Reports

Publicerat: 2021-10-22 07:40:17

Medfield Diagnostics AB: Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2021.

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2021

 • Omsättningen uppgick till 1 896 (1 431) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 597 (-2 210) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,08) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -7 390 (-3 608) KSEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 13 870 (4 494) KSEK

Rapportperioden 1 januari – 30 september 2021

 • Omsättningen uppgick till 6 400 (5 754) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 668 (-5 756) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,20) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till 7 294 (-14 108) KSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Kent Surrey Sussex Air Ambulance Service Trust meddelar att den första patienten är inkluderad till Traumastudien ”MINT” i London. Under två år har studieledaren ambitionen att inkludera 500 patienter på King’s College Hospital och St George’s Hospital. Två av de största traumacenter i UK. Studien är ett viktigt steg i att fortsätta utvärdera företagets mikrovågsteknologi och AI-algoritm utveckling inom detektion och diagnostik av blödning i huvudet till följd av yttre våld, så kallad traumatisk huvudskada.
   
 • Medfield Diagnostics har antagits till Business Sweden Catalyst Program - ett program för mest lovande tech-startups. Catalyst-programmet ger de medverkande bolagen ökade möjligheter att växa internationellt. Med support från erfarna handledare kommer Medfield att få expertråd inom industrin och kan ta del av Business Swedens omfattande kontaktnätverk. Tillsammans med affärsutvecklare på kontor runtom i världen får bolaget hjälp att utveckla sin affärs- och marknadsföringsplan för bolagets internationalisering. Catalyst är en del av Business Swedens Going global-initiativ.
 • Intertek Medical Notified Body (IMNB) har meddelat Medfield Diagnostics att de nu kallar på teknisk dokumentation avseende MD100 Strokefinder i oktober för att starta granskning inför certifiering. Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta EU-direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.
   
 • Medfield Diagnostics har antagits till programmet 2021/22 US Nordic AMPlify Initiativ i USA. Nordic AMPlify är en accelererad marknadsinträdesplattform och ett amerikanskt ekosystem utformat för digitala hälso- och medicintekniska företag baserade på Island, i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Den amerikanska marknaden representerar 40% av den globala sjukvårdsmarknaden och mer än 30% av nya innovationer är joint ventures med enheter utanför USA.
   
 • Första patienten är nu inkluderad i Traumastudien MBI01 vid Helsingborgs Lasarett i Region Skåne. Denna studie är ett steg i utvärdering av mikrovågsbaserad skanning för detektion och diagnostik av intrakraniell blödning. Mätningar utförs med Medfields MD100 Strokefinder på 400 patienter på Helsingborgs Lasarett. Dielektriska ekon och biomarkörer hos patienter med traumatisk intrakraniell blödning (TICH) jämförs med patienter med huvudtrauma som inte har TICH. Som kontrollgrupp kommer cirka 50 demografiskt matchade friska frivilliga personer att ingå. Olika biomarkörer kommer också att mätas och kombineras med MD100-resultaten, vilket sammantaget kan möjliggöra både högre sensitivitet och högre specificitet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Medfield deltog i den svenska ambulansledningsmässan FLISA den 6 oktober i Kista och skapar flera viktiga kontakter med representanter för prehospital sjukvård.
   
 • Bolaget har den 14 oktober beslutat att flytta fram inlämnandet av teknisk dokumentation till Intertek (IMNB) på grund av effekter från covid-19 pandemin. De strokestudier som bland annat lämnar kliniska data för utveckling av prestandan i instrumentet MD100 Strokefinder har påverkats av direkta och indirekta faktorer relaterade till Covid-19. Situationen på de sjukhus som arbetar med strokestudierna har varit ansträngd och därför har strokepatienter inte inkluderats i den omfattning som planerats. Det har varit svårt att hantera de patienter som kommit in till sjukhuset under pandemin och man har valt att inte utsätta dessa patienter för ytterligare påfrestningar.
   
 • Medfield och Royal Flying Doctors Service (RFDS) i Australien har 2021-10-21 skrivit MoU och är överens om att testa och utvärdera möjligheten att implementera MD100-teknologin inom RFDS verksamhet. Det första steget i samarbetet blir att utveckla ett studieprotokoll för en användarstudie och senare en klinisk studie samt skriva samarbetsavtal för att utvärdera och utveckla vårdprocessen och logistiken vid användning av MD100 Strokefinder i RFDS miljö.

 

VD kommentar

Perioden har varit otroligt intensiv och det är fantastiskt roligt och stimulerande att uppleva den energi som finns i och runt bolaget. Arbetet med att färdigställa den tekniska dokumentationen för MD100 Strokefinder har fortsatt med högsta prioritet och samarbetet med Intertek Medical Notified Body avseende granskning av dokumentationen fungerar väl.

Ökat fokus på marknadsaktiviteter har under perioden resulterat i att Medfield blivit antaget till två marknadsutvecklingsprogram: Business Sweden Catalyst Program, med fokus på UK och Nordic Amplify Initiative, med fokus på USA. Båda programmen syftar till att definiera vägen till marknaden samt att bygga nätverk för kommande försäljning. Det är väldigt inspirerande att Medfield valts ut av utländska jurygrupper som ett av bolagen bland ett stort antal kvalificerade sökande till dessa program.

Samarbetet med Offshore Health Services AS i Norge går fortsatt enligt plan och fler demonstrationer av Virtual Examination Room (VER) med MD100 Strokefinder som en sensor, är planerade tillsammans med energibolag i Norge.

Diskussionerna med Royal Flying Doctors i Australien har varit väldigt inspirerande och givande. Vi ser verkligen fram emot att utveckla det samarbetet och att genomföra de aktiviteter som vi planerar.

Det är också väldigt glädjande att de första patienterna är inkluderade i traumastudierna i Helsingborg och i London. Det är ett bevis på att logistiken fungerar och att rutinerna är på plats. Utmaningarna i strokestudierna har tyvärr fortsatt under perioden. Pandemins påverkan har verkligen varit svår att förutse och studieledarna har haft en utmaning i att rekrytera patienter. Resursbrister och lock down i Australien är exempel på situationer som har hanterats. Ibland måste vi också påminnas om att det är svårt sjuka människor de hanterar, ofta i väldigt kritiska situationer där resurserna måste prioriteras för patienternas överlevnad. Studieledarna är samtidigt väl informerade om behovet av verifieringsdata och vi arbetar bra tillsammans för att rekrytera de sista strokepatienterna i verifieringsplanen.

 

Göteborg den 22 oktober 2021
Stefan Blomsterberg, VD

 

Om Medfield

Det finns ett stort behov av bärbara och snabba metoder för att förbättra screening av patienter med hjärnskador. Prehospital diagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics AB (publ) har som mål att förbättra diagnosticering av hjärnskador. Tidig diagnos möjliggör snabbare behandling, minimerar onödigt lidande och förbättrar patientens chans till tillfrisknande vilket leder till kostnadsbesparingar för vård och samhälle. Medfield utvecklar artificiell intelligens och mikrovågbaserade instrument, i första hand för att undersöka patienter med hjärnskador, som kan användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhus.

Bolagsstruktur

Medfield innehar 100% av kapital och röster i Medfield Asia Ltd Hongkong. För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§.

 

 

Finansiell utveckling under perioden

Omsättning

Omsättningen under de första nio månaderna 2021 uppgick till 6 400 KSEK (5 754) och består av intäkter från försäljning med 400 KSEK (1 200), aktiverat arbete för egen räkning 5 643 KSEK (4 613) samt övriga rörelseintäkter om 357 KSEK (266).

 

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för de första nio månaderna uppgick till -5 668 KSEK (-5 756).

 

Likvida medel

Per den 30 september 2021 uppgick Bolagets likvida medel till 13 870 KSEK (4 494). Kassaflöde från den löpande verksamheten under de första 9 månaderna uppgick till

-5 857KSEK (-9 196). Totalt kassaflöde för de första nio månaderna uppgick till 7 294 KSEK (-14 108) varav från nyemission och lån 18 797 KSEK (0). 

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Medfield är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för Medfields produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2021, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet uppgick i slutet av andra kvartalet till 2 665 751,625 SEK fördelat på 35 543 355 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,075 SEK. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen MEDF. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personaloptionsprogram

Medfield har av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Fullt nyttjade omfattar optionsprogrammen 1 061 002 aktier. Totala utspädningen kan maximalt bli cirka 4,8%.

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i senaste årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevlandsprincipen.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Kommande finansiella rapporter

2022-02-25 Bokslutskommuniké för 2021

 

 

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på Bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

 

Göteborg den 22 oktober 2021

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, VD

Telefon: 0723-05 87 00

E-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

 

 

Resultaträkning KSEK

Jul-Sep 2021

Jul-Sep 2020

Jan-Sep 2021

Jan-Sep 2020

Jan-Dec 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

0

400

400

1 200

1 200

 

 

 

 

Förändring av lager av produkter i arbete

51

-230

225

-325

-126

 

 

 

 

Aktiverat arbete för egen räkning

1 785

1 125

5 643

4 613

6 322

 

 

 

 

Övriga rörelseintäkter

60

136

132

266

296

 

 

 

 

Summa

1 896

1 431

6 400

5 754

7 692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvfabrikat och komponenter

-263

-807

-1 028

-1 217

-1 565

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

-1 563

-1 172

-5 411

-5 005

-6 928

 

 

 

 

Personalkostnader

-1 670

-1 661

-5 631

-5 221

-6 389

 

 

 

 

Avskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar

0

0

0

-62

-62

 

 

 

 

Övriga rörelsekostnader

-3

0

-3

-4

-4

 

 

 

 

Summa rörelsens kostnader

-3 499

-3 640

-12 073

-11 509

-14 948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

-1 603

-2 209

-5 673

-5 755

-7 256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från försäljning kortfristig placering

23

0

23

0

0

 

 

 

 

Räntekostnader

-17

-1

-18

-1

0

 

 

 

 

Summa resultat från finansiella poster

6

-1

5

-1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

-1 597

-2 210

-5 668

-5 756

- 7 256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodens förlust

-1 597

-2 210

-5 668

-5 756

-7 256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansräkning KSEK

 

Not

2021-09-30

2020-09-30

2020-12-31

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

 

 

49 025

41 945

43 522

Patenter, varumärke och liknande rättigheter

 

 

2 229

1 956

2 088

 

 

 

51 254

43 901

45 610

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

 

 

864

862

862

 

Summa anläggningstillgångar

 

 

52 118

44 763

46 472

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager mm

 

 

 

 

 

Varulager

 

 

1 684

1 260

1 459

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

 

0

500

0

Aktuella skattefordringar

 

 

389

389

214

Övriga kortfristiga fordringar

 

 

311

160

299

Förutbetalda kostnader och upplupna

intäkter

 

 

638

455

464

 

 

 

1 338

1 504

977

 

Kortfristiga placeringar

 

 

 

 

 

Övriga kortfristiga fordringar

 

 

0

17

19

 

Kassa och bank

 

 

13 870

4 494

6 576

 

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

 

16 892

7 275

9 031

 

Summa tillgångar

 

 

69 010

52 038

55 503

 

 

 

 

 

 

Balansräkning KSEK

 

Not

2021-09-30

2020-09-30

2020-12-31

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

 

2 666

2 165

2 165

Ej registrerat aktiekapital

 

 

0     

0     

120     

Reservfond

 

 

275

275

275

Fond för utvecklingsutgifter

 

 

30 092

23 022

24 589

 

 

 

33 033

25 462

27 149

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Överkursfond

 

 

120 264

96 963

101 848

Balanserad förlust

 

 

-82 737

-67 787

-69 978

Årets resultat

 

 

-5 668

-5 756

-7 256

 

 

 

31 859

23 420

24 614

 

Summa eget kapital

 

 

64 892

48 882

51 763

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

 

767

223

483

Övriga kortfristiga skulder

 

 

1 224

938

1 106

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

 

2 127

 

        1 995

2 151

Summa kortfristiga skulder

 

 

4 118

3 156

3 740

 

Summa eget kapital och skulder

 

 

69 010

52 038

55 503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflödesanalys

 

Not

Jul-Sep

2021

Jul-Sep

2020

Jan-Sep

2021

Jan-Sep

2020

Jan-Dec

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat före finansiella poster

 

 

-1 603

-2 209

-5 673

-5 755

-7 256

 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

 

2

0

0

0

62

-563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlagd ränta

 

 

-17

-1

-18

-1

0

 

Betald preliminärskatt

 

 

-58

-58

-175

-175

0

 

 

 

 

-1 678

-2 268

-5 866

-5 869

-7 818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökning/minskning övriga varulager

 

 

-50

231

-224

325

126

 

Ökning/minskning kundfordringar

 

 

500

0

0

-500

0

 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

 

 

186

-36

-143

327

176

 

Ökning/minskning leverantörsskulder

 

 

-1 568

     -313

283

-1 769

-1 509

 

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

 

 

-167

-97

93

-1 710

- 1 386

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

 

-2 777

-2 483

-5 857

-9 196

-10 411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

 

 

-1 785

-1 125

-5 643

-4 613

-6 322

 

Investeringar i dotterbolag

 

 

0 

0 

-3 

-299 

-299 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

 

-1 785

-1 125

-5 646

-4 912

-6 621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyemission

 

 

-1 828

0

18 797

0

5 006

 

Lån

 

 

-1 000

0

0

0

0

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

 


- 2 828


0


18 797


0


5 006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodens kassaflöde

 

 

-7 390

-3 608

7 294

-14 108

-12 026

 

Likvida medel vid periodens början

 

 

21 260

8 102

6 576

18 602

18 602

 

Likvida medel vid periodens slut 

 

 

13 870

4 494

13 870

4 494

6 576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter

Not 1 Förändring av eget kapital

 

Aktie-
kapital

Reserv-

fond

Fond för   utvecklings-utgifter

  Över-
  kurs-
  fond

Övrigt
fritt eget
kapital

 Summa
eget
kapital

Eget kapital 2020-12-31

  2 285

275

24 589

101 848

  -77 235

 51 763

Nyemission

   381

 

 

 20 945

 

 21 326

Emissionskostnader

 

 

 

 -2 529

 

  -2 529

Omföring av utvecklingskostnader

 

 

 5 503 

 

 -5 503

   

Resultat Q1 2021

 

 

 

 

 -1 960

  -1 960

Resultat Q2 2021

 

 

 

 

 -2 111

  -2 111

Resultat Q3 2021

 

 

 

 

 -1 597

  -1 597

Eget kapital 2021-09-30

  2 666

275

30 092

120 264

  -88 406

64 892

 

 

 

 

 

 

 

Aktiekapitalet består av 35 543 355 st aktier.

 

 

Not 2 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

 

2021-09-30

2020-09-30

 

 

 

 

 

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar

0

62

 

 

0

62

 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB