Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-17 15:03:31

Blick Global Group AB: Blick Global Group offentliggör memorandum samt bjuder in till investerarträffar

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Blick Global Group AB (publ) (”Blick Global Group” eller ”Bolaget”) beslutade den 13 september 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 9 juni 2021, om en företrädesemission av aktier om cirka 20,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Bolaget upprättat ett memorandum som har offentliggjorts idag den 17 september 2021. Därtill bjuder Bolaget in till digitala investerarträffar med anledning av Företrädesemissionen.

Styrelsen i Blick Global Group har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett memorandum som idag har offentliggjorts av Bolaget. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.blickglobal.com Blick Augment Partners AB:s erbjudandesida offers.augment.se Augment samt Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se N-I för nedladdning. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på webbplatserna ovan innan teckningsperioden inleds den 22 september 2021.

Tidplan för Företrädesemissionen

20 september 2021 Avstämningsdag för Företrädesemissionen

22 september - 6 oktober 2021 Teckningsperiod

22 september - 1 oktober 2021 Handel i teckningsrätter

22 september 2021 fram till registrering hos Bolagsverket

Handel i BTA

11 oktober 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Investerarträffar

Med anledning av Företrädesemissionen bjuder Blick Global Group in till digitala bolagspresentationer med Bolagets VD följande tider: 

Onsdag den 29 september 2021 kl. 17:30.

Måndag den 4 oktober 2021 kl. 17:30.

Anmälan till presentationen sker på offers.augment.se Augment

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För frågor hänvisas till:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group

erik@blickglobal.com

+46 72-503 35 35

 

Blick Global Group AB (publ)

Birger Jarlsgatan 20 4 tr

114 34 Stockholm

Blick Global Group är moderbolaget med fokus att bygga en koncern inom iGaming i syfte att tillhandahålla ett unikt erbjudande till speloperatörer och andra aktörer inom spelindustrin. Koncernen skall utvecklas baserat på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en aktiv och offensiv förvärvsstrategi av entreprenörsdrivna målbolag inom iGaming. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling, där bolaget via organisk tillväxt och genom tilläggsförvärv avser att bredda sitt kunderbjudande. Affärsområdet ”Digital Marknsdsföring” drivs genom Wiget Group, ett bolag med en nischad teknikplattform som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Inom affärsområdet ”Spelutveckling” kommer koncernens verksamhet byggas kring förvärvet Oregon Main Interactive, en spelstudio som med egen plattform och teknik utvecklar spelslottar och skrapspel online inom iGaming. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration