Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-06 07:50:00

Blick Global Group AB: Blick Global Group AB (publ) förvärvar del av Internet Vikings verksamhet

Blick Global Group AB (publ) (”Blick Global Group”) har idag ingått avtal med Internet Vikings Holding AB (”IVH”) om att förvärva delar av IVH:s verksamhet inom marknadsföringslösningar (”Förvärvet”). Köpeskillingen uppgår till 30,0 MSEK där 15,0 MSEK betalas kontant och 15,0 MSEK betalas i form av vederlagsaktier i Blick Global Group. Tillträde av Förvärvet förväntas ske i slutet av maj 2022 (”Tillträdesdagen”).  

Bakgrund och motiv 

Verksamheten som förvärvas skyddar operatörernas organiska sökvolymer samt säkerställer att inte konkurrerande verksamheter eller marknadsföringspartners får del av den trafiken. Verksamheten genererade ca 5 MSEK i vinst under 2021 och visade en stark tillväxt med goda marginaler. I samband med förvärvet får vi dessutom in ytterligare en stark storägare som aktivt kommer att ta del utav samt påverka den fortsatta utvecklingen av Blick. Den förvärvade verksamheten ingår i operatörernas huvudprocesser och representerar ett viktigt område för kundanskaffning. Organisatoriskt placeras förvärvet i affärsområdet Digital Marknadsföring vilket därmed tillförs ytterligare kraft. Verksamheten kan dessutom appliceras långt utanför iGaming vertikalen

“Det här är ett av de mest kreativa och värdeskapande produktifieringar jag sett inom ett så komplext område som SEO och för att skydda enskilda varumärkens organiska söktrafik av nya potentiella kunder. Finansiellt tillförs Blick ett starkt positivt kassaflöde och grundarna till Internet Vikings ges en betydande ägarandel vilket definitivt kommer stärka vår fortsatta tillväxt”, säger Erik Ahlberg, VD Blick Global Group.

”Det är min övertygelse att Blick och IV´s affärsområde Marketing Solutions är en ”perfect match”. Tjänsteprodukterna kompletterar varann och väsentliga mervärden kommer att kunna erbjudas kunderna”, säger Peter Ekmark, VD Internet Vikings. 

Huvudsakliga villkor för Förvärvet

Förvärvet sker genom att IVH:s dotterbolag, Internet Vikings International AB, överlåter delar av sin verksamhet till ett av IVH nyetablerat och helägt dotterbolag, Avstampet Dec 4834 AB (”Bolaget”), varpå Blick Global Group förvärvar samtliga aktier i Bolaget. I samband med Förvärvet tar Blick Global Group över IT-system, kund- och leverantörsavtal och konsulter.

Köpeskillingen uppgår till 30,0 MSEK, där 15,0 MSEK betalas kontant genom utställandet av en revers med löptid till 31 december 2022 (utan ränta), för vilken säkerhet ställts ut bestående av 100% av aktierna i Bolaget, och 15,0 MSEK betalas på Tillträdesdagen genom kvittning av säljarrevers till nyemitterade aktier i Blick Global Group (”Vederlagsaktierna”). Priset per Vederlagsaktie ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för aktier i Blick Global Group på Spotlight Stock Market för perioden 22 april 2022 till och med 20 maj 2022.

IVH har för avsikt att innan Tillträdesdagen tillse att bakomliggande aktieägare i IVH inträder i säljarrollen. Vederlagsaktier i samband med Förvärvet har en lock-up om 12 månader för 50% av Vederlagsaktierna och ytterligare 12 (dvs. totalt 24 månader) för resterande 50% av Vederlagsaktierna från att Tillträdesdagen passerat.

För ytterligare information kontakta: 

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)

erik@blickglobal.com

+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)

Birger Jarlsgatan 20 4 tr

114 34 Stockholm

Denna information är sådan som Blick Global Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2022 kl. 07:50 CET.

Blick Global Group är moderbolaget med fokus att bygga en koncern inom iGaming i syfte att tillhandahålla ett unikt erbjudande till speloperatörer och andra aktörer inom spelindustrin. Koncernen skall utvecklas baserat på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en aktiv och offensiv förvärvsstrategi av entreprenörsdrivna målbolag inom iGaming. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling, där bolaget via organisk tillväxt och genom tilläggsförvärv avser att bredda sitt kunderbjudande. Affärsområdet ”Digital Marknadsföring” drivs genom Wiget Group, ett bolag med en nischad teknikplattform som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Inom affärsområdet ”Spelutveckling” kommer koncernens verksamhet byggas kring förvärvet Oregon Main Interactive, en spelstudio som med egen plattform och teknik utvecklar spelslottar och skrapspel online inom iGaming. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration