Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-19 15:00:00

Medimi AB: Medimi AB Teckningskurs TO 5

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 5 i Medimi AB (publ) har fastställts till 0,18 SEK per aktie

Medimi AB (publ) (”Medimi” eller ”Bolaget”) emitterade under 2021 teckningsoptioner av serie TO 5. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO 5 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden från och med den 5 maj 2022 till och med den 18 maj 2022, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 0,6 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,26 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,18 SEK.

Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 5 pågår från och med den 19 maj 2022 till och med den 2 juni 2022. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.medimiab.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 5

Utnyttjandeperiod: 19 maj 2022 – 2 juni 2022.

Teckningskurs: 0,18 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 34 564 581 teckningsoptioner av serie TO 5.

Vid fullt utnyttjande nyemitteras 34 564 581 aktier som kan tillföra upp till cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 5: 31 maj 2022.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 2 juni 2022, alternativt avyttras senast den 31 maj 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 2 juni 2022.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare samt Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut till Medimi i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 5.
 

Medimi AB (publ), Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-777233

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lund

https://www.medimiab.com/

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB

Prenumeration