Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-03-30 08:30:00

Sensor Alarm Norden AB: Idag inleds teckningsperioden i Sensor Alarm Norden AB:s företrädesemission

STOCKHOLM, Sverige, 30 mars 2022 – Idag inleds teckningsperioden i Sensor Alarm Norden AB:s ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") nyemission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 1) med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Även allmänheten inbjuds att teckna units i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 13 april 2022. Fulltecknad företrädesemission tillför Bolaget initialt cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i augusti/september 2022 tillförs Bolaget ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemission omfattas till cirka 81 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Sedan Bolagets notering på Spotlight Stock Market har fokus riktats mot att lansera en ny plattform och bredda Bolagets erbjudande, öppna upp för nya marknader, i första hand Norge, och etablera nya säljkanaler. Sensor Alarms nya larmplattform innehåller en mängd enheter och add-on-tjänster som möter de krav som efterfrågas av både kunder och partners, vilket bland annat inkluderar komplett smarta-hem-teknik, vattenlarm, och rörelsesensorer för utökade intäktsmöjligheter. Parallellt med utvecklingen av den nya plattformen har Bolaget lagt grunden för en förädlad strategi, med ökad diversifiering och skräddarsydda larmpaket riktade mot specifika målgrupper och partners, t.ex. företagslarm, industrilarm, billarm, campinglarm, samt mot bl.a. försäkringsbolag och elbolag. Bolaget stärker därmed sin position som ett innovativt SecTech-bolag[1] med en anpassningsbar och skalbar plattform, som inte enbart erbjuder ett fullständigt skydd av hemmet, utan också inom olika områden utanför bostaden eller kontoret.

Det är styrelsens bedömning att det finns en betydande marknadspotential på den nordiska marknaden. I dagsläget saknar cirka 71 procent av de svenska hushållen hemsäkerhetslösningar. Med Bolagets nya larmplattform, prismodell samt den ökade medvetenheten och framväxten av smarta hemapplikationer som automatiserar hemmet, bedömer Sensor Alarms styrelse och ledning att Bolaget nått en kritisk punkt för att nå betydande tillväxt. Bolaget genomför nu en kapitalisering, vilken kommer att finansiera fortsatt teknik- och affärsutveckling samt marknadsföring för att brett lansera Sensor Alarm på den nordiska marknaden.

För fullständig information hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, samt teaser finns att tillgå på Bolagets (www.sensoralarm.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se), Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuings.se) respektive hemsidor. Härutöver finns anmälningssedlar samt möjlighet att teckna via digital signering att tillgå på Nordic Issuings hemsida.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 30 mars – 13 april 2022.

Teckningskurs: 36,30 SEK per unit, motsvarande 1,65 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 406 625 units, motsvarande en initial emissionslikvid om cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i augusti/september 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. En (1) aktie ger en (1) uniträtt. Det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 36,30 SEK. En (1) unit består av tjugotvå (22) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Det emitteras 2 846 375 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 8 945 750 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken. 

Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 var registrerade som aktieägare i Sensor Alarm äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 24 mars 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 25 mars 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Cirka 81 procent, motsvarande cirka 12 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 132 500 aktier.

Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 13,4 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter sker på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 till och med den 8 april 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) sker på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 och pågår fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas att ske omkring den 27 april 2022.

Utspädning: De befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 52 procent genom den initiala företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av TO 1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 14 procent.

Teckningsoptioner TO 1: Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till åttio (80) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period på 10-20 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning och samtidigt inte överstiga 2 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO 1 äger rum från och med den 31 augusti till och med den 14 september 2022.

Aktiens ISIN-kod: SE0015657663.

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har Sensor Alarm anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Sensor Alarm Norden AB, vänligen kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 72 729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

www.sensoralarm.se

[1] Definition: Security Technology, Säkerhetsteknik

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration