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB