Hem

Reports

Publicerat: 2011-08-18 10:06:55

MedicPen AB: Halvårsrapport MedicPen AB (publ) 1 januari - 30 juni 2011

Sammanfattning av halvårsrapport 2011 2011-01-01 till 2011-06-30 (6 månader) - Nettoomsättningen uppgick till 117 323 SEK (240 917) - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 095 375 SEK (-1 871 889). - Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,08). - Soliditeten uppgick per den 30 juni 2011 till 53 % 2011-04-01 till 2011-06-30 (3 månader) - Nettoomsättningen uppgick till 41 733 SEK (150 917) - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -800 339 SEK (-1 209 726). - Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 SEK (-0,05). * Beräknat utifrån 24 438 477 utestående aktier.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2011 - MedicPen tecknar distributionsavtal med den portugisiska distributören Prestifarma vars försäljningsorganisation täcker såväl Portugal som Spanien. Prestifarma arbetar i första hand mot apotek, sjukhus, äldreboenden och kommuner. - MedicPen och Ericsson Nikola Tesla tecknar Letter of Intent (LoI) där avsikten är att integrera Medimi i Ericssons produktportfölj Ericsson Mobile Health. - MedicPen håller årsstämma där det bland annat beslutas att bemyndiga styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission av aktier till fonden Global Yield Fund Limited (GEM) enligt avtal ingånget i september 2010 utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sker nyemission utan företrädesrätt ska nyemissionen ske till marknadsmässigt pris. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma. Kommuniké från årsstämman finns att tillgå på bolagets (www.medicpen.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida. - MedicPen och Nabto ApS ingår ett samarbetsavtal om leveranser av Medimi i Danmark inom vården. Avtalet är exklusivt avseende vårdsektorn med undantag för telemedicinbolag. Nabto ApS är projektledare i en mycket stark konstellation bestående av Nabto ApS och Pallas Informatik A/S. Nabto ApS har en teknisk lösning som gör att tillgängligheten av information och inställningar i Medimi blir lättillgänglig via Internet med mycket hög säkerhet. - MedicPen genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Genom emissionen tillförs MedicPen cirka 8,55 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att användas för att MedicPen ska kunna hålla uppe tempot i lanseringsprocessen inom ramen för tecknade avtal och för uppfyllande av krav på leveranskapacitet via ett planerat lager. Emissionen registrerades hos Bolagsverket efter periodens utgång. Väsentliga händelser efter periodens utgång - MedicPen tecknar distributörsavtal med Emtele som tillhandahåller produkter och tjänster som en "service operator" på den finska marknaden. Avtalet ger Emtele tillgång till Medimi för försäljning på den finska marknaden. Emtele har för avsikt att sälja Medimi med sina tjänster kring GSM-uppkoppling, service och support. Emteles kundbas är i huvudsak kommuner och vårdinrättningar. - Nyemissionen registrerad hos Bolagsverket. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari - september 2011 2011-11-17 Bokslutskommuniké för 2011 2012-02-23 VD Cristian Hallin kommenterar Det fortsätter att vara full fart på MedicPen, andra kvartalet har varit händelserikt! Vi har tecknat tre intressanta avtal och vi har med framgång genomfört en kapitalisering av MedicPen. Nu har vi de medel vi behöver för att kunna leverera på ingångna avtal. Nedan följer en kort beskrivning av de under kvartalet ingångna avtalen. Vi har tecknat ett distributionsavtal med den portugisiska distributören Prestifarma, vars försäljningsorganisation täcker framförallt Portugal och Spanien, men även Angola (som är en före detta Portugisisk koloni). Att en av Sydeuropas främsta distributörer inom vårt segment väljer att ta in Medimi i sin portfölj är självklart ett erkännande för MedicPen. Samtidigt stärker det oss i förhandlingar med andra internationella aktörer. Varje ny kund är en viktig referens! Ju fler distributörer vi kan knyta till oss, desto större blir marknadens kännedom om Medimi, något som främjar vidare försäljningen. Bolagets vikigaste milstolpe hittills är det Letter of Intent som vi tecknat med Ericssons dotterbolag Ericsson Nikola Tesla som utvecklar stora delar av Ericsson Mobile Health. (Vi ger också Ericsson tillgång till Medimi i sin övriga verksamhet). Ericsson Mobile Health är en fantastisk produkt där Medimi:s egenskaper kommer till sin rätt. Området telemedicin har vunnit global acceptans och är ett segment som är på stark frammarsch! Det är positivt att vi arbetar med Ericsson som vi bedömer har en av marknadens mest kompetenta produktportföljer inom området. Vi skall under tredje kvartalet leverera prover på Medimi med Bluetooth enligt Ericssons konfiguration från vår serieproduktion. Vi håller på att montera dessa nu. Vi har givetvis Bluetooth och GSM/GPRS tillgängligt för våra övriga kunder också. Vi är glada att vi nu har Medimi med Bluetooth och GSM/GPRS i serieproduktion. Detta betyder mycket, och är viktigt att kunna referera till vid förhandlingar med nya kunder! Vidare har vi tecknat ett distributörsavtal med finska Emtele som tillhandahåller produkter och tjänster som en Service Operator. Avtalet ger Emtele tillgång till Medimi för försäljning på den finska marknaden. Emtele har för avsikt att sälja Medimi med GSM-uppkoppling som en del av sitt produkterbjudande inom telemedicin. Emteles kundbas är i huvudsak kommuner och vårdinrättningar. Det är en framtidsmarknad med enorm potential för oss. Vi är mycket nöjda med samarbetet med Emtele som vi tycker är en ideal partner för MedicPen. Som nämnts ovan har vi genom den nyligen genomförda nyemissionen stärkt likviditeten i bolaget, vilket är viktigt. Lanseringen av Medimi går fortsatt bra och vi ser att en uppbyggnad av vår orderstock är på gång. Vi analyserar noga vilka kunder vi ska rikta oss till, där vårt produkterbjudande tillför ett stort mervärde för kunden. Den strategin har rönt framgång och gör att det på marknadssidan ser fortsatt mycket positivt ut. Den under perioden genomförda nyemissionen har tillfört bolaget drygt 8,5 miljoner kronor före emissionskostnader. (Nämnas kan att ledningen i bolaget investerade 1,4 mkr av dessa). Emissionen behövdes för att möta våra kunders krav på leveranssäkerhet, och för det måste vi säkerställa tillgång på komponenter och ett tillräckligt stort färdigvarulager. Genom emissionen har vi skapat en stabil ekonomisk bas som i kombination med vårt positiva marknadsläge gör att jag med spänning och iver ser framemot hösten 2011. Vi jobbar för fullt med att ta vara på de möjligheter vi nu har! Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ) MedicPen AB (publ) MedicPen AB (publ) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen AB (publ) är listat på AktieTorget sedan den 11 december 2006. I dagsläget har företaget cirka 1 300 aktieägare. MedicPen AB (publ) har sitt huvudkontor i Halmstad. Medimi MedicPen AB:s (publ) nya produkt. Medimi är en vidareutveckling av produkten MedicPen® C100. Medimi är en flertablettdoserare som är uppbyggd efter ett modulsystem. En modul består av två tablettmagasin. Varje tablettmagasin är avsett för en sorts tabletter. Tar man exempelvis två olika sorters mediciner behövs en Medimi med endast en modul. Ju fler tablettsorter patienten tar desto fler magasin behövs. Initialt tillhandahålls Medimi med möjlighet att koppla på upp till tre moduler. Mjukvaran i Medimi håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt. Inledningsvis finns Medimi i två utföranden, Basic och Advanced. Advanced är försedd med ett högre teknikinnehåll; mer avancerad mjukvara och möjlighet att välja olika kommunikationsmöjligheter. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat. Marknader Privatkund Via t.ex. apotek kan Medimi säljas till privatkundmarknaden. Efterfrågan på tablettdispensers som kan hantera flera tablettsorter är stor. Medimi med sin kapacitet fyller ett stort behov hos allmänheten och gör produkten väl lämpad för konsumentmarknaden. MedicPen har för privatkundmarknaden utvecklat en enklare version av Medimi kallad Medimi Basic. Vårdgivare MedicPen har patenterat att övervaka medicineringen av tabletter på tablettnivå via bland annat nätverk. Allt som behövs är ett antal Medimi som övervakas centralt via en PC. Varje patients läkemedel förvaras i en Medimi. Beroende på hur många läkemedel patienten ska ha förses varje Medimi med det antal magasin (moduler) med tabletter som är aktuellt för varje patient. Flexibiliteten i modulsystemet gör det väl lämpat för vården. För vård i hemmet finns anpassade Medimi för varje enskild situation med möjlighet till monitorering av tablettutmatningarna. Exempelvis kan larm om missade tabletter skickas via mobilnätet. Läkemedelsindustri MedicPen har senaste tiden fokuserat på att identifiera dyra läkemedel där följsamheten är mycket viktig för patientens välbefinnande. Om läkemedelsbolag använder Medimi kan vi visa på en snabb ROI (Return On Investment) genom att följsamheten förbättras. När det gäller klinisk forskning som är ett av MedicPens fokusområden är nyttan med Medimi dubbel. Dels förbättras testresultatet genom att följsamheten mäts effektivt och påminnelsefunktionen gör att följsamheten förbättras. De kliniska prövningarna går då att genomföra på kortare tid och med den datoriserade övervakningen av tablettutmatningarna ersätter Medimi manuellt tids- och kostnadskrävande arbete. Telemedicin Telemedicin är den nisch där Medimi fått omedelbart genomslag och förutom en skarp order ett stort intresse och gensvar från flera företag på den marknaden. Termen telemedicin innebär att man ger vård på distans. Medimi är med sin teknik och sina kommunikationsmöjligheter väl lämpad att ingå i en sådan vårdkedja. Telemedicin är ett av de snabbast växande områdena inom läkemedelsbranschen. Inom segmentet telemedicin är det för MedicPens räkning ofta fråga om att integrera Medimi i kundens befintliga system som en del i kundens värdekedja. Patent MedicPen skyddas av patent i flera länder, såväl europeiska, asiatiska som amerikanska. Bolagets produkter är unika med sin kombination av enkelt handhavande och möjlighet till lagring av utmatningshistorik. Detta möjliggör säkrare dosering av läkemedel, i rätt tid och i rätt mängd. Principer för halvårsrapportens upprättande Bolaget upprättar sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR1 t.o.m. RR 29. Aktien MedicPen AB (publ) listades den 11 december 2006 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 30 juni 2011 var 24 438 477 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Efter att den under andra kvartalet 2011 genomförda nyemissionen registrerades hos Bolagsverket har antalet aktier i MedicPen ökat till 29 326 172 aktier. Teckningsoptioner Vid en extra bolagsstämma 2010-10-28 beslutade stämman att utfärda 1 000 000 teckningsoptioner till GEM, som ger innehavaren rätt att t.o.m. 2013-09-20 teckna 1 000 000 nyemitterade aktier till kursen 3,50 kr/aktie. Beslutet registrerades hos Bolagsverket 2010-12-30. Granskning av revisor Halvårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. Avlämnande av halvårsrapport Halmstad, den 18 augusti 2011 MedicPen AB (publ) Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration