Reports

Publicerat: 2012-10-08 14:06:01

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport - Tredje kvartalet 2012

Sammanfattning av delårsrapport Tredje kvartalet 2012 * Medfield blev ett av fem bolag som valdes ut inom programmet Testbed UK 2012 där brittiska marknadens nyckelkunder skall identifieras med målet att genomföra referensinstallationer under nästa år. * Medfield höll en inbjuden presentation på Akutmedisin Seminar i Oslo där bilden av det stora behovet av Strokefinder i Norge förstärktes då ambulans i större utsträckning har längre transporttider. * Kliniska studien MF02 med Strokefinder R10 är inne i sista fasen med analys av data och rapportskrivning. * Inom kliniska studien MF03 har startmöte genomförts med första patientinkluderingen planerad under oktober. * Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås är ny framtida användare av Strokefinder R10 och skall delta i MF03. * Resultat efter finansiella poster under perioden 1/1-30/9 uppgick till SEK -2 051 465 (-429 542) * Resultat per aktie under perioden 1/1-30/9 uppgick till SEK -0,19 (-0,04).

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2012 Den kliniska studien MF02 med Strokefinder R10 på Sahlgrenska Universitetssjukhus är i sin slutfas och där resultaten analyseras och dokumenteras. Rapport med studieresultaten kommer att skickas in till Läkemedelsverket under oktober. Kliniska studien MF03 med fokus på monitorering av TIA och strokepatienter som får trombolysbehandling har startats med första patientinkluderingen planerad under oktober. Studien godkändes av Läkemedelsverket och Etiknämnden utan anmärkningar i augusti. Studien är Medfields första multicenterstudie där både Sahlgrenska Universitetsjukhus och Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås är deltagande centra. Justeringar av mössan har genomförts i samarbete med Avalon Innovation baserat på test med friska frivilliga för att säkerställa att bekvämligheten är tillfredsställande inför användning på patient i MF03 studien. Produktutveckling av övervakningssystemet Strokefinder M100 fortgår enligt plan med utvärdering av optimal plattform för elektronikenheten. Dessa testas för att matcha prestanda och komponentpris mot mätbehov. Sammarbete med Medos har initierats som stöd för arbetet med CE-märkning för Strokefinder M100 inför lansering under hösten 2013. Medfield var inbjuden talare på Akuttmedisinsk Seminar 2012 i Oslo för presentation av Medfields koncept och kliniska resultat. Seminariet ägde rum i slutet av augusti och bland deltagarna fanns både kliniker och industri inom den norska akutsjukvården. Intresset i Norge för Medfields tidsbesparande möjligheter inom strokevården är extra stort då transporttiden till sjukhus är lång för en stor del av befolkningen till följd av landets geografi. Exportrådet (Swedish Trade Council) i Storbritannien och Irland genomför i samarbete med Vinnova pilotprojektet "International Testbeds UK 2012", där Medfield blev en av fem utvalda bland arton sökande företag. Syftet är att få hjälp med introduktionen av Strokefinder i UK och Irland, genom kartläggning och kontaktande av nyckelkunder som skall leda till testinstallationer på några av de topprankade NHS (National Health Services)-sjukhusen. De uppskalade kliniska aktiviteterna med bland annat mätsystem till SÄS i Borås och produktutvecklingskostnader är planenliga och huvudorsaken till den ökade kostnadsbilden gentemot förra årets period. Väsentliga händelser efter periodens utgång Första oktober var Medfield inbjuden till Ambulanseforum 2012 och presenterade sina resultat på stora scenen för deltagare som främst bestod av personal inom norsk prehospitalvård. Intresset var stort och nya kontakter till användare på norska sjukhus och inom Norsk Luftambulanse slöts. VD kommenterar Det är tillfredsställande att efter arbetet med publik finansiering och listningen före sommaren nu se utvecklingen inom de två kliniska studierna, MF02 och MF03, som vi växlar över mellan i skrivandets stund. Likaså är arbetet med Strokefinder M100 nu i full gång där vi i kontakten med utvecklingspartners fått bekräftat att Göteborg är rätt stad för utveckling av mikrovågsbaserade system. Att bli ett av de företag som utvalts för Testbeds UK 2012 och den respons som vi fått ifrån Akutmedisinskt Seminar och Ambulanseforum har ytterligare stärkt bilden av det behov som våra produkter fyller både nationellt och internationellt. Strokevården genomgår en fortsatt förändring med fokus på den akuta pre-hospitalvåren och vi bedömer att vi ligger helt rätt i denna trend, vilket bådar gott för framtiden.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB