Hem

Reports

Publicerat: 2012-05-15 13:06:35

MedicPen AB: Delårsrapport MedicPen AB (publ) 1 januari - 31 mars 2012

Sammanfattning av första kvartalet 2012 * Nettoomsättningen uppgick till 63 901 SEK (75 590) * Resultat efter finansiella poster uppgick till -982 496 SEK (-327 512) * Resultatet per aktie uppgick till -0,04 SEK * Soliditeten per 31 mars 2012 uppgick till 44% Beräknat utifrån 29 326 172 antal aktier

Väsentliga händelser under första kvartalet 2011 * Danska Nabto ApS har startat ett pilotprojekt för vård i hemmet med Medimi. Målsättningen med projektet är att med modern teknik effektivisera hemvården, och på sikt genomföra lösningen nationellt i danska kommuner. Huvudaktörer i projektet förutom Nabto, är Pallas Informatics och TeleNor. * MedicPen visade, på branschmässan World Drug Delivery Summit 2012 i Berlin 16 - 18 januari, upp den nu färdigställda automatladdaren för storskalig påfyllning av Medimis tablettmagasin. * MedicPen AB (publ) har tecknat ett återförsäljningsavtal med Swiss Mobile Med, vilket ger detta bolag rätten att integrera Medimi i sitt befintliga system. Swiss Mobile Med är ett team av specialister från IT- och sjukvårdssektorn som tillsammans har utvecklat innovativa Hi-Tech Mobile Health lösningar. * Under vecka 9 presenterade Swiss Mobile Med (Swissmed) Medimi på Mobile World Congress i Barcelona, världens största och mest bevakade event för telekomindustrin. * MedicPen och Koreanska H3 System tecknar avtal om försäljning av Medimi. Avtalet ger H3 System möjlighet att integrera Medimi i sina system samt sälja Medimi till sina kunder. H3 System grundades 2003 och har bland annat varit medlem i Continua Health Alliance sedan 2009. * MedicPen och Pharma Consulting Group med säte i Uppsala tecknar avtal om integrering av bolagens produkter Viedoc och Medimi samt gemensam marknadsföring och försäljning av det unika konceptet. Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har kommunicerats efter periodens utgång. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari - mars 2012: 2012-05-15 Halvårsrapport 2012: 2012-08-16 Delårsrapport januari - september 2012: 2012-11-15 Bokslutskommuniké för 2012: 2013-02-21 VD:s kommentar Det går framåt! Och MedicPen kommer närmare den punkt då vi levererar i större omfattning på de ingångna avtalen. Jag lägger mycket av min tid på resande fot för att träffa våra kunder och potentiella sådana. Reaktionen som vår produkt Medimi får är positiv. Att vi redan ingått flera försäljningsavtal är ett tydligt tecken på det. Vi har identifierat vilka marknader vi vill komma in på och vi har listat vilka kunder vi helst vill ha. Vi har kontaktat dessa och i skrivande stund pågår flera förhandlingar på olika delmarknader. Listan över våra mest önskvärda samarbetspartners toppas av stora aktörer. Det innebär inte att vi utesluter andra aktörer. Det finns många delmarknader och marknadsnischer att agera på. De största företagen som vi har kontakt med är också de där det tar längst tid att komma till avslut, men i gengäld kan varje sådan kund generera stor försäljning. Strategin att sälja framförallt till stora kunder är den som styrelsen stakat ut, och som vi är övertygade om gynnar bolaget bäst. Vår bedömning är att det kan "smälla till" och snabbt bli fråga om större volymer med kort varsel. Responsen från kunderna tyder på det och vi rustar bolaget för att klara av detta. Lite om händelserna under kvartalet: Tillsammans med danska Nabto, som är ett danskt spjutspetsföretag har vi kommit in på spännande projekt där danska kommuner satsar på nya lösningar för att förbättra vården och göra den mer effektiv. Det har lett till flera projekt i pipelinen som vi kommer att återkomma om. Automatladdaren som vi utvecklat tillsammans med amerikanska och danska leverantörer är klar, och glädjande nog kunde vi presentera den på branschmässan World Drug Delivery Summit 2012 i Berlin i januari. Att kunna automatisera en så stor del av logistiken som att fylla Medimis tablettmagasin maskinellt har setts som en stor fördel vid exempelvis kliniska prövningar, men också inom vården. Automatladdaren höjer värdet och ökar intresset för MedicPens produktkoncept. Vidare har vi under kvartalet undertecknat tre försäljningsavtal. Två med telemedicinföretag, en bransch med snabb tillväxt, och ett tredje avtal med ett CRO företag. Det första avtalet ingicks med Swiss Mobile Med som kommer att sälja Medimi tillsammans med egna telemedicinska lösningar. Bolaget grundades av ett team bestående av specialister från IT- och sjukvårdssektorn som tillsammans har utvecklat innovativa Hi-Tech Mobile Health lösningar. Under kvartalet träffades ytterligare ett avtal med ett telemedicin bolag, det Koreanska H3 Systems. Den Asiatiska marknaden är den där utvecklingen går snabbast och där benägenheten att ta till sig ny teknik är störst. H3 System är en ledande aktör inom telemedicin i Asien. Vårt första avtal med ett CRO företag är i hamn i och med avtalet med och Pharma Consulting Group (PCG) i Uppsala, och det glädjer oss mycket. CRO är en förkortning av contract research organization och är en typ av konsultföretag som läkemedelsbolagen anlitar för att genomföra exempelvis kliniska prövningar. Avtalet med PCG handlar om att integrera bolagens produkter, PCG:s Viedoc och MedicPens Medimi, samt gemensamt marknadsföra och försälja ett unikt koncept. Båda PCG och MedicPen kommer att visa den kombinerade produkten för sina respektive kunder över hela världen. I början på mars månad ställde Swiss Mobile Med ut Medimi på Mobile World Congress i Barcelona, världens största och mest bevakade event för telekomindustrin. Jag var själv på mässan och hade intensiva dagar där som fördjupat en del kontakter och som fått i gång några nya. Sammanfattningsvis kan sägas att det är mycket som går vår väg och flera kunder är på väg att bestämma sig för Medimi! Cristian Hallin, VD MedicPen AB MEDICPEN OCH MEDIMITM Bakgrund - statistik över följsamhet MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort visar nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till: * 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus. * 25 procent av alla intagningar av patienter över 65 år. * 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar. * Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet. Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm MedicPen Aktiebolag (publ) MedicPen Aktiebolag (publ) ("MedicPen") är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 1 300 aktieägare. MedicPen har sitt huvudkontor i Halmstad. Medimi - ett system för medicineringshjälp MedicPen säljer ett komplett system för hantering av medicinering i tablettform. Medimi är ett medicineringshjälpmedel som består av en datoriserad tablettdispenser. Medimi finns i olika storlekar och med olika tekniskt innehåll för att passa olika patientbehov. I dagsläget tillhandahåller MedicPen tre storlekar för upp till sex olika mediciner som kan innehålla 90 tabletter. Mjukvaran i Medimi håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt. Medimi finns i två utföranden, Basic och Advanced. Advanced är försedd med ett högre teknikinnehåll; mer avancerad mjukvara. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat. Medimi finns med GSM, Bluetooth och USB. Väljer man GSM är det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större kunder tillhandahåller MedicPen ett kommunikationsprotokoll som ger möjlighet att göra så kallade appar. Tablettmagasinen är en central del i Medimi-systemet. Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker. Systemet inkluderar även automatladdare, en bordsmaskin som fyller tablettmagasinen automatiskt på några sekunder. Målgrupperna för ett system med automatladdare är läkemedelsbolag som gör kliniska studier, äldrevård och långvård samt vårdbolag. Fördelarna med automatladdare är stora tidsbesparingar samt högre säkerhet. Apotek och privatkund En stor anledning till feldoseringar och sämre hälsotillstånd beror på glömska hos den som tar medicinen. Medimi hjälper patienten att inta rätt medicindos vid rätt tillfälle. Medimi kan laddas med upp till sex olika slags mediciner. Vid påfyllning av medicin behöver man inte blanda tabletterna utan de olika medicinerna fylls i separata magasin. Det gör hanteringen säkrare och snabbare. För anhöriga är det en trygghet att veta att Medimi underlättar för patienten att inta sin viktiga medicin med rätt dos i rätt tid. Läkemedelsindustrin Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi ett pålitligt verktyg för att underlätta följsamhet av en ordination. Genom Medimi kan antalet feldoseringar reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet ger betydande besparingar och ökade intäkter. Vid en studie på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ledde användandet av MedicPens produkter till att följsamheten ökade till över 95 %. Under studien genomfördes blodprov som också visade att mängden aktiva substanser som medicinen tillförde också förbättrades. Kliniska prövningar En av styrkorna med Medimi är att den kan utrustas med olika typer av mobil kommunikation som GSM eller Bluetooth. Medimi skickar då följsamhetsdata i realtid. All statistik över medicineringen registreras och överförs så att analys och utvärdering kan ske. Genom att Medimi säkerställer bättre följsamhet kommer läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar att erhålla säkrare kliniska resultat, med färre antal testpersoner. Sjukhus och äldreboende Genom att använda Medimi på äldreboende och i vården får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får medicin som ordinerat. Tabletthanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi ifall patienten inte matar ut medicinen. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen. Hemsjukvård Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mejl från Medimi ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut medicindosen. Via sms eller mejl kan man få följsamhetsdata kopplad till patientens sjukjournal. Telemedicin, e-hälsa och integrering i andra system Medimi är unik eftersom man fjärrstyrt kan och göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi är ute hos patient. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinen, och den mobila överföringstekniken möjliggör kommunikation från och till Medimi. Då kan man till exempel stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen eller till och med starta en ny medicinering ifall den finns förberedd i Medimi. Det ger en dosflexibilitet som är helt unik. Vidare är det så att olika delar inom läkemedelsbranschen har olika kravspecifikationer. Den hantering och teknik som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som behövs när en privatperson skall använda Medimi för eget bruk. MedicPen uppfyller dessa helt olika kravspecifikationer och för flera andra användningsområden rörande medicinering. Medimi är konstruerad för att lätt anpassas till olika kunders behov. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. Avlämnande av delårsrapport Halmstad den 15 maj 2012 MedicPen AB (publ) Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration