Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-03-25 15:36:23

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB offentliggör prospekt med anledning av kommande företrädesemission

STOCKHOLM, Sverige, 25 mars 2022 – Styrelsen i Sensor Alarm Norden AB ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") offentliggör idag det prospekt som upprättats med anledning av den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 9 februari 2022. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive webbplatser.

Den föreliggande företrädesemissionen av units kan initialt tillföra Bolaget högst cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Därutöver nyemitteras, genom företrädesemissionen, vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1, vilka under augusti/september 2022 kan tillföra Bolaget ytterligare högst cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att delta i företrädesemissionen. Kapitalet från föreliggande företrädesemission är främst avsett att finansiera fortsatt utveckling av Bolagets nya plattform samt marknadsförings- och försäljningsaktiviteter.

Motiv för erbjudandet

Sedan Bolagets notering på Spotlight Stock Market har fokus riktats mot att lansera en ny plattform och bredda Bolagets erbjudande, öppna upp för nya marknader, i första hand Norge, och etablera nya säljkanaler. Sensor Alarms nya larmplattform innehåller en mängd enheter och add-on tjänster som möter de krav som efterfrågas av både kunder och partners, vilket bland annat inkluderar komplett smarta-hem-teknik, vattenlarm, och rörelsesensorer för utökade intäktsmöjligheter. Parallellt med utvecklingen av den nya plattformen har Bolaget också lagt grunden för en förädlad strategi, med ökad diversifiering och skräddarsydda larmpaket riktade mot specifika målgrupper eller partners, t ex företagslarm, industrilarm, billarm, campinglarm, samt mot bl.a. försäkringsbolag och elbolag. Bolaget stärker därmed sin position som ett innovativt SecTech-bolag[1] med en anpassningsbar och skalbar plattform, som inte enbart erbjuder ett fullständigt skydd av hemmet, utan också inom olika områden utanför bostaden eller kontoret.

Det är styrelsens bedömning att det finns en betydande marknadspotential på den nordiska marknaden, i dagsläget saknar cirka 71 procent av de svenska hushållen hemsäkerhetslösningar. Med Bolagets nya larmplattform, attraktiva prismodell samt den ökade medvetenheten och framväxten av smarta hemapplikationer som automatiserar hemmet, bedömer Sensor Alarms styrelse och ledning att Bolaget nått en kritisk punkt för att nå betydande tillväxt. Bolaget genomför nu en kapitalisering, vilket kommer att finansiera fortsatt teknik- och affärsutveckling samt marknadsföring för att brett lansera Sensor Alarm på den nordiska marknaden.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Sensor Alarm har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 12 MSEK, vilket motsvarar cirka 81 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden från befintliga ägare motsvarar cirka 2 MSEK (cirka 14 procent) och av dessa har cirka 1,3 MSEK inbetalts till Bolaget på förhand av Martin Norsebäck, Peter Jakobsson, Roberth Risberg Strindholm och Anders Falk. Garantiåtagande från externa investerare motsvarar cirka 10 MSEK (cirka 67 procent). För utställda garantiåtaganden utgår en kontant premieersättning om tio procent.

Prospektet avseende företrädesemissionen har idag, den 25 mars 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, inklusive fullständiga villkor och anvisningar samt teaser finns tillgängliga på Bolagets (www.sensoralarm.se), Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Nordic Issuings (www.nordic-issuings.se) respektive hemsidor. Anmälningssedlar för direktregistrerade ägare kommer att finnas tillgängliga på Nordic Issuings samt Sedermera Corporate Finances hemsida i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 30 mars – 13 april 2022.

Teckningskurs: 36,30 SEK per unit, motsvarande 1,65 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 406 625 units, motsvarande en initial emissionslikvid om cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i augusti/september 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. En (1) aktie ger en (1) uniträtt. Det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 36,30 SEK. En (1) unit består av tjugotvå (22) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1.

Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 är registrerade som aktieägare i Sensor Alarm äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 24 mars 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 25 mars 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Cirka 81 procent, motsvarande cirka 12 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 132 500 aktier.

Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 13,4 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 till och med den 8 april 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas att ske omkring den 27 april 2022.

Utspädning: De befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 52 procent genom den initiala företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av TO 1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 14 procent.

Teckningsperiod för teckningsoptioner TO 1: 31 augusti – 14 september 2022.

Aktiens ISIN-kod: SE0015657663.         

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

  • De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
  • En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Det emitteras 2 846 375 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 8 945 750 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken. 
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 ska ske under perioden 31 augusti – 14 september 2022.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med företrädesemissionen av units har Sensor Alarm anlitat Sedermera Corporate Finance som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Sensor Alarm Norden AB

Telefon: +46 72 729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

[1] Definition: Security Technology, Säkerhetsteknik

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration