Reports

Publicerat: 2012-08-16 09:57:25

MedicPen AB: Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

2012-01-01 - 2012-06-30 (6 månader) * Nettoomsättningen uppgick till 169 797 SEK (117 323) * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 187 920 SEK (-1 095 375) * Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 SEK * Soliditeten per den 30 juni 2012 uppgick till 27,3 % Beräknat utifrån 24 438 477 antal aktier 2012-04-01 - 2012-06-30 (3 månader) * Nettoomsättningen uppgick till 105 896 SEK (41 733) * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 205 424 SEK (-800 339) * Resultat per aktie* uppgick till - 0,05 SEK Beräknat utifrån 24 438 477 antal aktier

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2012 * MedicPen genomförde en företrädesemission av units med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj. Nyemissionen kunde vid full teckning tillföra bolaget ca 11,7 miljoner SEK före emissionskostnader. Nyemissionen var partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av ca 8,8 miljoner SEK (75 %), vilket var det belopp som slutligen emitterades. Vidare erhöll de som tecknade units en Teckningsoption (TO1) per unit. TO1 har teckningstid mellan 1 september 2012 fram tills 31 december 2012, teckningskursen är 1,40 kr och det krävs två optioner för att teckna en ny aktie. Antal nya teckningsoptioner efter emissionen är: 11 005 000. Således kan ytterligare medel komma att tillföras bolaget. * MedicPen och Ven Bios med säte i Madrid tecknar avtal om Försäljning av Medimi i Spanien. Avtalet är ett genombrott på den Spanska marknaden och ger Ven Bios rätt att agera som distributör av Medimi systemet i Spanien. Ven Bios är en distributör som säljer medicinteknikprodukter till sjukhus, äldreboende och apotek. * Avtal tecknat med Telenor. Avtalet innebär ett globalt genombrott inom operatörsbaserad telemedicin och ger Telenor rätt att sälja huvudprodukten Medimi till alla nuvarande kunder och tillkommande kunder över hela världen. Avtalet är tecknat mellan MedicPen och Telenor Ungern varifrån en del av Telenors satsning på telemedicin koordineras. Medimi kommer att vara en del av denna satsning. Väsentliga händelser efter periodens utgång * Emissionen i MedicPen är registrerad hos Bolagsverket och de nya aktierna och teckningsoptionerna levererade till respektive depå/VP-konto. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport, januari - september 2012 2012-11-15 Bokslutskommuniké för 2012 2012-02-21 VD har ordet Att introducera en helt ny typ av produkt på marknaden är ett stort och resurskrävande arbete. Det var därför vi tog det säkra före det osäkra och genomförde en företrädesemission under juni månad. Utfallet blev att bolaget tillfördes 8,8 miljoner kronor. Detta är ett mycket viktigt kapitaltillskott för MedicPen i vårt arbete på kundsidan. Än så länge är vi i den fasen att vi tar små steg framåt med ganska många kunder parallellt, för att känna oss för och bättre veta var vi snart kan ta de riktigt stora kliven. Vi har nu en diger projektportfölj med projekt som varit i gång kortare eller längre tid och där vi nu efter att ha jobbat med kunderna bättre kan utläsa var vi ska satsa våra resurser på kort och lång sikt. Nya kunder kommer till och några kan försvinna. Konjunkturläget internationellt, kriserna i vår omvärld, gör att det rent generellt tar längre tid och är svårare att komma framåt i affärer. Till glädjeämnena hör att Medimi får fortsatt gott gensvar och nya aktörer i olika nischer på marknaden intresserar sig för att integrera Medimi i sina system. En kund som vi kunnat tillkännage under kvartalet är Telenor som med sina 145 miljoner användare är en av världens största telekomaktörer och som nu riktar sina blickar mot området e-hälsa. I denna satsning är man i gott sällskap då flera av världens största telekombolag gör satsningar inom området. Vår produkt Medimi har uppmärksammats för sina unika egenskaper och möjligheter. Vi känner att potentialen för våra produkter är enorm inom denna marknadsnisch. Den befinner sig i sin linda men kommer troligtvis att växa explosionsartat inom en ganska nära framtid, och där är vi med! Förutom avtal om försäljning till giganter som Telenor och Ericsson, som vi tecknat en avsiktsförklaring med och som vi jobbar intensivt med sedan en tid tillbaka, jobbar vi också med andra kunder. Ett exempel på en sådan är det spanska företaget Ven Bios som säljer medicintekniska produkter till apotek och sjukhus på den spanska marknaden. Vår strävan är att hitta en bra avvägning mellan affärer med storbolag som är resurskrävande både tids och penningmässigt men som i gengälld kan lyfta bolaget till oanade höjder, och mer traditionella marknadskanaler som kan generera kassaflöden under tiden. Utgångsläget inför hösten är bra för vår del och vi värdesätter stort de insatser som ni aktieägare gjort med ert deltagande i emissionen. Pengarna gör att vi kan agera mer kraftfullt och det är vår övertygelse att emissionen kommer att visa sig vara attraktiv att delta i. Vi i ledningen köpte själva, för oss stora, aktieposter för att vi verkligen genuint tror på bolaget. Det är med stor förhoppning om en bra höst som jag ger er ägare mina bästa hälsningar. Cristian Hallin VD MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB