Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-28 12:00:00

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ): Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) bemyndigar styrelsen att ge ut fler aktier och har beslutat att byta namn till Mofast AB (publ)

Kommuniké från extrastämman. Vid extra bolagsstämma idag, den 28 september 2021, beslutade aktieägarna att bemyndiga styrelsen att fatta besluta om nyemissioner till som mest 20 630 573 nya aktier. Stämman beslutade även att genomföra ett namnbyte till Mofast AB (publ).

Styrelsens emissionsbemyndigande får nyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock som längst fram till nästa årsstämma (planerad i april 2022). Emissionen kan ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna men ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emitteras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen äger rätt att bestämma övriga villkor för emissionerna. Emissionerna kan förenas med bestämmelse om apport, kvittning och/eller med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Beslutet möjliggör framförallt för Bolaget att helt eller delvis finansiera framtida fastighetsförvärv genom att emittera aktier som betalning.

Namnbytet är avhängigt Bolagsverkets registrering, men för att säkerställa möjligheten till namnbytet har bolaget redan registrerat Mofast som särskilt företagsnamn i koncernen.

28 september 2021

Styrelsen

Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mathias Bjerkelius

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 794 20 40

mathias.bjerkelius@mofastab.se

Om Mofast

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) är ett fastighetsbolag som i dess koncernbolag äger och förvaltar en samhälls- och bostadsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar ca 84 000 kvadratmeter, fördelat på 75 fastigheter med ett fastighetsvärde om ca 1,9 mdkr. Hyresgästerna består i huvudsak av statliga aktörer, kommun- och landsting, samt några av Sveriges största vårdbolag. Bolaget äger och förvaltar även bostadsfastigheter framför allt i Stockholmsområdet.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och dess huvudkontor ligger i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Prenumeration