Reports

Publicerat: 2021-11-10 08:45:00

Medimi AB: Medimi AB: Delårsrapport kvartal 3 2021

Sammanfattning kvartal 3 2021

20210101 – 2021­09­30

 • Nettoomsättningen ökade med 124 % och uppgick till 0,74 MSEK (0,33 MSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11,99 MSEK (-10,53 MSEK)
 • Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,04 SEK (-0,05 SEK)
 • Kassaflöde: 11,44 MSEK (-9,08 MSEK)
 • Soliditeten per den 2021-09-30 uppgick till 91 % (89 %)

* Beräknat utifrån antal aktier: 290 198 093

20210701 - 20210930

 • Nettoomsättningen ökade med 100 % och uppgick till 0,24 MSEK (0,12 MSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,65 MSEK (-3,36 MSEK)
 • Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (-0,02 SEK)
 • Kassaflöde: -3,36 MSEK (-3,21 MSEK)
 • Soliditeten per den 2021-09-30 uppgick till 91 % (89 %)

* Beräknat utifrån antal aktier: 290 198 093

Vd-kommentar: Hög aktivitet och första avtalen på plats i Norge

Tredje kvartalet var ännu en period med hög aktivitet för bolaget. Mycket glädjande gav våra aktiviteter i Norge resultat och Hepro signerade de tre första avtalen vilket var en viktig milstolpe för bolaget. Omsättningen för perioden uppgick till 0,74 MSEK (0,33 MSEK) vilket var en ökning med 124 % jämfört med 2020. Jämför man endast tredje kvartalet 2021, med samma period 2020, ökade omsättningen med 100 %. Våra kommersiella aktiviteter intensifierades och vi expanderade antalet användare såväl som antalet avtal. Total sett har vi i skrivande stund 18 kommuner som är aktiva eller under implementering. I dessa 18 inkluderar vi även avtalet med Hitra kommun som Hepro signerade efter periodens utgång. Dessa 18 avtal skall jämföras med de fem avtal som var på plats vid samma tidpunkt föregående år.

I Danmark fortsatte vårt kommersiella fokus och vi såg en ökad aktivitetsnivå hos samtliga kunder. Marknaden bearbetas kontinuerligt av ATEA. Vi deltog i ett antal mässor på den danska marknaden där både vi själva, ATEA och Aalborgs kommun presenterade Medimi®Smart. Aalborgs kommun ändrade sitt angreppssätt till utrullning under sommaren med ökat tempo i nya installationer som resultat. Mittjylland skiftade i slutet av perioden logistikpartner från DKI till ATEA.  Detta gör att regionen nu har exakt samma ”setup” som TIM-kommunerna på Nordjylland. Vi ser skiftet som mycket positivt då inlärningskurvan blir lägre och vi snabbt kommer att nå samma goda servicenivå som i TIM-kommunerna. I samband med uppstarten i Mittjylland förlängdes existerande avtal för att kompensera för den sena uppstarten. Tack vare förlängningen kommer testet av Medimi®Smart att genomföras under minst 12 månader som initialt planerat.

Under perioden signerade Hepro de tre första avtalen på den norska marknaden. Ett fjärde avtal signerades efter periodens slut med Hitra kommun. Alla dessa kommuner är sedan tidigare kunder till Hepro. Uppstarten är något försenad relaterat till kommunernas interna processer samt integration mellan Medimi och Hepros system. Uppstart planeras i slutet 2021/början 2022. Hepro fortsätter kontinuerligt att bearbeta marknaden med kundmöten och andra kommersiella aktiviteter. Parallellt integrerar vi vår lösning med Hepros larmplattform, Hepro Respons. Vidare har vi implementerat Medimi®Smart i Hepros träning och ”instruktionsapp” SkillAid. Detta ökar vår konkurrenskraft ytterligare på den norska marknaden och kommer att vara på plats vid uppstart av de fyra kommunerna. Generellt genererar Medimi®Smart stort intresse i Norge. 

I Sverige fortsatte vi att bearbeta marknaden. Vi svarade på en RFI (förfrågan om information relaterat till hur vår lösning fungerar) för en större upphandling i Uddevalla, Lund, Karlstad och Helsingborg. Enligt information från kommunerna kommer den gemensamma upphandlingen publiceras, så att leverantörer kan lämna anbud, under fjärde kvartalet. Vi fortsätter att bestrida upphandlingar som inte är öppna för oss att deltaga i. De upphandlingar som är under överklagan kommer inte att starta upp med någon leverantör innan domstolen meddelat beslut.

Under kvartalet avslutade vi uppgraderingen av installerade enheter till den senaste versionen vilket kommer att reducera våra totala kostnader för support och underhåll. Vi förväntar oss att se full effekt av detta under 2022. Under perioden gjorde vi även förbättringar i hårdvaran vilken kommer att rullas ut på plattformen vid nyproduktion/service från och med kvartal fyra i år.

Resultatet under årets tre första kvartal uppgick till -11,99 MSEK (-10,53 MSEK). Under perioden hade vi fortsatt höga legala kostnader relaterade till överklaganden samt kostnader för uppgradering av våra enheter, vilket påverkade resultatet negativt. Kassaflödet för perioden uppgick till 11,44 MSEK (-9,08 MSEK) relaterat till den nyemission som genomfördes under första kvartalet.   

Jag är nöjd med perioden: Ökad omsättning, uppstart av ny marknad, nya avtal samt uppgradering av våra enheter på fältet. Den låga aktivitetsnivå vi såg i slutet av andra kvartalet vändes under tredje kvartalet genom fokuserat arbete tillsammans med kunder och partners. Allt eftersom vi ökar antalet avtal blir vi mindre och mindre känsliga för variationer i efterfrågan och långa sälj och implementationscykler. Vi ser att den högre nivån under tredje kvartalet och den övergripande trenden för året kommer att hålla i sig även under fjärde kvartalet och in i 2022. Det är nu fullt fokus på att fortsätta den goda utvecklingen med nya avtal och ökande uttag av existerande kunder, helt enligt vår kommunicerade strategi.

Jan Andersson, VD Medimi AB

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Medimi AB meddelar den 20 juli att region Mittjylland förlänger avtalet för Medimi®Smart för att kompensera för sen uppstart. Nytt slutdatum för avtalet blir därmed 31 augusti 2022.
 • Medimi AB meddelar den 4 augusti att Medimis aktiviteter i Norge ger resultat och första avtalet är nu på plats. Medimis partner i Norge, Hepro A/S, expanderar existerande ramavtal med Snåsa kommun till att även innefatta implementation av Medimi®Smart. 
 • Medimi AB meddelar den 16 augusti att efter försening relaterad till Covid-19 startar nu Jammerbugts kommun upp implementeringen av Medimi®Smart. De första användarna kommer att få sina maskiner installerade i början av september.
 • Medimi AB meddelar den 17 augusti att bolagets aktiviteter i Norge ger fortsatt resultat och andra avtalet på kort tid är nu på plats. Medimis partner i Norge, Hepro A/S, expanderar existerande ramavtal med Inderöy kommun till att även innefatta implementation av Medimi®Smart. 
 • Medimi AB meddelar den 21 september att Hepro A/S startar upp ny pilot för Medimi®Smart. Kommunen arbetar redan med Hepro A/S inom andra områden som nu expanderas till ett pilotprojekt med Medimi®Smart. Piloten räcker över tre månader och omfattar minst 10 enheter. Vid bra utfall av piloten planerar kommunen att implementera Medimi®Smart i större omfattning.

Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Medimi AB meddelar den 7 oktober att Jan Andersson slutar som vd för Medimi. Medimi AB´s vd Jan Andersson har meddelat styrelsen att han önskar sluta som vd i bolaget. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till dess att en ny VD har rekryterats, dock längst fram till den 6 april 2022
 • Medimi AB meddelar den 25 oktober att styrelsen påbörjat rekryteringsprocessen av ny VD. Målsättningen är att den skall vara klar i slutet av 2021/början av 2022.
 • Medimi AB meddelar den 1 november att Struer kommun startar upp Medimi®Smart på äldreboende. Som tidigare kommunicerats har Medimi AB ett avtal med Region Mittjylland i Danmark. Struer är en av de kommuner som implementerar Medimi®Smart. Kommunen har redan ett antal vårdtagare inom hemsjukvård i gång och kommer nu även att starta upp en hel avdelning på ett äldreboende.
 • Medimi AB meddelar den 9 november att bolagets aktiviteter i Norge fortsätter att ge resultat. Bolagets partner, Hepro A/S, startar upp projekt med Medim®Smart i Hitra kommun.Totalt är målsättningen att implementera upp till 30 enheter sammanlagt i kommunen under våren 2022.

Tidpunkter för ekonomisk information

 • Bokslutskommuniké: 10 februari 2022

Jan Andersson
CEO/VD
0733 600196
jan.andersson@medimiab.com

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB