Reports

Publicerat: 2012-05-14 10:33:01

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-03-31

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 * Kliniska studien MF02 med Strokefinder R10 pågår på SU enligt plan. * Första generationens mössa för övervakning till Strokefinder M100 blev färdigställd för tester på friska frivilliga i mars. * Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK -1 091 254 (-49 935) * Resultat per aktie uppgick till SEK -0,12 (0,00)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Pågående kliniska studien MF02 av Strokfinder R10 på Sahlgrenska Universitets Sjukhus fortskrider enligt plan och med tillfredsställande resultat. Första generationen av Medfields övervakande mössa Strokefinder M100 blev färdig i mars. Den kommer ingå i en klinisk studie, MF03, för nattlig övervakning av TIA-patienter, som har förhöjd risk av att drabbas av stroke, på Sahlgrenska Universitets Sjukhuset. På extra bolagsstämma den 13 februari beslutade stämman att gå vidare med att göra bolaget publikt inför listning på Aktietorget och därtill knuten listningsemission, som planerats under hösten 2011. Stämman beslutade om en aktiesplit om 40:1 varvid antalet aktier 221 761 stycken, plus höstens nyemission om 9 806 aktier vilket ger totalt 231 567 aktier, till att bli 9 262 680 stycken. Stämman beslutade om fondemission, vilket innebär att kvotvärdet per aktie ökas från 2,5 öre till 7,5 öre per aktie, varpå aktiekapitalet ökar ifrån att ha varit 221 761 kronor, plus höstens nyemission om 9 806 kronor vilket ger totalt 231 567 kronor, vilket efter fondemissionen ökat till 694 701 kronor. Fondemissionen genomförs utan att antalet aktier förändras. Stämman beslutade ge styrelsen ett bemyndigande om att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 3 000 000 aktier, med eller utan befintliga aktieägares företrädesrätt. Stämman beslutade slutligen även att göra bolaget publikt varvid även en anpassad bolagsordning antogs. Tidigare aktieägaravtal upplöstes därpå. Styrelsen beslutade på styrelsemöte den 17 februari, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma, att genomföra den planerade emissionen inför listning på Aktietorget. Emissionen gavs en teckningstid från 20:e februari till 27:e mars, en teckningskurs på 3,90 kr/aktie och en maximal omfattning på 2 200 000 aktier som motsvarar 8 580 000 kr. Under mars månad genomfördes roadshow med 14 aktieträffar där bolaget presenterades publikt. Likaså marknadsfördes bolaget i valda tidsskrifter och i elektronisk media. Arbetet skedde i samarbete med AktieTorget Väst. Väsentliga händelser efter periodens utgång I början på april framgick det att emissionen som stängde den 27:e mars tecknats av totalt 558 nya aktieägare som tillsammans tillför Bolaget drygt 6,9 miljoner kronor. Totalt emitterades 1 792 620 nya aktier. 24 april anslöts Medfield till AktieTorget och första handelsdag skedde 2:e maj enligt plan. Medfield Diagnostics i korthet Medfield Diagnostics har som affärsidé att utveckla och sälja medicintekniska produkter inom diagnostik baserad på mikrovågsteknik. Medfields första affärsområde är inom strokediagnostik. Stroke är den tredje dödligaste åkomman i Sverige med ca 30 000 personer drabbade årligen. I USA är siffran ca 800 000 och i Europa ca 1,1 miljoner drabbade årligen. Stroke är den vanligaste orsaken till bestående handikapp hos vuxna vilket gör stroke till den dyraste åkomman i västerländsk vård. Under 2003 godkändes trombolysbehandling i det akuta skedet. Behandlingen har större effekt ju snabbare det sätts in vilket medför minskad invalidiseringsgrad och kortare rehabiliteringstid. Innan behandling måste stroke till följd av blödning uteslutas. Idag görs detta med CT vilket medför att viktig tid försvinner i transporter till diagnosutrustning, som resulterar i att endast 3-7% hinner få behandling. Andelen behandlade kan ökas avsevärt med en diagnos tidigare i vårdkedjan som förväntas ge stora effekter på dels minskade rehabiliteringskostnader och dels för varje enskild strokepatient med minskad invalidiseringsgrad. Medfield utvecklar mikrovågsbaserade diagnostiskinstrument som kan göras mobila, användas på strokeenheter och i ambulanser, och därmed möjliggöra trombolysbehandling i betydligt större grad än vad som idag är möjligt. Som en första produkt har Medfield lanserat Strokefinder R10 avsedd för forskningsmarknaden inom stroke och neurorelaterade sjukdomar. Medfield Strokefinder R10 Medfields första produkt, Strokefinder R10, riktar sig till forskande läkare inom stroke och neurosjukvård vid universitetssjukhus. Systemet är utformat för att kombinera maximal prestanda med maximal flexibilitet och kan ställas in både på att göra enskilda mätningar eller över tid för monitoreringsstudier. Medfield Strokefinder M100 Medfields övervakningsprodukt Strokefinder M100, är avsedd att användas för övervakning av riskpatienter, TIA-patienter nattetid på strokeavdelningar globalt. I Sverige drabbas ca 10 000 av TIA (Transatorisk Ischemisk Attack) som är en övergående stroke. 10 procent drabbas av en full stroke inom två dagar efter en TIA. Idag kommer patienter med identifierad TIA akut in till strokeenheten och genomgår en snabbutredning varvid lämplig behandling som blodtryckssänkande och blodförtunnande medicin sätts in. Patienten stannar på strokeenheten i 2-3 dagar för övervakning för att se om en stroke uppstår. Med Strokefinder M100 sover patienten med en mössa med antenner som larmar personalen så att patienten kan väckas när stroke slår till nattetid. En tidigare behandling innebär således att en mindre del av hjärnan hinner skadas av syrebrist. Detta leder till en snabbare rehabilitering och en minskad invaliditet för den enskilde patienten. Även för sjukhusen har en tidigare behandling en positiv effekt; både direkta kostnader samt omvårdnad/rehabiliteringskostnader i det längre perspektivet (livstid) sjunker. Strokefinder M100 kommer lanseras under slutet av 2013. Medfield Strokefinder D1000 De resultat som erhålls ur utvecklingsarbetet med Strokefinder R10 och framöver även med M100 bygger till stor del den evidens som behövs för att kunna flytta ut tekniken hela vägen ut till ambulansen. Strokefinder D1000 med planerad lansering under 2015 skall användas för att utesluta blödning till följd av stroke redan i ambulansen. När detta kan ske kan behandling startas betydligt tidigare än idag som dels innebär minskat lidande för de enskilda patienterna samtidigt som stora kostnader relaterade till strokerehabilitering kommer kunna sparas. VD kommenterar Det har varit en spännande resa att ta Medfield till ett publikt bolag och mycket upplyftande att få så bra respons som vi fått under vår listningsemission. Extra roligt är att vi sett så stort intresse ifrån vårdpersonal och patientgrupper, där både många läkare och även Strokeföreningen Skaraborg ingår bland de nya aktieägarna. Detta stärker oss i vår uppfattning att vi har ett stort reellt behov inom strokevården som vi kan möta med våra diagnostiska produkter. Aktien Aktien i Medfield Diagnostics AB (publ) listades på AktieTorget den 2 maj 2012. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Per den 31 mars 2012 uppgick antalet aktier i Medfield till 11 055 300 stycken. Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter 2012-05-14 Delårsrapport ett 2012-08-13 Halvårsrapport 2012-10-08 Delårsrapport tre 2013-02-18 Bokslutskommuniké för 2012 Avlämnande av delårsrapport Göteborg den 14 maj Medfield Diagnostics AB (publ) Styrelsen Stefan Jacobsson Styrelseordförande Arne Ferstad Styrelseledamot Andreas Fhager Styrelseledamot Mikael Persson Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB