Reports

Publicerat: 2012-11-15 09:26:55

MedicPen AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012

Sammanfattning av halvårsrapporten 2012 2012-01-01 - 2012-09-30 (9 månader) * Nettoomsättningen uppgick till 277 092 SEK (231 091) * Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 157 033 SEK (-2 640 994) * Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 SEK * Soliditeten per den 30 september 2012 uppgick till 65,7 % Beräknat utifrån 40 331 172 antal aktier 2012-07-01 - 2012-09-30 (3 månader) * Nettoomsättningen uppgick till 107 294 SEK (113 768) * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -969 113 SEK (-1 545 619) * Resultat per aktie* uppgick till - 0,03 SEK Beräknat utifrån 40 331 172 antal aktier

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2012 * Emissionen i MedicPen är registrerad hos Bolagsverket och de nya aktierna och teckningsoptionerna levererade till respektive depå/VP-konto. Väsentliga händelser efter periodens utgång * Inga väsentliga händelser har rapporterats efter perioden utgång. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2012: 2013-02-28 Delårsrapport januari - mars 2013: 2013-05-21 Halvårsrapport 2013: 2013-08-20 Delårsrapport januari - september 2013: 2013-11-19 Bokslutskommuniké för 2013: 2014-02-27 VD har ordet, Vi arbetar oförtrutet vidare med våra kundkontakter, framförallt inom vårt fokusområde telemedicin. Jag blir nästan trött på att höra mig själv säga att arbetet går framåt, utan att kunna säga mer. Min målsättning är att återkomma med mer detaljer inom kort. Övergripande kan jag ge en uppdatering på en del aktiviteter i bolaget. Vi är i avtalsförhandlingar med flera telekomaktörer och är i stort sett i hamn med några av dem. Efterhand som parterna skrivit på avtalen återkommer vi med mer information. Att det blir omfattande förhandlingar och långa ledtider i avtalsskrivandet beror på att avtalen är av flerpartskaraktär. D.v.s. våra primära avtalspartners skall i sin tur avtala med flera andra samarbetspartners, och alla ska ha de myndighetsgodkännanden som respektive marknad kräver. Vi för vår del har de registreringar klara, som krävs hos exempelvis amerikanska FDA, för att affärerna ska kunna gå framåt. I vårt utvecklingsarbete har ingått att på ett tidigt stadium få med alla nödvändiga tillstånd. Vår teknologi och vårt system passar väl in i de telemedicinlösningar som våra kunder är i stargroparna att lansera. Vidare går de danska kommunprojekten in i en ny spännande fas. Enligt Exportrådet är Danmark den marknad i norden som snabbast tar till sig och satsar offentliga medel på att i kostnadsbesparingssyfte införliva telemedicinlösningar i vården. Viborgprojektet är avslutat och som ett resultat av att vi varit med på den danska marknaden är vi med i samarbetsprojekt där det ingår danska kommuner och företag som verkar inom vården. Som ett led i detta ingår vi som den kommersiella parten i ett projekt med målsättningen att förbättra medicineringen i hemvården. Projektet finansieras via offentliga medel och den del som berör MedicPen har tilldelats en halvmiljon danska kronor och vi äger resultatet av projektet. Det vi vill betona är att projekten i Danmark är viktiga, fortgår och utvecklas. Vi kommer att återkomma och berätta mer om dem inom kort. Vi är tacksamma för det förtroendet som ni visat oss genom att delta i nyemissionen. Den tog mycket av min tid i anspråk, men med de medel som kommit in ger den oss möjlighet att fokusera på att bearbeta marknaden än mer. Jag har rest mycket den senaste tiden och träffat kunder och användare i både USA och Europa. De personliga mötena är viktiga och nu när det finns medel i bolaget ökar kundaktiviteterna! I skrivande stund är jag på Medica mässan i tyska Düsseldorf, där vi tidigare år fått bra kontakter. Mässan är världens största inom sitt område och hela min vecka här är fullbokad, med uppföljningsmöten med gamla kontakter och möten med nya kunder. Vi ställer ut våra produkter tillsammans med H3 systems. När kvartalsrapporterna ska släppas bestäms ett år i förväg så det är ett trubbigt forum att berätta om händelser i bolaget. Jag kommer innan jul att skriva ett VD brev där min målsättning är att berätta mer om affärerna som vi jobbar med. Sammanfattningsvis är aktiviteten i bolaget betydligt högre än vad vårt nyhetsflöde skvallrar om och vi ser fram mot att "komma i kapp" med nyhetsflödet, men allt har sin tid. Rom byggdes inte på en dag. Med löfte om snart avhörande, Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB