Reports

Publicerat: 2012-08-13 10:26:38

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-06-30

Sammanfattning av delårsrapport Första halvåret 2012 * Kliniska studien MF02 med Strokefinder R10 pågår på SU som förväntas vara klar i september/oktober. * Kliniska studien MF03 har blivit godkänd av Läkemedelsverket och planeras starta under september/oktober direkt efter MF02. * Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås är ny framtida användare av Strokefinder R10 och skall delta i MF03. * En nyemission genomfördes som tecknades av 558 nya aktieägare som tillsammans tillförde bolaget 6,99 miljoner kronor. * Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK -1 954 119 (-422 007). * Resultat per aktie uppgick till SEK -0,18 (-0,04).

Väsentliga händelser under första halvåret 2012 I början på april framgick det att emissionen som genomfördes under våren tecknats av totalt 558 nya aktieägare som tillsammans tillför Bolaget 6,99 miljoner kronor. Totalt emitterades 1 792 620 nya aktier. 24 april anslöts Medfield till AktieTorget och första handelsdag skedde 2 maj. Pågående kliniska studien MF02 med Strokefinder R10 på Sahlgrenska Universitetssjukhus fortskrider enligt plan och med tillfredsställande resultat. Studien har förlängts något för att möjliggöra en bättre övergång till MF03 och förväntas avslutas i september/oktober. Kliniska studien MF03 har detaljplanerats och anpassats för fokus på monitorering av TIA och strokepatienter. Studien är Medfields första multicenterstudie då både Sahlgrenska Universitetsjukhus och Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås är deltagande center. Första generationen av Medfields övervakande mössa Strokefinder M100 blev färdig i mars. Justeringar av mössan genomförs baserade på test med friska frivilliga för att säkerställa att bekvämligheten är tillfredsställande inför användning på patient inom MF03 under hösten. Produktutveckling av Strokefinder M100 fortgår enligt plan med utvärdering av möjliga plattformar för elektronikenheten. Dessa testas för att matcha prestanda och komponentpris mot mätbehov. Sammarbete med Medos har initierats som stöd för arbetet med CE-märkning för Strokefinder M100 inför lansering under hösten 2013. De uppskalade kliniska aktiviteterna med bland annat mätsystem till SÄS i Borås och produktutvecklingen är planenliga och huvudorsaken till den ökade kostnadsbilden gentemot förra årets halvår. Väsentliga händelser efter periodens utgång Under sommaren bjöds Medfield in av Akuttmedisinsk Seminar 2012 i Oslo för presentation av Medfields koncept och kliniska resultat. Seminariet äger rum i slutet av augusti riktar sig mot både kliniker och industri involverade i norsk akutsjukvård. Intresset i Norge för Medfields tidsbesparande möjligheter inom strokevården är extra stort då transporttiden till sjukhus är lång för en stor del av befolkningen till följd av landets geografi. Kliniska studien MF03 godkändes av Läkemedelsverket utan anmärkningar i början av augusti. VD kommenterar Det har varit en medryckande resa att ta Medfield till ett publikt bolag och mycket upplyftande att få så bra respons som vi fått under vår listningsemission. Extra roligt är att vi sett så stort intresse ifrån vårdpersonal och patientgrupper, där både många läkare och även Strokeföreningen Skaraborg ingår bland de nya aktieägarna. Det är tillfredsställande att efter finansieringsarbetet i början av året nu se utvecklingen inom de två kliniska studier, MF02 och MF03, som vi under hösten avslutar respektive startar upp. Likaså är arbetet med Strokefinder M100 nu i full gång där vi i kontakten med utvecklingspartners fått bekräftat att Göteborg är rätt stad för utveckling av mikrovågsbaserade system. Det kommer bli en spännande höst inom både de kliniska och de produktrelaterade projekten. Medfield Diagnostics i korthet Medfield Diagnostics har som affärsidé att utveckla och sälja medicintekniska produkter inom diagnostik baserad på mikrovågsteknik. Medfields första affärsområde är inom strokediagnostik. Stroke är den tredje dödligaste åkomman i Sverige med ca 30 000 personer drabbade årligen. I USA är siffran ca 800 000 och i Europa ca 1,1 miljoner drabbade årligen. Stroke är den vanligaste orsaken till bestående handikapp hos vuxna vilket gör stroke till den dyraste åkomman i västerländsk vård. Under 2003 godkändes trombolysbehandling i det akuta skedet. Behandlingen har större effekt ju snabbare det sätts in vilket medför minskad invalidiseringsgrad och kortare rehabiliteringstid. Innan behandling måste stroke till följd av blödning uteslutas. Idag görs detta med CT vilket medför att viktig tid försvinner i transporter till diagnosutrustning, som resulterar i att endast 3-7% hinner få behandling. Andelen behandlade kan ökas avsevärt med en diagnos tidigare i vårdkedjan som förväntas ge stora effekter på dels minskade rehabiliteringskostnader och dels för varje enskild strokepatient med minskad invalidiseringsgrad. Medfield utvecklar mikrovågsbaserade diagnostiskinstrument som kan göras mobila, användas på strokeenheter och i ambulanser, och därmed möjliggöra trombolysbehandling i betydligt större grad än vad som idag är möjligt. Som en första produkt har Medfield lanserat Strokefinder R10 avsedd för forskningsmarknaden inom stroke och neurorelaterade sjukdomar. Medfield Strokefinder R10 Medfields första produkt, Strokefinder R10, riktar sig till forskande läkare inom stroke och neurosjukvård vid universitetssjukhus. Systemet är utformat för att kombinera maximal prestanda med maximal flexibilitet och kan ställas in både på att göra enskilda mätningar eller över tid för monitoreringsstudier. Medfield Strokefinder M100 Medfields övervakningsprodukt Strokefinder M100, är avsedd att användas för övervakning av riskpatienter, TIA-patienter nattetid på strokeavdelningar globalt. I Sverige drabbas ca 10 000 av TIA (Transatorisk Ischemisk Attack) som är en övergående stroke. 10 procent drabbas av en full stroke inom två dagar efter en TIA. Idag kommer patienter med identifierad TIA akut in till strokeenheten och genomgår en snabbutredning varvid lämplig behandling som blodtryckssänkande och blodförtunnande medicin sätts in. Patienten stannar på strokeenheten i 2-3 dagar för övervakning för att se om en stroke uppstår. Med Strokefinder M100 sover patienten med en mössa med antenner som larmar personalen så att patienten kan väckas när stroke slår till nattetid. En tidigare behandling innebär således att en mindre del av hjärnan hinner skadas av syrebrist. Detta leder till en snabbare rehabilitering och en minskad invaliditet för den enskilde patienten. Även för sjukhusen har en tidigare behandling en positiv effekt; både direkta kostnader samt omvårdnad/rehabiliteringskostnader i det längre perspektivet minskar. Strokefinder M100 kommer lanseras under slutet av 2013. Medfield Strokefinder D1000 De resultat som erhålls ur utvecklingsarbetet med Strokefinder R10 och framöver även med M100 bygger till stor del den evidens som behövs för att kunna flytta ut tekniken hela vägen till ambulansen. Strokefinder D1000, med planerad lansering under 2015, skall användas för att utesluta blödning till följd av stroke redan i ambulansen. När detta kan ske kan behandling startas betydligt tidigare än idag. Detta innebär dels minskat lidande för de enskilda patienterna samtidigt som stora kostnader relaterade till strokerehabilitering kommer kunna sparas. Aktien Aktien i Medfield Diagnostics AB (publ) listades på AktieTorget den 2 maj 2012. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Per den 30 juni 2012 uppgick antalet aktier i Medfield till 11 055 300 stycken. Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter 2012-10-08 Delårsrapport tre 2013-02-18 Bokslutskommuniké för 2012 Avlämnande av delårsrapport Göteborg den 13 augusti Medfield Diagnostics AB (publ) Styrelsen Stefan Jacobsson Styrelseordförande Arne Ferstad Styrelseledamot Andreas Fhager Styrelseledamot Mikael Persson Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB