Reports

Publicerat: 2012-02-23 10:48:32

MedicPen AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 - Nettoomsättningen uppgick till 345 243 SEK (346 363) - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 958 297 SEK (-3 755 218) - Resultatet per aktie* uppgick till -0,14 SEK (-0,15) - Soliditeten per den 31 december 2011 uppgick till 53,4 % (35,80 %) *)Beräknat utifrån 29 326 172 antal aktier

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2011 - Europeiska Patentverket beviljar MedicPen's patentansökan på Medimi's unika egenskaper. Det beviljade patentet avser att Medimi kan ställa in flertablettsmedicinering på tablettnivå, och logga medicineringshistoriken. Det faktum att Medimi är patenterbar på denna nivå visar verkligen vilken unik produkt det är. - MedicPen tecknar distributionsavtal med den portugisiska distributören Prestifarma vars försäljningsorganisation täcker såväl Portugal som Spanien. Prestifarma har för avsikt att expandera internationellt genom etablera egna säljorganisationer i flera nya länder. - MedicPen och Ericsson Nikola Tesla tecknar Letter of Intent (LoI) där avsikten är att integrera Medimi i Ericssons produktportfölj Ericsson Mobile Health. Ericssons dotterbolag Ericsson Nikola Tesla utvecklar stora delar av Ericsson Mobile Health. - MedicPen genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionsbeloppet är 8 553 466,25 kr och emissionen är fullt garanterad genom ett garantikonsortium samt via teckningsförbindelser från huvudägarna. - MedicPen och Nabto ingår ett samarbetsavtal om leveranser av Medimi i Danmark inom vården. Avtalet är exklusivt avseende vårdsektorn med undantag för telemedicinbolag. - MedicPen tecknar distributörsavtal med Emtele som tillhandahåller produkter och tjänster som en service operator på den Finska marknaden. Emtele har för avsikt att sälja Medimi med sina tjänster kring GSM uppkoppling, service och support. - Första leveransen av Medimi till e-pill LLC i USA. E-pill Medication Reminders driver www.epill.com och är världens största internetförsäljare av tablettdispensers och elektroniska påminnelseprodukter för medicinering på konsumentmarknaden. - MedicPen ställer ut på årets Medica mässa i Düsseldorf tillsammans med den danska samarbetspartnern Nabto. Medica mässan i Düsseldorf är världens största fackmässa för medicinteknik. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 2011 - Danska Nabto ApS har startat ett pilotprojekt för vård i hemmet med Medimi. Målsättningen med projektet är att med modern teknik effektivisera hemvården, och på sikt genomföra lösningen nationellt i danska kommuner. - Automatladdaren premiärvisad. MedicPen visade, på branschmässan World Drug Delivery Summit 2012 i Berlin 16 - 18 januari, upp den nu färdigställda automatladdaren för storskalig påfyllning av Medimis tablettmagasin. - MedicPen AB (publ) har tecknat ett återförsäljningsavtal med Swiss Mobile Med. Swiss Mobile Med är ett team av specialister från IT- och sjukvårdssektorn som tillsammans har utvecklat innovativa Hi-Tech Mobile Health lösningar. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari - mars 2012: 2012-05-15 Halvårsrapport 2012: 2012-08-16 Delårsrapport januari - september 2012: 2012-11-15 Bokslutskommuniké för 2012: 2013-02-21 Vd har ordet, Tiden går fort när man har mycket att göra och 2011 har gått väldigt fort! Det känns bra att vi säljer, även om det ännu är på provstadiet, men det är framförallt spännande att Medimi väcker så stort intresse och bra gensvar hos våra kunder! Det är mycket på gång och våra anstängningar för att nå en global närvaro kommer att ge resultat. Jag känner att MedicPen har vind i seglen. Under senvåren genomförde bolaget en nyemission som tillförde bolaget 8,55 miljoner kronor. Styrelse och ledning köpte aktier för ca två miljoner kronor i emissionen. Det är mycket pengar för oss som privatpersoner. Med den kunskap som vi har om bolaget känner vi oss trygga i att investera i bolagets framtid, den senaste tidens oro i omvärlden till trots. Det MedicPen erbjuder är mycket bra! Vi har tecknat avtal med flera aktörer som ser en potential i våra produkter och vår teknologi. Antalet intressenter ökar nu sedan produktutbudet kompletterats med en Automatladdare för storskalig och snabb påfyllning av tabletter. Nu har vi ett flexibelt koncept, där vi kan sälja varianter av våra produkter till enskilda konsumenter, system i vården, storskalig användning inom framförallt läkemedelsindustrin m.m. Allt går ut på att man med våra produkter ska kunna hantera hela eller delar av medicineringskedjan från: påfyllning av tabletter, styrning av medicindoser, påminnelse, övervakning och registrering av medicineringen. Detta är mycket angeläget, eftersom den genomsnittliga följsamheten, (att medicin tas som ordinerat), är låga 50 %. Följsamhetsproblematiken är en av vårdens stora utmaningar. MedicPen kan hjälpa till att lösa detta problem och därmed öka patienternas välbefinnande och sänka kostnaderna inom vården. Vi har ett antal avtal och avsiktsförklaringar med företag som identifierat stora fördelar med våra produkter. MedicPen har avtal med återförsäljare som säljer direkt till konsument, vårdgivare, läkemedelsbolag och telekomaktörer. Den sistnämnda kategorin är företag inom telekomområdet, som vill bredda sitt utbud och förbättra vården, genom att utnyttja den infrastruktur som finns för trådlös kommunikation. Området kallas telemedicin, är relativt nytt, håller på att växa snabbt och bli riktigt stort. Bland dessa företag är Ericsson det mest kända företaget vi jobbar med. Vi har under året knutit till oss utländska återförsäljare både på den nordamerikanska marknaden och i flera europeiska länder. Detta kommer att bära frukt. Vi är med i utvärderingsfasen i ett antal olika projekt med stor potential. Allt som har med medicinering och medicinteknik att göra är förknippat med långa införsäljningsperioder. Det är normalt att det tar 2 - 4 år från det att man inleder en kontakt tills det blir någon fakturering att tala om. Vi har nu kommit nästan två år in i den fasen med några av våra kunder och arbetar ständigt på att fylla på med flera. För att snabba upp tiden det tar att generera kassaflöde för vi, förutom med branschens stora aktörer, parallella förhandlingar med mindre och medelstora, mer snabbfotade kunder som kan generera intäkter efter kortare införsäljningstid. Sammanfattningsvis var 2011 ett år med fokus på att komma ut på marknaden med bolagets produkter och ett år då vi positionerat oss väl för att generera intäkter. Under innevarande år 2012 räknar vi med att knyta ihop säcken. Med senaste tillskottet i produktutbudet Automatladdaren är vi en mer komplett leverantör och flera av de projekt som vi deltar i kommer att kunna materialiseras i skarpa affärer. Med stor tillförsikt om ett fortsatt gott 2012. Cristian Hallin VD MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB