Reports

Publicerat: 2022-02-10 08:45:00

Medimi AB: Medimi AB: Bokslutskommuniké 2021

Sammanfattning kvartal 4 2021


20210101 - 20211231

 • Nettoomsättningen ökade med 118 % och uppgick till 1,07 MSEK (0,49 MSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16,4 MSEK ( -13,6 MSEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,06 SEK)
 • Kassaflöde: 6,8 MSEK (-13,3 MSEK)
 • Soliditeten per den 211231 uppgick till 86 % (78 %)

* Beräknat utifrån 290 198 093 antal aktier

20211001 - 20211231

 • Nettoomsättningen ökade med 105 % och uppgick till 0,33 MSEK (0,16 MSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,37 MSEK (-3,06 MSEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till –0,02 SEK (-0,01 SEK)
 • Kassaflöde: -4,63 MSEK (-4,22 MSEK)  

* Beräknat utifrån 290 198 093 antal aktier
 

Fortsatt positiv utveckling i en utmanande omvärld
I summering har 2021 varit ett bra men utmanande år för Medimi, precis som för många andra företag. Trots en mycket volatil omvärld med global pandemi och strejk i Danmark har vi fortsatt att flytta fram positionerna och utvecklat bolaget. Den goda trenden vi såg i slutet av tredje kvartalet fortsatte underfjärde kvartalet och även om vi såg en kraftig reduktion i installationstakten i slutet av året (relaterat till Omikron) växte nettoomsättningen 2021 118 % jämfört med 2020 (0,49 till 1,07 MSEK). Tittar vi på det fjärde kvartalet isolerat 2021, ökade nettoomsättningen med 105 % (0,16 MSEK till 0,33 MSEK). Jämför vi tredje och fjärde kvartalet 2021 ökade nettoomsättningen med 38 % vilket bekräftar den goda utvecklingen. Tillsammans med våra partners har vi expanderat antalet avtal under året och vid årets slut hade vi 18 kommuner igång eller under implementering. Tyvärr, relaterat till pandemin, hann vi inte starta upp alla nya avtal under året. Under första kvartalet 2022 kommer vi att starta upp resterande avtal och fortsätta utveckla de kunder som redan använder vår lösning. Extra glädjande är att vi ser en signifikant större ”pipeline” med intresserade kunder i slutet av 2021 jämfört med föregående år.


Den danska marknaden varierade under året. Marknaden utvecklades starkt i slutet av kvartal tre och början av kvartal fyra. Spridningen av Omikron dämpade dock utvecklingen mot slutet av året. Många säljmöten samt uppstart av nya användare flyttades fram till 2022. Efter sommaren tog Aalborg, baserat på det goda resultatet av utvärderingen av vår lösning, ett nytt angreppssätt. Medimi®Smart är nu ett fullt integrerat verktyg i Aalborgs äldrevård och vi ser kontinuerligt nya installationer. Under året startade vi även upp region Mittjylland, som är den andra största regionen i Danmark med 19 kommuner. Samarbetet med ATEA flöt på bra och vi ser ett ökat antal kunder som vi har dialog med i Danmark. Ett bra bevis på värdet av Medimi®Smart är att både TIM-kommunerna på Nordjylland och region Mittjylland förlängde sina kontrakt under året.


Sverige fortsatte att vara en utmanande marknad där dospåsar har en stark ställning. Vi har arbetat mycket med att överklaga upphandlingar under året, tyvärr utan resultat. Trots detta ser vi ett ökat intresse och en ökad kännedom om Medimi under andra halvan av 2021. Vår marknadsföring och vårt säljarbete gör att vi nu är med tidigare i dialogen med kommuner som tittar på lösningar inom medicinhantering. Detta tillsammans med samarbetet vi har satt på plats med Apoteksgruppen under perioden gör oss till en starkare spelare på den svenska marknaden.


Den norska marknaden utvecklades inte riktigt i den takt vi hade hoppats på under året. Vi är såklart mycket nöjda med de avtal vi signerat, men det var en besvikelse att vi inte kunde starta upp något av dessa innan årets slut. Detta relaterar till påverkan av Omikron. Under året har vi arbetat nära vår samarbetspartner Hepro med att marknadsföra och integrerat vår lösning med deras plattform. Medimi®Smart är nu en känd lösning på den norska marknaden och genererar mycket intresse.
Under året har vi fortsatt arbetet med att förbättra lösningens kvalitet och kostnad för support och underhåll. Tack vare detta kommer vi att kunna öka antalet installationer avsevärt med existerande kostnadsmassa vilket kommer att påverka våra marginaler positivt.


Fastän vi mer är dubblade omsättningen både för helåret 2021 och fjärde kvartalet nådde vi inte upp till de nivåer vi planerat relaterat till påverkan av den rådande pandemin. Resultatet för helåret 2021 försämrades från -13,6 till -16,4 MSEK. Samtidig ser vi att den ökade försäljningen i kombination med de förbättringar vi genomfört på plattformen ger en positiv effekt på både bruttomarginalen och marginalen efter finansiella poster.  Kassaflödet under året uppgick till 6,8 MSEK (-13,3). Under året genomförde vi en företrädesemission som genererade 21, 1 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen innehåller även en lösning för teckningsoptioner vilka kommer att exekveras under andra kvartalet 2022.
 

Vi är nu väl rustade för att arbeta under en mer normal marknadssituation. Antalet installerade enheter växer, vi har avtal som skall implementeras samt säljprocesser som skall avslutas. Detta sammantaget bådar för att den goda trenden i slutet på 2021 kommer att fortsätta. I och med detta vill jag tacka alla på Medimi samt våra samarbetspartners för allt gott arbete under 2021.
Jan Andersson, VD Medimi AB

 

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2021

 • Medimi AB meddelar den 7 oktober att VD Jan Andersson har meddelat styrelsen att han önskar sluta som vd i bolaget. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till dess att en ny VD har rekryterats, dock längst fram till den 6 april 2022
 • Medimi AB meddelar den 25 oktober att styrelsen påbörjat rekryteringsprocessen av ny VD. Målsättningen är att den skall vara klar i slutet av 2021/början av 2022.
 • Medimi AB meddelar den 1 november att Struer kommun startar upp Medimi®Smart på äldreboende. Som tidigare kommunicerats har Medimi AB ett avtal med Region Mittjylland i Danmark. Struer är en av de kommuner som implementerar Medimi®Smart. Kommunen har redan ett antal vårdtagare inom hemsjukvård i gång och kommer nu även att starta upp en hel avdelning på ett äldreboende.
 • Medimi AB meddelar den 9 november att bolagets aktiviteter i Norge fortsätter att ge resultat. Bolagets partner, Hepro A/S, startar upp projekt med Medim®Smart i Hitra kommun. Totalt är målsättningen att implementera upp till 30 enheter sammanlagt i kommunen under våren 2022.
 • Medimi AB meddelar den 23 november att Malmö Universitet startar upp studie med Medimi®Smart
 • Medimi AB meddelar den 21 december att bolaget startar upp samarbete med Apoteksgruppen
 • Medimi AB meddelar den 28 december att bolaget har rekryterat Alexander Johansson som ny verkställande direktör. Alexander Johansson har en omfattande och gedigen erfarenhet av affärsutveckling, internationell försäljning och kommersialisering från ledande positioner i små och stora bolag i olika branscher såsom medicinteknik, konsumentvaror och telekom. Han har en stor vana vid att utveckla internationella affärer, implementera tillväxtstrategier, bygga effektiva organisationer samt en hög teknisk kompetens.


Tidpunkter för ekonomisk information

 • Publicering av årsredovisning 2021: 2 mars 2022
 • Årsstämma 2022: 23 mars 2022
 • Delårsrapport kvartal 1 2022: 9 maj 2022
 • Delårsrapport kvartal 2 2022: 8 augusti 2022
 • Delårsrapport kvartal 3 2022: 10 november 2022

Medimi AB (publ), VD Jan Andersson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0733-600196.

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB