Reports

Publicerat: 2011-11-17 09:28:14

MedicPen AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011

Sammanfattning av delårsrapport 2011 2011-01-01 till 2011-09-30 (9 månader) * Nettoomsättningen uppgick till 231 091 SEK (338 943) * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 640 994 SEK (-2 729 604). * Resultatet per aktie** före utspädning uppgick till -0,11 SEK (-0,11). * Soliditeten uppgick per den 30 september 2011 till 66 %. 2011-07-01 till 2011-09-30 (3 månader) * Nettoomsättningen uppgick till 113 768 SEK (98 029) * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 545 619 SEK (-857 745). * Resultatet per aktie** före utspädning uppgick till -0,06 SEK (-0,04). ** Beräknat utifrån 29 326 172 utestående aktier.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 * MedicPen tecknade distributörsavtal med Emtele som tillhandahåller produkter och tjänster som en ”service operator” på den finska marknaden. Avtalet ger Emtele tillgång till Medimi för försäljning på den finska marknaden. Emtele har för avsikt att sälja Medimi med sina tjänster kring GSM-uppkoppling, service och support. Emteles kundbas är i huvudsak kommuner och vårdinrättningar. * MedicPen skickade under augusti 2011 en första mindre leverans av Medimi till det amerikanska företaget E-Pill. E-pill Medication Reminders driver www.epill.com och är världens största internetförsäljare av tablettdispensers och elektroniska påminnelseprodukter för medicinering på konsumentmarknaden. E-pill riktar sig framförallt till kunder på den stora Nordamerikanska konsumentmarknaden inklusive Kanada och Mexiko. Väsentliga händelser efter periodens utgång * I syfte att ytterligare förstärka sin kommunikation mot bolagets aktieägare deltog MedicPen under oktober 2011 i Spara och Placera-mässan. MedicPens VD, Cristian Hallin presenterade MedicPens produkter, verksamhet och framtid. Presentationen finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.medicpen.se). * MedicPen ställer under november 2011 ut på årets Medica-mässa i Düsseldorf tillsammans med den danska samarbetspartnern Nabto. Medica-mässan i Düsseldorf är världens största fackmässa för medicinteknik och ett bra forum för att träffa och utveckla kontakter med befintliga och potentiella kunder. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2011 2012-02-23 VD Cristian Hallin kommenterar Det senaste året har varit en mycket aktiv period. Produkten Medimi lanserades och skulle ut på marknaden så brett som möjligt. Det har skapat nya utmaningar för oss. Utmaningarna består framför allt av att vi är pionjärer inom området datoriserad följsamhet vid medicinering - vår affärsidé är ju att lösa problemet med dålig följsamhet vid medicinering - och det tar tid att ändra invanda mönster inom vård och medicinering med deras krav på säkerhet. Vi fick fort ut den första versionen av Medimi på marknaden, med mycket god respons från kunderna. I enlighet med vår plan att kontinuerligt genom tilläggsfunktioner utöka marknadsområdena har Medimi vidareutvecklats med mer kommunikationsteknik. Vi har även gjort detaljförbättringar som gör produkten ännu mer lättanvänd. Medimi säljs direkt till konsument via exempelvis det nätbaserade Familjeapoteket och amerikanska E-Pill. Även om närvaron på apotek är spännande och ger viss försäljning arbetar vi främst mot återförsäljare och vårdbolag, där det finns möjligheter till betydande volymer. Genom aktiv försäljning och närvaro på mässor och branschevents har vi ingått avsiktsförklaringar respektive avtal med Healthprize, Emtele och Ericsson Mobile Health med flera. Det är tillsammans med företag som dessa vi kan nå de riktigt stora volymerna. Där integreras vår produkt som en del i våra kunders system. När ett system säljs är vi med. Vi tar helt enkelt rygg på företag som har alla förutsättningar att nå ut med sina produkter i stor volym. Dessa bolag ligger i framkant i det nya affärsområde som benämns telemedicin, och som är ett affärsområde på stark frammarsch. Tiden det tar att sälja in systemen är visserligen ganska lång jämfört med att sälja Medimi styckvis till slutkunder. Men i gengälld är volymerna stora. De ekonomiska fördelarna för slutkunderna såväl som de rent hälsomässiga framträder tydligt i de integrerade system våra kunder säljer och som vi är en del av. Vi har även varit aktiva på kapitalmarknaden. Genom presentationer på mässor som ”Spara och placera” har vi knutit nya kontakter med investerare, men även genom emissionen vi genomförde tidigare i år. Efter emissionen är vi nu drygt 1 300 aktieägare. Vi är glada att ni tror på MedicPen lika mycket som vi gör och ser fram emot att leverera mer spännande nyheter och resultat. Kapitalet vi tillfördes har gett oss möjlighet att öka takten i vår marknadsföring samt att påbörja uppbyggandet av ett lager. Ju högre takt vi håller i marknadsföringen desto snabbare förbrukas kapitalet, men med tanke på den potential och den aktivitet som råder på marknaden från alla som vill in på ”telemedicinområdet” känner vi att det är rätt och viktigt att hålla en hög takt även om vi har ett negativt cashflow. Vi har ett avtal med fonden GEM som är en riskkapitalfond som avtalar om att ställa upp med pengar mot möjligheten att köpa aktier till rabatterat pris. Det ger oss en möjlighet att ropa av en viss mängd pengar mot nyemitterade aktier om behovet skulle uppstå. Mängden och priset för de aktier GEM förbinder sig att köpa vid varje tillfälle står i proportion till hur aktien handlas under en mätperiod på femton dagar. Hög handel ger mycket pengar och vice versa. Däremot är GEM ingen långsiktig ägare utan deras målsättning är att kunna sälja aktierna på marknaden till ett högre pris någon gång i framtiden. Vi bevakar handeln för att vid bästa tillfälle använda oss av avtalet med GEM. Mina viktigaste arbetsuppgifter i bolaget förutom VD-rollen är försäljning och kundkontakter. Sedan Medimi blev klar har vi fått ut en hel del produkter både till privatkunder och till utvärderingar i telemedicinska projekt. Kundresponsen är bra och kunderna efterfrågar produkterna. Mitt huvudfokus är dessa kontakter. I skrivande stund är jag på den årliga Medica-mässan i Düsseldorf som äger rum 16 - 19 november. Vi ställer ut våra produkter på mässan och förhandsintresset för dem är stort. Mässan är världens största medicinteknikmässa. Den är en fantastisk mötesplast för branschen. Jag träffar redan upparbetade kontakter och nya potentiella kunder. Det är vid möten som de på Medica som vi tar våra största kliv framåt. För att sammanfatta läget i bolaget: det råder full aktivitet på flera fronter men framförallt på marknadssidan, och vi har mycket i pipeline. Vi arbetar med att knyta till oss fler återförsäljare och skriva fler avtal, som inom något år har potential att ge stora volymer. Jag är övertygad om att den redan inledda försäljningen till slutkonsumenter kommer att öka stadigt. Tack för det fortsatta förtroendet och mina bästa hälsningar till er alla. Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ) MedicPen AB (publ) MedicPen AB (publ) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen AB (publ) är listat på AktieTorget sedan den 11 december 2006. I dagsläget har företaget cirka 1 300 aktieägare. MedicPen AB (publ) har sitt huvudkontor i Halmstad. Medimi MedicPen AB:s (publ) nya produkt. Medimi är en vidareutveckling av produkten MedicPen C100. Medimi är en flertablettdoserare som är uppbyggd efter ett modulsystem. En modul består av två tablettmagasin. Varje tablettmagasin är avsett för en sorts tabletter. Tar man exempelvis två olika sorters mediciner behövs en Medimi med endast en modul. Ju fler tablettsorter patienten tar desto fler magasin behövs. Initialt tillhandahålls Medimi med möjlighet att koppla på upp till tre moduler. Mjukvaran i Medimi håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt. Inledningsvis finns Medimi i två utföranden, Basic och Advanced. Advanced är försedd med ett högre teknikinnehåll; mer avancerad mjukvara och möjlighet att välja olika kommunikationsmöjligheter. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat. Marknader Privatkund Via t.ex. apotek kan Medimi säljas till privatkundmarknaden. Efterfrågan på tablettdispensers som kan hantera flera tablettsorter är stor. Medimi med sin kapacitet fyller ett stort behov hos allmänheten och gör produkten väl lämpad för konsumentmarknaden. MedicPen har för privatkundmarknaden utvecklat en enklare version av Medimi kallad Medimi Basic. Vårdgivare MedicPen har patenterat att övervaka medicineringen av tabletter på tablettnivå via bland annat nätverk. Allt som behövs är ett antal Medimi som övervakas centralt via en PC. Varje patients läkemedel förvaras i en Medimi. Beroende på hur många läkemedel patienten ska ha förses varje Medimi med det antal magasin (moduler) med tabletter som är aktuellt för varje patient. Flexibiliteten i modulsystemet gör det väl lämpat för vården. För vård i hemmet finns anpassade Medimi för varje enskild situation med möjlighet till monitorering av tablettutmatningarna. Exempelvis kan larm om missade tabletter skickas via mobilnätet. Läkemedelsindustri MedicPen har senaste tiden fokuserat på att identifiera dyra läkemedel där följsamheten är mycket viktig för patientens välbefinnande. Om läkemedelsbolag använder Medimi kan vi visa på en snabb ROI (Return On Investment) genom att följsamheten förbättras. När det gäller klinisk forskning som är ett av MedicPens fokusområden är nyttan med Medimi dubbel. Dels förbättras testresultatet genom att följsamheten mäts effektivt och påminnelsefunktionen gör att följsamheten förbättras. De kliniska prövningarna går då att genomföra på kortare tid och med den datoriserade övervakningen av tablettutmatningarna ersätter Medimi manuellt tids- och kostnadskrävande arbete. Telemedicin Telemedicin är den nisch där Medimi fått omedelbart genomslag och förutom en skarp order ett stort intresse och gensvar från flera företag på den marknaden. Termen telemedicin innebär att man ger vård på distans. Medimi är med sin teknik och sina kommunikationsmöjligheter väl lämpad att ingå i en sådan vårdkedja. Telemedicin är ett av de snabbast växande områdena inom läkemedelsbranschen. Inom segmentet telemedicin är det för MedicPens räkning ofta fråga om att integrera Medimi i kundens befintliga system som en del i kundens värdekedja. Patent MedicPen skyddas av patent i flera länder, såväl europeiska, asiatiska som amerikanska. Bolagets produkter är unika med sin kombination av enkelt handhavande och möjlighet till lagring av utmatningshistorik. Detta möjliggör säkrare dosering av läkemedel, i rätt tid och i rätt mängd. Principer för delårsrapportens upprättande Bolaget upprättar sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR1 t.o.m. RR 29. Aktien MedicPen AB (publ) listades den 11 december 2006 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 30 september 2011 var 29 326 172 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Teckningsoptioner Vid en extra bolagsstämma 2010-10-28 beslutade stämman att utfärda 1 000 000 teckningsoptioner till GEM, som ger innehavaren rätt att t.o.m. 2013-09-20 teckna 1 000 000 nyemitterade aktier till kursen 3,50 kr/aktie. Beslutet registrerades hos Bolagsverket 2010-12-30. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. Avlämnande av delårsrapport Halmstad, den 17 november 2011 MedicPen AB (publ) Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB