Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-06 12:45:00

Blick Global Group AB: Fördjupad information avseende Blick Global Groups förvärv av affärsområdet Marketing Solutions från Internet Vikings

Verksamheten som syftar till att skydda sina kunders organiska söktrafik relaterad till dess varumärken, omsatte 2021 12 MSEK och redovisade en vinst om ca 5 MSEK. Förvärvet omfattar totalt 11 personer i operationen med inriktning på SEO, utveckling och design av ”innehållssidor” samt försäljning. Verksamheten är spridd på fyra olika geografiska platser där Malta utgör den centrala hubben med 4 personer anställda.

Av omsättningen representerar 10,2 MSEK en genomsnittlig återkommande intäkt genom kundkontrakt som löper över minst tolv månader. Verksamheten hade under 2021 ett 30-tal kunder huvudsakligen inom iGamingsektorn. 

Med förvärvet tillförs bolagsgruppen Blick en stark vinstdrivande verksamhet med ett positivt kassaflöde. Förvärvet kommer organisatoriskt att placeras inom affärsområdet Digital Marknadsföring tillsammans med Wiget. De båda verksamheterna kompletterar varandra väl och synergier möjliggörs omedelbart i synnerhet inom försäljning. 

Tillträdet sker i maj varpå resultatet konsolideras in i Blick Global Group under andra kvartalet 2022. 

I samband med förvärvet blir säljarna av verksamheten dessutom storägare i Blick med avsikt att aktivt ta del utav samt påverka den fortsatta utvecklingen av bolagsgruppen. 

Förvärvets erbjudanden specificeras enligt följande:

Utformning av innehållsidor är en skräddarsydd tjänst som förbättrar kundens hemsidor i sökresultaten. Detta är en viktig del i kundens strategiska arbete med sökmotorer. 

Webbplatser för varumärkesskydd anpassas efter varumärkes riktlinjer och design med innehåll baserat på valda sökord.

Managed Brand Protection ökar kundens intjäning per spenderad annonskrona, här ser vi direkta synergier med Wiget Media.  Tekniken har utvecklats under de senaste 10 åren under Internet Vikings för att säkra kundens synlighet. Detta är ett nyckelfärdigt alternativ som säkerställer bästa möjliga resultat. 

Köpeskillingen uppgår till 30,0 MSEK, där 15,0 MSEK betalas kontant genom utställandet av en revers med löptid till 31 december 2022 (utan ränta), för vilken säkerhet ställts ut bestående av 100% av aktierna i Bolaget, och 15,0 MSEK betalas på Tillträdesdagen genom kvittning av säljarrevers till nyemitterade aktier i Blick Global Group (”Vederlagsaktierna”). Priset per Vederlagsaktie ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för aktier i Blick Global Group på Spotlight Stock Market för perioden 22 april 2022 till och med 20 maj 2022. IVH har för avsikt att innan Tillträdesdagen tillse att bakomliggande aktieägare i IVH inträder i säljarrollen. Vederlagsaktier i samband med Förvärvet har en lock-up om 12 månader för 50% av Vederlagsaktierna och ytterligare 12 (dvs. totalt 24 månader) för resterande 50% av Vederlagsaktierna från att Tillträdesdagen passerat.


Denna information är sådan som Blick Global Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-06 12:45 CET.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com

Blick Global Group är moderbolaget med fokus att bygga en koncern inom iGaming i syfte att tillhandahålla ett unikt erbjudande till speloperatörer och andra aktörer inom spelindustrin. Koncernen skall utvecklas baserat på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en aktiv och offensiv förvärvsstrategi av entreprenörsdrivna målbolag inom iGaming. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling, där bolaget via organisk tillväxt och genom tilläggsförvärv avser att bredda sitt kunderbjudande. Affärsområdet ”Digital Marknadsföring” drivs genom Wiget Group, ett bolag med en nischad teknikplattform som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Inom affärsområdet ”Spelutveckling” kommer koncernens verksamhet byggas kring förvärvet Oregon Main Interactive, en spelstudio som med egen plattform och teknik utvecklar spelslottar och skrapspel online inom iGaming. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration