Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-03-02 14:30:00

Medimi AB: Kommentar till årsredovisning Medimi AB 2021

Utdrag om "fortsatt drift" från revisionsberättelsen från Bolagets revisorer (Baker Tilly)

Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa uppmärksamhet på redogörelsen i förvaltningsberättelsen där det framgår att bolaget kontinuerligt utvärderar emissioner som alternativ för att säkerställa bolagets finansiering. Kapitaltillförsel är nödvändig för att säkerställa den fortsatta driften de kommande tolv månaderna.

Bolagets skrivning om fortsatt drift i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2021

Styrelsen utvärderar kontinuerligt företrädesemissioner och riktade emissioner som alternativ för att säkerställa bolagets finansiering. Aktiekapitalet kommer att skrivas ner ytterligare under våren för att utöka flexibiliteten i bolagets drift. Vidare, relaterat till den företrädesemission som genomfördes under 2021 kommer lösningen med teckningsoptioner att realiseras i slutet av maj, början på juni månad 2022. Det förväntade kapitaltillskottet från optionerna är kopplade till den genomsnittliga aktiekursen vid realiseringen enligt tabellen nedan.

  • Vd och styrelse arbetar kontinuerligt med att reducera kostnaderna för att driva bolaget samt att accelerera intäkterna
  • Kostnaden för att driva bolaget har genomgåtts i detalj under december 2021 för att reducera kostnadsbudgeten för 2022
  • Utveckling och förbättring av lösningen har gjorts under 2021 vilket kommer att påverka driftkostnaden för lösningen positivt under 2022
  • Bolaget kommer inte att överklaga upphandlingar i samma utsträckning som man gjort under 2021 då det inte givit någon effekt och det har varit mycket kostsamt
  • På intäktssidan har bolaget 18 avtal under drift eller uppstart samt en betydligt större pipeline av nya potentiella kunder jämfört med början av 2021

Ovanstående aktiviteter, i kombination med en återgång till en mer normal marknadssituation, förväntas säkerställa den långsiktiga driften av bolaget.

För mer information kontakta: Medimi AB (publ), VD Jan Andersson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0733-600196.

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB

Prenumeration